Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionshistoria: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: History of Religion: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2015-07-27 till 2019-09-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE186

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-11-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-04-27

Innehåll

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och lägger särskild tyngdpunkt på nya religiösa rörelser och nyandlighet samt religionsvetenskaplig teori och metod. Kursen består av tre moment.

Moment 1) Metod och Teori  5 hp
I momentet behandlas metod och teori inom det religionshistoriska fältet. Den studerande fördjupar sig i några utvalda metoder och teorier.
Moment 2) Nyreligiositet 5 hp
Momentet behandlar några religiösa strömningar som vuxit fram under de, drygt, senaste hundra åren. Det omfattar nya religiösa rörelser av vitt skiftande slag och ursprung, så som Hare Krishna, och Scientologi, och mer löst organiserad religion som New Age och folklig nyandlighet.
Moment 3) Individuell fördjupning 5 hp
Momentet ger fördjupade kunskaper inom ett tematiskt område av religionshistorisk forskning, tema väljs i samråd med undervisande lärare. Vidare ska den studerande uppöva färdigheter i självständig bearbetning och analys.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1    Metod och Teori 5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra för några grundläggande vetenskapliga förhållningssätt, metoder och teorier inom det religionshistoriska fältet.
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    kritiskt analysera teoriers och metoders relevans för specifika frågeställningar;
•    tillämpa vetenskapliga teorier vid analys av specifika exempel;
•    utforma diskussionsfrågor och leda fördjupade diskussioner kring olika teorier och metoder;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    analysera den egna utgångspunkten och förförståelsen av sambanden mellan metod, teori och resultat.
•    kritiskt analysera teoriers och metoders lämplighet för specifika frågeställningar vad gäller resultatens giltighet;
•    muntligt såväl som skriftligt förhålla sig kritiskt till såväl egna som andras argument, slutsatser och ställningstaganden.

Moment 2    Nyreligiositet 5hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    Visa kunskap om och kunna identifiera ett urval nya religiösa rörelser och strömningar;
•    Redogöra för grundläggande drag i nya religiösa rörelser och strömningar vad gäller föreställningar, verksamheter och historiska utvecklingar;
•    beskriva och förklara olika sätt att se på dessa och deras uppkomst;
•    självständigt utförligt beskriva och utföra en grundlig analys av centrala frågeställningar i nya religiösa rörelser.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra för och visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till faktorer bakom uppkomsten och spridningen av organiserad och oorganiserad alternativreligion i olika kontexter
•    utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp, centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner,
•    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av dessa religiösa traditioner;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    kritiskt kunna granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;
•    skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;
•    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;
•    reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners och strömningar, i synnerhet med hänsyn till samhällets behov

Moment 3    Individuell fördjupning 5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra för centrala tankegångar inom fördjupningsområdet;
•    redogöra för förändringslinjer inom fördjupningsområdet;
•    redogöra för de teorier och metoder som används inom fördjupningsområdet.
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom fördjupningsområdet;
•    presentera resultat inom det valda fördjupningsområdet muntligt eller skriftligt inom givna tidsramar
•    analysera, jämföra och problematisera olika teoretiska argument inom fördjupningsområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna
•    diskutera betydelsen av olika företeelser inom problemområdet i ett vidare samhällssammanhang.

 

Behörighetskrav

Univ:För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där minst en kurs om 7,5 hp ingår inom de båda inriktningarna religionsbeteendevetenskap samt religionshistoria.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och enskild handledning.

 

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre fjärdedelar av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som hämtas på Umeå universitets hemsida (www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/) och skickas till Registrator, Umeå universitet, SE-901 87  Umeå.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Moment 1 Metod och teori

  Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 381 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-05412-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Martin Craig
  A critical introduction to the study of religion
  Second edition. : 2017 : 192 s. :
  ISBN: 9780415419932
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 1

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Wibeck Victoria
  Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-44-05856-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 Nyreligiositet

  The Cambridge Companion to New Religious Movements [Elektronisk resurs]
  Hammer Olav., Rothstein Mikael.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (341 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139022651
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Guds nya barnbarn : att växa upp i kontroversiella religiösa grupper
  Frisk Liselotte, Nilsson Sanja, Åkerbäck Peter
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : 2017 : 322 sidor :
  ISBN: 978-91-7504-327-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Den mediterande dalahästen : religion på nya arenor i samtidens Sverige
  Frisk Liselotte, Åkerbäck Peter
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-7504-261-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 2

