Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Russian C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1RY017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-04-30

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Introduktion i grundläggande vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom rysk lingvistik, litteratur eller kulturkunskap. Redovisning av uppgiften görs på svenska eller ryska i ett examensarbete omfattande c:a 25 sidor med tillämpning av vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande • med handledning kunna formulera en forskningsfråga och välja adekvat metod för insamling och analys av material; • kunna referera och kritisk granska sekundärlitteratur med anknytning till valt forskningsområde; • kunna analysera insamlat material och dra slutsatser; • kunna producera en kortare vetenskaplig uppsats som uppfyller gängse krav inom respektive forskningsområde vad beträffar metodik, terminologi samt notapparat.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp ryska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp ryska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Introducerande seminarier som behandlar frågor rörande disposition, presentation av material, användningen av notapparat, användning och upprättande av källförteckningar etc. Därefter konti-nuerlig handledning i grupp eller individuellt.

Examination

Bedömning av självständigt utfört examensarbete. Försvar av examensarbetet vid ett seminarium. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Obligatorisk kurslitteratur:

Att skriva en bra uppsats.
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber : 2002 : 284 s. :
ISBN: 91-47-06217-7
Se bibliotekskatalogen Album

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva.
3. uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 242 s. : ill. ; 25 cm :
ISBN: 91-40-63530-9
Se bibliotekskatalogen Album

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Därutöver rekommenderas följande referenslitteratur:

Tvåspråkiga ordböcker Norstedts ryska fickordbok, Stockholm 2011 Norstedts stora ryska ordbok, Stockholm 2012 Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.