Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samisk religion, 15 hp

Engelskt namn: Sami religion

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1RE217

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-01-19

Innehåll

Kursen ger en introduktion till samisk religion, inklusive samisk kyrkohistoria, samt fördjupning i valda teman inom aktuell forskning om samisk religion. 

Moment 1: Introduktion till samisk religion (7,5 hp). Under momentet introduceras de grundläggande dragen i samisk religion. Särskilt fokus ligger på samisk ritual och världsåskådning under 1600- och 1700-talen och samernas möte med kristen mission under dessa århundraden. Källmaterialet till kunskap om den äldre samiska religionen problematiseras källkritiskt. Vidare behandlas förändringar i synen på och attityden till samisk religion inom akademisk forskning, kristen teologi och kulturliv. Könsaspekter och andra sociala aspekter lyfts fram för förståelsen av inhemsk samisk religion i dess olika skepnader.

Moment 2: Individuell fördjupning (7,5 hp). Inom ramen för detta moment väljer den studerande, utifrån litteraturförslag och i samråd med examinator, fördjupning inom ett eller flera forskningsteman som rör samisk religion.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om samisk religion under 1600- och 1700-talen.
* redogöra översiktligt för de karakteristiska dragen i äldre samisk världsåskådning och ritual.
* redogöra för olika tidsepokers syn på och attityd till inhemsk samisk religion i akademisk forskning, kristen teologi och kulturliv.
* uppvisa förståelse för de komplicerade förloppen av religiös förändring bland samer under 1600- och 1700-talen.
* uppvisa förståelse för könstillhörigheters och sociala strukturers roll för olika sätt att utöva samisk religion i historisk tid.
* förstå och ge självständiga tolkningar av källtexter från 1600- och 1700-talen.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* integrera en grundläggande förståelse av källkritik vid presentationen av inhemsk samisk religion.
* i tal och i skrift redovisa självständiga slutsatser, samt sakligt argumentera för dessa i dialog med andra.
* uppvisa förmåga att identifiera, analysera och bedöma de komplexa sambanden mellan kön, ålder och social tillhörighet och utövandet och tolkningen av samisk religion.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet.
* förhålla sig vetenskapligt till information om samisk religion i historia och nutid.

Moment 2
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* tillgodogöra sig aktuell forskning om samisk religion och/eller kyrkohistoria.
* uppvisa förståelse för olika tolkningar av aspekter av samisk religion i aktuell forskning inom valt område.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna förhålla sig till, tongivande teorier i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och samisk religion i synnerhet.
* självständigt och på god akademisk prosa kunna presentera aktuell forskning om samisk religion och/eller samisk kyrkohistoria.
* självständigt identifiera och formulera relevanta forskningsfrågor rörande området samisk religion.
* planera och genomföra avancerade uppgifter inom givna tidsramar 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* självständigt och kritiskt analysera aktuell forskning om samisk religion och/eller samisk kyrkohistoria.
* värdera olika idéhistoriska tidsepokers förståelse av och attityd till inhemsk samisk religion.
* identifiera begränsningar i vetenskapens möjligheter att nå slutgiltig kunskap om historiska religioner.
* reflektera över relevansen av kunskap om samisk religion i dag.

Behörighetskrav

90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av inspelade föreläsningar, skrivuppgifter och nätseminarier samt individuell läsning. Tillgång till dator och en god internetuppkoppling är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av seminarium, skriftligt prov och skriftliga inlämningsuppgifter. Seminariet bedöms med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. De skriftliga examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Examinationen på moment 1 består i ett seminarium om 1,5 hp och en skriftlig hemtentamen om 6 hp. På moment 2 består examinationen av en skriftlig inlämningsuppgift om 7,5 hp utifrån den valda litteraturen. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på samtliga skriftliga examinationer (sammanlagt 13,5 hp).

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 12

Moment 1: Introduktion till samisk religion

Bäckman Louise
“The Noaidi and his Worldview: A Study of Saami Shamanism from an Historical Point of View”, i Shaman, vol. 13, nr. 1–2,
- : 2005 :
http://www.isars.org/wp-content/uploads/2020/12/ShamanVol13_2005_dld.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 29-40 (= 11 s.)

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
ISBN: 9789175807959
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: endast s. 241-281, 315-369, 531-588, 629-655 [artiklar av Gunlög Fur, Håkan Rydving, Daniel Lindmark, Olle Sundström och Anna Westman Kuhmunen] (= 175 s.) Se bibliotekets söktjänst

Kristiansen Roald E.
Samisk religion og læstadianisme
Bergen : Fagbokforl. : c2005 : 95 s. :
ISBN: 82-450-0155-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: läses i sin helhet. Se bibliotekets söktjänst

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: läses i sin helhet. Finns att köpa som pdf via förlaget order@jengel.se. Se bibliotekets söktjänst

Rydving Håkan
The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s
3. ed. : Uppsala : Univ. : 2004 : [16], 213, [3] s. :
ISBN: 9155435807
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: läses i sin helhet. Se bibliotekets söktjänst

Rydving Håkan
Tracing Sami traditions : in search of the indigenous religion among the Western Sami during the 17th and 18th centuries
Oslo : Institute for Comparative Research in Human Culture : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-82-7099-543-1 (hd.bd.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: endast s. 15-28, 39-71, 115-124, 135-124 (= 63 s.) Se bibliotekets söktjänst

Rydving Håkan
Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 393-408 (= 15 s.) boken finns elektroniskt tillgänglig via Umeå UB. Artikeln kan laddas ned. Se bibliotekets söktjänst

Sundström Olle
”Reconstructing religious identity among the Sami of Scandinavia: Christian Sami contextual theology in the twenty-first century”, i Migration and the Remaking of Ethnic/Micro-Regional Connectedness, eds. T. Yamada & T. Fujimoto, Osaka
Osaka: National Museum of Ethnology : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning:s. 211-228 (17 s.) Tillhandahålles av institutionen

Artiklar till seminarium

Silvén Eva
”Hemfört, bortfört, återfört: museerna och det samiska kulturarvet”, i Historiens hemvist III: minnen, medier och materialitet, red. J. Hegardt & T. Lundemo
Göteborg & Stockholm: Makadam förlag : 2016 :
http://nordmlib.nordiskamuseet.se/dok/publikationer/silven_hemfort_bortfort_aterfort.pdf
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 189-217

Aurelius Adriana
Máhtsatiebmie likttemijne – Återbördande i försoning: en processbeskrivning över repatrieringen i Lycksele 2019
- : 2019 :
https://www.lycksele.se/globalassets/dokument/6-kommun-och-politik/projekt-och-samarbete/repatriering-processbeskrivning-191213.pdf
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk

Moment 2: Individuell fördjupning

Litteratur upp till ca 1 000 sidor väljs i samråd med examinator utifrån litteraturförslag som presenteras vid kursstart.

Ytterligare någon aktuell artikel/bokkapitel kan tillkomma.