Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska C, Samisk kulturvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Sami C, Cultural Studies

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1SA140

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-10

Innehåll

Fördjupning i samisk kultur med fokus på vetenskap, internationell urfolkspolitik och urfolks organisering. I kursen behandlas vetenskaplig produktion inom det samiska forskningsfältet samt urfolks förutsättningar till med- och självbestämmande i ett globalt perspektiv. 

Kursen består av följande delkurser:  

1. Det samiska forskningsfältet (7,5 högskolepoäng)  

Delkursen erbjuder en grundläggande introduktion till hur det samiska vetenskapsområdet utvecklats. Studenten får möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde som väljs individuellt i dialog med lärare och medstudenter. Forskning med koppling till det valda ämnesområdet undersöks och studenten introduceras i det vetenskapliga hantverket genom att författa ett begränsat individuellt skriftligt arbete. Utöver det egna arbetet diskuteras frågor såsom: hur kan vetenskapliga avhandlingar inom det samiska ämnesområdet vara uppbyggda? Vilka olika delar består forskningsprocessen av och vilka etiska ställningstaganden kan bli aktuella i samisk forskning? 
 

2. Jämförande urfolksstudier III (7,5 högskolepoäng)  

Delkursen ger fördjupade kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen och berör aktuella frågor såsom repatriering, revitalisering samt globala urfolksrörelser. Vilka frågor har urfolk världen över drivit politiskt på nationell och internationell nivå? Hur har förutsättningarna för urfolks möjligheter att delta på den politiska arenan förändrats över tid och i olika geografiska kontexter? Internationell utveckling jämförs och analyseras i relation till förhållandena i Sápmi och undersöks med utgångspunkt i centrala begrepp som genus, traditionell kunskap och hållbarhet.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
  • översiktligt beskriva forskningsläget för ett utvalt ämnesområde 
  • förklara huvuddragen i hur samisk forskning utvecklats som vetenskapsfält 
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan olika urfolks politiska engagemang i olika tidsmässiga och geografiska kontexter 

Färdighet och förmåga 
  • problematisera olika aspekter av samiskt vetenskapligt arbete 
  • med viss handledning kunna genomföra en individuell fördjupningsuppgift med anknytning till ett av områdets teman och presentera resultatet muntligt och skriftligt. 
  • problematisera förutsättningarna för olika urfolks möjligheter till politiskt med- och självbestämmande 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • kritiskt värdera olika vetenskapliga förhållningssätt i samisk forskning 
  • uppvisa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till det inlärda stoffet  

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Samiska B, Samiska kulturstudier (1SA146) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner samt seminarier.

Examination

Delkurs 1 examineras genom bedömning av ett skriftligt individuellt arbete samt den studerandes bidrag i diskussionsgrupper och seminarier.  

Delkurs 2 examineras genom bedömning av skriftligt slutprov och inlämningsuppgifter samt den studerandes bidrag i diskussionsgrupper. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Alla examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 7,5 högskolepoäng.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Litteraturlista 1SA140 Samiska C, Kulturvetenskap

Indigenous Research and Romantic Nationalism
Atkinson Paul, Ryen Anne
Societies : 2016 :
https://doi.org/10.3390/soc6040034

Indigenous epistemes
Kuokkanen Rauna, Szeman Imre, Blacker Sarah
Ingår i:
A Companion to Critical and Cultural Theory [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu : Hoboken, New Jersey : sid. 313-326 :

Forskningspolitisk strategi
Sametinget : 2021 :
https://www.sametinget.se/156606?file

Samisk forskning - eftersatt och efterfrågad
Sköld Peter, Axelsson Per
CeSam, Humanistiska fakultet, Umeå universitet : 2006 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-9768

Contemporary Indigenous research within Sámi and global Indigenous studies contexts
Ingår i:
Indigenous research methodologies in Sámi and global contexts
Leiden : Brill | Sense : [2021] : 260 pages (1 online resource) : sid. 7-32 :

Öhman May-Britt
Kolonisationen, rasismen och intergenerationella trauman: Analys, reflektioner och förslag utifrån ett skriande behov av samiskLEDD forskning och undervisning
Uppsala mitt i Sápmi - Sábme - Saepmie II: 99-113 : 2017 :
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082648/FULLTEXT01.pdf

Valbar litteraturfördjupning tillkommer, väljs i samråd med lärare. Ytterligare material kan tillkomma.