Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nytestamentlig grekiska:grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: New Testament Greek: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2011-08-29 till 2012-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-20

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den nytestamentliga grekiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i koinegrekiskans formlära och syntax. Inlärning av ett centralt ordförråd aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 15 sidor nytestamentlig text på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna - visa prov på grundläggande kunskaper i nytestamentlig grekiska, - känna igen och analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i koinegrekiskan, - visa prov på en grundläggande förståelse av koinegrekiskans syntax, - med hjälp av en mycket kortfattad ordlista översätta sådan nytestamentlig grekisk text som behandlats under kursen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av föreläsningar och gruppövningar. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, obligatoriska insändningsuppgifter publiceras normalt varje vecka och seminarier sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker normalt i samband med undervisningen, dels i muntlig form, dels genom smärre skriftliga prov. Kursen avslutas med en övergripande skriftlig tentamen. När kursen ges via Internet sker kunskapsredovisning kontinuerligt varje vecka i samband med verksamheten på webbplattformen, samt genom slutskrivning och annan redovisning. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.