Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska B, Samiska kulturstudier, 30 hp

Engelskt namn: Sami Cultural Studies B

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1SA146

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Innehåll

Introduktion till samisk kultur med fokus på förhållandena i Sverige. Kursen behandlar teman inom samernas andliga och materiella kultur. Ett moment med jämförande urfolksstudier ingår i kursen.

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Traditionella kunskaper, 7,5 högskolepoäng (Traditional Knowledge)
Momentet erbjuder en grundläggande genomgång av begreppen traditionella kunskaper och praktiska kunskaper. Överföring av traditionella kunskaper har i motsats till formella kunskaper skett över generationsgränserna i hemmet och i vardagen. För att förstå människans förhållande till överlevnad i naturen behövde man känna till hur man bäst utnyttjade markerna. Genus och etnicitet samt hållbar utveckling är grundläggande aspekter och begrepp, liksom inifrån- och utifrånperspektiv.

Moment 2. Jämförande urfolksstudier II, 7,5 högskolepoäng (Cross-Cultural Indigenous Studies II)
Momentet ger fördjupade kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen, företrädesvis de nordamerikanska urfolken. Hur har de behandlats i sina hemländer och hur har deras strategier fungerat är några frågor som diskuteras. Vilka jämförelser kan man göra med den samiska befolkningen?

Moment 3. Etnicitet och identitet, 7,5 högskolepoäng (Ethnicity and Identity)
Under momentet studeras hur de samiska identiteterna formas, förändras och gestaltas utifrån begreppet etnicitet samt etnicitetsteorier, med fokus på heterogenitet och variationer i tid och rum. Hur har man strategiskt över- eller underkommunicerat sin etnicitet, vilka problem ställs man inför under modern tid jämfört med tiden vid 1900-talets början?

Moment 4. Samisk litteratur, 7,5 högskolepoäng (Sami Literature)
Kursen ger en introduktion till litteratur skriven på ett nordiskt språk av samer. Kursen ger en introduktion till samisk muntlig och skriftlig litteratur. Utifrån exempel från olika samiska författare och berättare studeras hur litteratur och skrivande används och har använts i olika sammanhang och med olika syften. Tema och begrepp som studeras närmare är oral history, folklore, immateriell kultur. Vi ser närmare på sagor, sägner, myter och jojk.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
- förklara begreppen traditionella och praktiska kunskaper och diskutera villkoren för deras uppkomst, uttrycksformer och överföring;
- diskutera betydelsen av genus, etnicitet och hållbar utveckling i de traditionella kunskaperna;
- känna igen och dra slutsatser baserade på frågeställningar om relationer mellan majoritetssamhälle och urfolk varvid inifrån- och utifrånperspektiv är grundläggande;
- definiera centrala begrepp inom etnicitetsteorier och utifrån ett historiskt perspektiv diskutera hur dessa konstrueras och kommuniceras;
- redogöra för huvuddragen i det samiska muntliga och skriftliga berättande;
- analysera olika former av muntligt och skriftligt berättande samt diskutera deras syften i olika sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Samiska kulturstudier A (1SA137 eller 1SA083) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov på varje moment och inlämningsuppgifter.
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Mom 1. Traditionella kunskaper

Jernsletten Nils
sami traditional terminology
Ingår i:
Sami culture in a new era
Kárásjohka : Davvi girji : 1997 : 223 s. : sid. 86-108 :
Obligatorisk

Kuhmunen Nikolaus
Renskötseln i Sverige förr och nu
Umeå : Svenska samernas riksförb. (SSR) : 2000 : 158 s. :
ISBN: 91-88204-06-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nycklar till kunskap : om människans bruk av naturen
Tunón Håkan, Dahlström Anna
Stockholm : Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien & Centrum för biologisk mångfald : 2010 : 371 s. :
ISBN: 978-91-85205-93-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ss. 8-58, 121-136, 151-168, 233-260.

Ryd Lilian
Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna
Skellefteå : Ord & visor : 2013 : 334 s. :
ISBN: 9789186621490 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ryd Yngve
Eld : flammor och glöd - samisk eldkonst
Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 428, [1] s. :
ISBN: 91-27-10750-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ren och varg : samer berättar
Ryd Yngve, Thelin Lukas
Stockholm : Natur & kultur : 2007 : 255, [1], [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 978-91-27-02685-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur
Sikku Olov J., Torp Eivind
Östersund : Jamtli förl. : 2004 : 150 s. :
ISBN: 91-7948-189-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Två kvinnor : en indianlegend från Alaska
Wallis Velma, Hallén Kerstin
Stockholm : Trevi : 1994 : 141, [1] s. :
ISBN: 91-7161-073-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Árbevirolaš máhttu ja dahkkivuoigatvuohta =b Tradisjonell kunnskap og opphavsrett = Traditional knowledge and copyright
Solbakk Aage, Solbakk John Trygve
Kárášjohka : Sámikopiija : cop. 2007 : 174 s. :
Obligatorisk

