Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionshistoria: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: History of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 till 2015-07-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE186

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-11-21

Innehåll


Kursen innehåller ett fördjupat studium av religiösa traditioner och uttrycksformer. Särskild tyngdpunkt läggs på islam, hinduism och buddhism i modern tid. Vidare ska  den studerande tillägna sig fördjupade kunskaper om de teorier och metoder som används i modern religionshistorisk forskning. Kursen består av två moment:

Moment 1: Kultur, religion och individ, 7,5 hp
Inom ramen för detta moment behandlas nutida religiösa uttryck i Mellanöstern, Indien eller Sydostasien utifrån religionshistoriska och religionsantropologiska perspektiv. Den studerande kan välja mellan att särskilt fokusera samtida islam, hinduism eller buddhism. Fokus ligger vid hur sociokulturella faktorer inverkar på det sätt varpå religionen tolkas och praktiseras i det geografiska område som valts. I anslutning till detta problematiseras bland annat de olika tolkningar av religionen som återfinns i olika sociala och kulturella miljöer.

Moment 2: Valfri fördjupning, 7.5 hp
Inom ramen för detta moment väljer den studerande i samråd med examinator en fördjupning inom ett valfritt område inom religionshistorien. Förslag på några fördjupningsområden med tillhörande momentbeskrivningar ges i litteraturlistan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • beskriva de karaktäristiska dragen i muslimsk, hinduisk eller buddhistisk religiositet och andlighet i Asien;
  • förklara hur sociokulturella faktorer inverkar på hur islam, hinduism eller buddhism tolkas och praktiseras på individ- och gruppnivå;
  • tillämpa religionshistoriska/religionsantropologiska teorier vid analys av religion
  • kritiskt analysera religionshistorisk forskning;
  • beskriva de teoretiska och metodiska problem som kan uppstå vid empiriska studier av religion

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, varav minst 15 hp utgörs av religionshistoria eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning och/eller seminarier. 

Examination

Examinationen består av två PM-uppgifter vardera omfattande 7,5 hp. PM-uppgifterna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på båda PM-uppgifterna. För betyget Godkänt på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på båda PM-uppgifterna.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.