Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska A, Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian A, Phonetics and Oral Proficiency

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2013-01-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RY023

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Innehåll

I kursen ingår grundläggande studier i rysk fonetik. Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på ryska i olika kommunikationssituationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande • beskriva ryskans grundläggande fonetiska drag samt tillämpa dessa kunskaper i muntlig produktion; • uttrycka sig på enkel ryska i tal.

Behörighetskrav

Gy: Ryska, steg 2 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Ryska, Kvalifikationskurs, 15 hp, eller Ryska, Nybörjarkurs, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar samt obligatoriska gruppövningar i muntlig språkfärdighet.

Examination

Examinationen utgörs av a) Teoretisk fonetik: skriftligt prov (3 hp); b) Muntlig språkfärdighet: fortlöpande examination (4,5 hp). Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande erhållit betyget Väl godkänd på prov omfattande sammanlagt minst 4,5 hp. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 35

Obligatorisk litteratur

Steensland Lars
Rysk Fonetik : Ett studiematerial
6:e omarb. uppl : Lund : 2002 :

Referenslitteratur

Elert, Claes-Christian: Allmän och svensk fonetik. Stockholm, 2000 el. senare. Engstrand, Olle: Fonetikens grunder. Lund, 2004 Steensland, Lars: Rysk praktisk fonetik. Uppsala, 1982.

Därutöver rekommenderas följande ordböcker:

Tvåspråkiga ordböcker Birgegård, Ulla m.fl. (red.): Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk/svensk-rysk. Stockholm, 2006. Gunnarsson, Gunnar m.fl. (red.): Rysk-svenskt lexikon. Uppsala, 1948. Mittelman, Israel: Rysk-svensk svensk-rysk fickordbok. Stockholm, 1990 el. senare. Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.