Mom 2. Jämförande urfolksstudier

Basso Keith H.
Portraits of "the Whiteman" : linguistic play and cultural symbols among the Western Apache
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1979 : 120 s. :
ISBN: 0-521-29593-9 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cruikshank Julie
Negotiating with narrative : Establishing cultural identity at the Yukon International Storytelling Festival
Ingår i:
American anthropologist
Washington N.W., D.C. : American Anthropological Assoc. : 1888- : Vol. 1 (1888)-11 (1898) ; N.S., 1 (1899)- : 99 : sid. 56-69 :
http://www.jstor.org/stable/682133?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

Kent Neil.
The Sámi peoples of the North : a social and cultural history
London : Hurst : 2014. : ix, 331 s. :
ISBN: 9781849042574
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moulton Paul F.
Restoring identity and bringing balance through Navajo healing rituals
Ingår i:
Music and arts in action [Elektronisk resurs]
sid. 79-93 :
http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/navajohealingrituals
Obligatorisk

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wearne Phillip
Return of the Indian : conquest and revival in the Americas
London : Cassell : 1996 : 240p., [8]p. of plates :
ISBN: 0-304-33457-X ; £45.00 : CIP entry (Jul.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mom 3 Etnicitet och identitet

Amft Andrea
Sápmi i förändringens tid : en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv
Umeå : Kulturgräns norr : 2000 : 213, [2] s. :
ISBN: 91-88466-28-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Elenius Lars
Nationalstat och minoritetspolitik : samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 358, [2] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32207-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04439-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnicitet och nationalism.
Eriksen Thomas Hylland, Barrett Michael
Nora : Nya Doxa : 1998 : 208 s. :
ISBN: 91-578-0012-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 10-27.

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 110-145.

Nordin Åsa
Relationer i ett samiskt samhälle : en studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet
Umeå : Samiska studier : 2002 : 225 s. :
ISBN: 91-7305-345-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ruong Israel
Samerna : identitet och identitetskriser

Obligatorisk
Läsanvisning: I: Nord-Nytt, nordisk tidsskrift for nordisk folkelivsforskning 1981, nr 1, s. 17-32*

Stoor Krister
Saami today - history tomorrow : the construction of ethnicity in Saami politics

Obligatorisk
Läsanvisning: I: Tijdschrift voor Skandinavistiek. Amy van Marken lezingen. Jaargang 16 nummer 1 1995. S. 35-46

Zorgdrager Nellejet0 244621
Culture and Ethnic Identity: the Sami of Scandinavia

Obligatorisk
Läsanvisning: In: Oosten, Jarich and Remie, Cornelius. Artic identities. Research School, the Netherlands, 1999. S. 173-220.

Högmo Asle
Det tredje alternativ. Barns laering av identitetsforvaltning I samisk-norske samfunn preget av identitetsskifte.
I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 1986:395-416 : 1986 :
Obligatorisk

Mathisen Stein R.
Modernitet og etnisk identitet i nord-norge.
Nord-nytt, nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, 1994, nr 54 : 1994 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 33-44

Svonni Mikael
Saami language as a marker of ethnic identity among the Saami.*
I: Essays on Indigenous Identity and Rights. Seurujärvi-Kari, Irja & Kulonen, Ulla-Maija (Ed.) Yliopostopaino Helsinki University Press. : 1996 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 105-125

Mom 4. Samisk litteratur

Gaski Harald
Skriftbilder : samisk litteraturhistorie.
Kárásjohka [Karasjok] : Davvi girji : 69 s. (69 s.) : ill. :
ISBN: 82-7374-353-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 84-122.

Gaski Harald
In the shadow of the midnight sun : contemporary Sami prose and poetry
[Karasjok] : Davvi Girji : 1996 : 276 s. :
ISBN: 82-7374-309-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mebius Hans
Vaajese : Torkel Tomasson traditionsbärare och forskare
Östersund : Jengel i samarbete med Gaaltije : 2008 : 128 s. :
ISBN: 978-91-88672-46-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gröndahl Satu
Litteraturens gränsland : invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv
Uppsala : Centrum för multietnisk forskning : 2002 : 371, [12] s. :
ISBN: 91-86624-54-7 : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Hirvonen, Vuokko. Samiska kvinnoförfattare. S. 181-200

Min bok om samene
Turi Johan, Lindbach Harald O.
Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-82-8263-062-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Böcker i urval:

Huuva Rose-Marie
Kall kamrat.
Guovdageaidnu [Kautokeino] : DAT, 2001 ; (Uddevalla : 118, [2]s. : ill. :
ISBN: 82-90625-38-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (original: Galbma Rádná)

Labba Andreas
Anta.
Stockholm : Bonnier : 1969 : 251 s. :
Obligatorisk

Laestadius Ann-Helén
SMS från Soppero
Stockholm : Podium och Nordiska museets förlag i samarbete med Samiskt informationscentrum : 2007 : 151, [1] s. :
http://bilder.fsys.se/9789171085184.jpg
ISBN: 978-91-7108-518-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson-Mankok Erik
Mitt lassokoppel.
[Marsfjäll] : [förf.] : 1962 : 181 s. :
Obligatorisk

Suonjir
Päiviö Sara, Westlund Torgny L.
Jokkmokk : Sámi Girjjit : 1993 : 94 s. :
ISBN: 91-86604-44-9 ; 105:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svonni Lars Wilhelm
Överskrida gränser
Guovdageaidnu : DAT : 2005 : 396, [1] s. :
ISBN: 82-90625-51-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album