  Frisk Liselotte
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? :b en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid
  Nora : Nya Doxa : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-578-0502-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3 Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Moment 1 Metod och teori

  Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 381 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-05412-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  Alvesson Mats, Sköldberg Kaj
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 402 s. :
  ISBN: 91-44-38161-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 1

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Wibeck Victoria
  Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-44-05856-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2 Nyreligiositet

  The Cambridge Companion to New Religious Movements [Elektronisk resurs]
  Hammer Olav., Rothstein Mikael.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (341 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139022651
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Guds nya barnbarn : att växa upp i kontroversiella religiösa grupper
  Frisk Liselotte, Nilsson Sanja, Åkerbäck Peter
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : 2017 : 322 sidor :
  ISBN: 978-91-7504-327-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Den mediterande dalahästen : religion på nya arenor i samtidens Sverige
  Frisk Liselotte, Åkerbäck Peter
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-7504-261-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 2

  Frisk Liselotte
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? :b en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid
  Nora : Nya Doxa : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-578-0502-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3 Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2017 vecka 31

  Moment 1 Metod och teori

  Hinnells John R.
  The Routledge companion to the study of religion
  2. ed. : London : Routledge : 2010 : 610 s. :
  ISBN: 9780415473279 (hardback : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2009 eller senare

  Artiklar

  Moment 2 Nyreligiositet

  The Cambridge Companion to New Religious Movements [Elektronisk resurs]
  Hammer Olav., Rothstein Mikael.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (341 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139022651
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frisk Liselotte
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? :b en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid
  Nora : Nya Doxa : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-578-0502-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Artiklar

  Moment 3 Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  Moment 1 Metod och teori

  Hinnells John R.
  The Routledge companion to the study of religion
  2. ed. : London : Routledge : 2010 : 610 s. :
  ISBN: 9780415473279 (hardback : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2009 eller senare

  Artiklar

  Moment 2 Nyreligiositet

  The Cambridge companion to new religious movements
  Hammer Olav, Rothstein Mikael
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : xii, 330 p. :
  http://assets.cambridge.org/97805211/96505/cover/9780521196505.jpg
  ISBN: 9780521196505
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frisk Liselotte
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? :b en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid
  Nora : Nya Doxa : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-578-0502-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Artiklar

  Moment 3 Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2015 vecka 30

  Moment 1

  Hinnells John R.
  The Routledge companion to the study of religion
  2. ed. : London : Routledge : 2010 : 610 s. :
  ISBN: 9780415473279 (hardback : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2009 eller senare

  Stausberg Michael
  The Routledge Handbook of Research Methods In The Study Of Religion
  * : 2011 :
  https://archive.org/details/TRHORMITSORMS
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://archive.org/details/TRHORMITSORMS

  Artiklar

  Moment 2

  Dawson Lorne L.
  Cults and new religious movements : a reader
  Malden, Mass. : Blackwell Pub. : 2003 : viii, 297 s. :
  ISBN: 1-4051-0180-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frisk Liselotte
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? :b en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid
  Nora : Nya Doxa : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-578-0502-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Gudars och gudinnors återkomst : studier i nyreligiositet
  Carlsson Carl-Gustav, Frisk Liselotte
  Umeå : Institutionen för religionsvetenskap, Univ. : 2000 : 285 s. :
  ISBN: 91-630-9826-1 ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Järvå Håkan
  Sektsjuka : bakgrund - uppbrott - behandling
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-05560-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Lewis James R.
  The Oxford handbook of new religious movements
  Oxford : Oxford University Press : 2004 : 544 s. :
  ISBN: 0-19-514986-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Artiklar

  Refernslitteratur moment 2

  Ahlin Lars
  Pilgrim, turist eller flykting? En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten
  Stockholm/ Stehag: Symposion : 2005 :

  Frisk Liselotte
  Nyreligiositet i Sverige : ett religionsvetenskapligt perspektiv
  Nora : Nya Doxa : 1998 : 238, [2] s. :
  ISBN: 91-578-0044-8 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  New religions and globalization : empirical, theoretical and methodological perspectives
  Geertz Armin W., Warburg Margit, Refslund Christensen Dorthe
  Aarhus, Denmark : Aarhus University Press : 2008 : 277 p. :
  ISBN: 9788779342941 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  * *
  JASANAS ( Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies)
  * : * :
  http://www.open.ac.uk/Arts/jasanas/
  Läsanvisning: (Artiklar om totalt ca 200 s). http://www.open.ac.uk/Arts/jasanas/