Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2013-06-24 till 2014-01-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Idé och samhällsstudier, 2013-06-03

Innehåll

Kursen omfattar åtta moment som läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen.

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)

Momentet ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)

Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)

Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner.

Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)

Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)

Momentet behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Momentet innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)

Under momentet ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag.

Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och riter. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur olika perspektiv. Innehållet ger förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)

Momentet behandlar grundläggande religionspedagogiska frågeställningar med betoning på religiös traditionsförmedling i Sverige inom organiserat samfundsliv. Vidare behandlas lärande och genusperspektiv. I momentet ingår källbruk och källkritik i didaktiskt syfte. Momentet problematiserar också religionssociologiska frågeställningar om religion i organiserad form och som individuell före¬teelse

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten muntligt och skriftligt kunna:
• beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
• översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur
• redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur
• översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhällelliga företeelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning
• visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt värdera olika tolkningar av texter
• kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar
• visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.


Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag 
• visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive  muslimsk tro och praxis
• visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom respektive islam i historia och nutid.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam
• visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid
• visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk respektive muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida, skeenden och politiska strävanden.

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
• beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
• redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
• tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
• problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
• kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
• uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.


Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
• redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden
• redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• beskriva central delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
• redogöra för vetenskapssyn och metoder inom området kristendomens utveckling


Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av kristendomen utveckling  
• identifiera betydelsen av religiös-, social-, etnisk- och könstillhörighet vid tolkningen av kristendomens utveckling 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt värdera och argumentera för och emot olika tolkningar av kristendomen.   
• visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll i historia och nutid och i olika kulturella kontexter. 

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion
• redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
• beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition
• redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
• ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk religion
• uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under momentet
• uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
• uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion
• reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag.

Moment 7: Hinduism och Buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till  idag
• redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och
praktik
• känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och
buddhismen
• redogöra för de centrala urkunderna för hinduism respektive buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism
• visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism
• uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism.


Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• redogöra för religionspedagogiska teorier som hänger samman med religiösa traditioner och lärande i olika miljöer
• beskriva religiös traditionsförmedling med hänsyn till genusperspektiv
• visa kunskap om källhantering i didaktiskt syfte
• redogöra för aktuella sociologiska teorier om religion.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa förståelse för lärande i och om religion i olika miljöer inklusive genusperspektiv
• visa förmåga att självständigt relatera didaktiska tillämpningar till olika miljöer
• visa källkritisk förmåga vid användning av källor
• visa förmåga att kritiskt diskutera teorier om individuell och organiserad religiositet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• reflektera över förmedlar- och ledarrollen om religion i olika miljöer
• identifiera kunskapens roll kring social sammanhållning och konflikt i fråga om religioner och religiöst lärande
• bedöma värdet av traditionella och digitala källors användning i olika undervisningssammanhang
• värdera aktuell forskning om religion utifrån ett mångkulturellt- och genusperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.  Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta momenten och betyget Godkänd på övriga moment.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 26

OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

Moment 1

Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
ISBN: 978-91-526-3077-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Denna upplaga eller motsvarande.

Artiklar

Moment 2

Cook Michael
The Koran : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2000 : 162 p :
ISBN: 0-19-285344-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Esposito John L.
Islam : den raka vägen
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 398 s. :
ISBN: 978-91-44-07117-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fazlhashemi Mohammad
Vems islam - De kontrastrika muslimerna
3. uppl. : Norstedts : 2012 : 320 s. :
ISBN: 978-91-1-304642-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Judendomen : kultur, historia, tradition.
Groth Bente, Brogren Margareta
Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-27-07389-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hedner Zetterholm Karin
Inte i himlen! : text, tradition och tillämpning i judisk tradition
Lund : Arcus : 2008 : 220 s. :
ISBN: 9789188552761 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Denna upplaga eller motsvarande.

Bernström Mohammed Knut
Koranens budskap : med kommentarer och noter
Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller Internetresurs: Koranes budskap www.koranensbudskap.se

Artiklar.

Moment 3

Den religiösa människan, 3:e utgåvan
Geels Antoon, Wikström Owe
3. uppl. : Natur & Kultur : 2012 : 465 s. :
ISBN: 978-91-27-13268-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tremlin Todd
Minds and Gods
OUP USA : 2010 : 256s. :
ISBN: 978-0-19-973901-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: " The Cognitive Foundations of Religion "

Artiklar och kompendier (tillhandahålls av institutionen)

Moment 4

Som dig själv : en inledning i etik.
Andersen Svend, Månsson Per Lennart
Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-578-0010-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Meilaender Gilbert
Bioethics : a primer for Christians
3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
ISBN: 978-0-8028-6770-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Praktisk etik
Singer Peter, Josefsson Jonas
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smith Christian
Moral, believing animals : human personhood and culture
New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Religion och etik. En antologi.
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Säljes av institutionen.

Artiklar

Moment 5

Litteratur för moment 5-8 meddelas senast 1 månad innan momentstart.

Moment 6

Litteratur för moment 5-8 meddelas senast 1 månad innan momentstart.

Artiklar

Moment 7

Litteratur för moment 5-8 meddelas senast 1 månad innan momentstart.

Moment 8

Litteratur för moment 5-8 meddelas senast 1 månad innan momentstart.

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.