"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nytestamentlig grekiska:grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: New Testament Greek: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 1RE054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-02-14

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den nytestamentliga grekiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i koinegrekiskans formlära och syntax, samt inlärning av ett centralt ordförråd. Frågor om språkkunskapernas betydelse för textanalys aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 15 sidor nytestamentlig text på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- visa prov på grundläggande kunskaper i nytestamentlig grekiska
- besitta en grundläggande förståelse av koinegrekiskans syntax
- visa insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i koinegrekiskan
- redogöra för betydelsen hos c:a 500 av de vanligaste orden i Nya testamentet
- läsa koinegrekisk text högt med rätt uttal och betoningar
- översätta sådan nytestamentlig grekisk text som behandlats under kursen

Efter avslutad kurs ska studenten också
- ha uppvisat god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika språkliga företeelser för olika former av textanalys och för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av obligatoriska seminarier med föreläsningsinslag och smågruppsövningar.
När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, obligatoriska insändningsuppgifter publiceras normalt varje vecka och seminarier sker virtuellt.

Tekniska krav
*    En säker och bra internetuppkoppling
*    En dator med webbkamera
*    En mikrofon, helst i form av ett headset

Examination

Kunskapsredovisning sker genom muntlig tentamen och inlämningsuppgifter 5 hp + 5 hp, samt genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter 5 hp. 
När kursen ges via Internet sker den muntliga tentamen via Internet. 
 
Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänd på 10 hp av kursen och minst betyget godkänd på övriga delar. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.  

 Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Novum Testamentum Graece (28th revised edition).
Nestle Eberhard, Aland Kurt
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781619700468 Gärna versionen med ordbok.

Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna
Heikel Ivar A., Fridrichsen Anton
[Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2013 : xii, 258 s. :
ISBN: 9789197972444 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller motsvarande. ISBN:9152699218

Nässelqvist Dan
Nytestamentlig grekiska : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 485 s. :
ISBN: 9789144080505
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendier, artiklar mm.

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.