Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till islam, 15 hp

Engelskt namn: Introduction to Islam

Denna kursplan gäller: 2020-04-13 och tillsvidare

Kurskod: 1RE216

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-04-16

Innehåll

Kursens mål är att ge kunskaper om islams uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar en översikt av islam som individuell religiös kallelse, islams historiska utveckling som systematisk religiös lära och praktik och den världshistoriska betydelsen av islamisk civilisation. Kursen introducerar islams heliga texter och hur dessa har använts och getts olika betydelse fram till vår egen tid. Halva kursen ägnas åt hur islam förstås och praktiseras i olika lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang och kontexter i Sydasien, Mellanöstern, Sydostasien, i Afrika söder om Sahara och i den globala muslimska diasporan.
Kursen består av tre delar: 1. Introduktion till islam; 2. Introduktion till islams texter; samt 3. Introduktion till islams sammanhang och kontext.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- uppvisa kunskap om de grundläggande dragen i muslimsk tro och religiös praktik;
- uppvisa kunskap om islams historiska utveckling fram till idag;
- känna igen och ifrågasätta användningen av centrala begrepp inom islam; 
- redogöra för islams centrala urkunder samt visa förståelse för mångfalden av tolkningar och religiös praktik som kännetecknar islam i historia och nutid.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp för att förstå och analysera olika uttryck för islam i historia och nutid;
- visa förmåga att värdera vilken roll muslimsk tradition och islamiska begrepp har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid;
- visa förmåga att kunna redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning gällande studiet av islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om muslimsk religiös tro och praktik;
- uppvisa ett allsidigt och sakligt förhållningssätt gällande historiska och samtida religiösa uttryck för islam, inbegripet politiska strävanden och skeenden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.  Under kursen förekommer engelskspråkig litteratur, därför måste studenten kunna tillgodogöra sig akademisk-engelsk litteratur för att klara kursen.

Examination

Examinationen består av examinerande uppgifter gällande kursens två första delar: Introduktion till islam, omfattande 3 hp, samt introduktion till islams texter, omfattande  4.5 hp. Uppgifterna bedöms med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

Den tredje delen av kursen, introduktion till islams sammanhang och kontext, examineras genom tentamen omfattande 7.5 hp. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänt på kursens tredje del samt godkänt på övriga delar. 

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 13

  Cook Michael
  The Koran : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2000 : 162 p :
  ISBN: 0-19-285344-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Curtis Edward E.
  Islam in Black America : identity, liberation, and difference in African-American Islamic thought
  Albany : State University of New York Press : 2002. : x, 174 s. :
  ISBN: 0-7914-5369-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Donner Fred McGraw
  Muhammad and the believers : at the origins of Islam
  Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press : 2010 : xviii, 280 s. :
  ISBN: 9780674050976
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Green Nile.
  Sufism : a global history
  Malden, MA : Wiley-Blackwee : 2012 : 263 s. :
  ISBN: 9781405157612
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hjärpe Jan
  Bilden av profeten : berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu
  Stockholm : Leopard : 2011 : 160 s. :
  ISBN: 9789173433273
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hughes Aaron W
  Muslim Identities : An Introduction to Islam
  New York : Columbia University Press : 328s. : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780231161473 Se bibliotekets söktjänst

  Metcalf Barbara Daly
  Islam in South Asia in practice
  Princeton : Princeton University Press : cop. 2009 : xxv, 474 p. :
  ISBN: 9780691044217
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sorgenfrei Simon
  Islam i Sverige : de första 1300 åren
  Bromma : Myndigheten för stöd till trossamfund : [2018] : 347 sidor :
  ISBN: 9789198345322
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://www.myndighetensst.se/kunskap/religionsliv---en-kunskapsbank-om-trossamfund-och-religion/islam-och-muslimer/islam-i-sverige---de-forsta-1300-aren.html Se bibliotekets söktjänst

  Jihad and death : the global appeal of Islamic State
  Roy Olivier, Schoch Cynthia
  London : C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd. : 2017 : vi, 130 pages :
  ISBN: 1849046980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och bildmaterial tillkommer.

  Referensmaterial

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 16

  Ali Kecia
  The lives of Muhammad
  Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press : 2014 : 342 s. :
  ISBN: 978-0-674-05060-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Cook Michael
  The Koran : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2000 : 162 p :
  ISBN: 0-19-285344-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Green Nile.
  Sufism : a global history
  Malden, MA : Wiley-Blackwee : 2012 : 263 s. :
  ISBN: 9781405157612
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hjärpe Jan
  Bilden av profeten : berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu
  Stockholm : Leopard : 2011 : 160 s. :
  ISBN: 9789173433273
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Metcalf Barbara Daly
  Islam in South Asia in practice
  Princeton : Princeton University Press : cop. 2009 : xxv, 474 p. :
  ISBN: 9780691044217
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
  Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
  ISBN: 9789147112043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jihad and death : the global appeal of Islamic State
  Roy Olivier, Schoch Cynthia
  London : C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd. : 2017 : vi, 130 pages :
  ISBN: 1849046980
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Shepard William E.
  Introducing islam
  2nd ed. : New York, NY : Routledge : 2014 : xxiv, 424 s. :
  ISBN: 9780415533454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och bildmaterial tillkommer.

  Referensmaterial

  Brockopp Jonathan E.
  The Cambridge Companion to Muḥammad
  Cambridge: Cambridge University Press : 2010. :

  Cook Michael
  The New Cambridge History of Islam. Volume 1–6
  Cambridge: Cambridge University Press : 2010 :