Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori och metod i religionsvetenskap: Magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Theory and method in religious studies: Master course

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1RE212

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-09-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-04-07

Innehåll

Inom ramen för kursen behandlas ett antal centrala teorier och metoder i religionsvetenskaplig forskning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* redogöra självständigt för ett antal teorier i religionsvetenskaplig forskning
* redogöra självständigt för ett antal metoder i religionsvetenskaplig forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* kritiskt analysera religionsvetenskapliga teorier och metoder;
* argumentera för olika teoretiska och metodiska positioner i religionsvetenskaplig forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* värdera den religionsvetenskapliga forskningens roll i samhället;
* förhålla sig reflexiv till kunskapstillägnelsen och tillämpningen av teori och metod i religionsvetenskaplig forskning

Behörighetskrav

För behörighet krävs universitets- eller högskolestudier i religionsvetenskap omfattande minst 90 hp, varav minst 15 hp på kandidatnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av två skriftliga examinationer omfattande 6 hp vardera och en muntlig examination omfattande 3 hp. De skriftliga och muntliga examinationerna bedöms med betygsgraderna Underkänt, Godkänt och Väl Godkänt. För godkänt resultat på hela kursen krävs Godkänt på alla delar och för Väl Godkänt krävs Väl Godkänt på de två skriftliga examinationerna d.v.s. 12hp.   

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.   

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.   

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Litteratur väljs i samråd med examinator.