Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Att utmana koloniala strukturer. Urfolksforskningens utveckling., 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: Negotiating Colonial Structures. The Development of Indigenous Research.

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1SA161

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-07

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-11-01

Innehåll

Kursens fokus ligger på teman som identitet, kultur, språk och makt i områden som på olika vis och vid olika tidpunkter koloniserats. Kursmaterialet består av litteratur eller textmaterial producerade i dessa områden och exemplifierar både hegemoni och motstånd. Kursen ger inblick i urfolksforskningens utveckling i förhållande till rådande akademiska strukturer från tidigt 1900-tal till nutid.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna uppvisa goda kunskaper om urfolksforskningens utveckling i en global, nordisk och nationell utgångspunkt
 • kunna redogöra hur urfolksperspektiv har utvecklats inom akademiska strukturer
Färdighet och förmåga
 • kunna visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom urfolksforskning
 • självständigt kunna analysera relationen mellan ”västerländsk” akademisk kunskap och intellektuell urfolkstradition
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån kursinnehåll och kurslitteratur kunna kritiskt granska, utmana och analyseravetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp) eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på www.sprak.umu.se/student/dokument.
 

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom muntliga och skriftliga redovisningar, dels genom bedömning av en avslutande skriftlig analysuppgift.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den avslutande analysuppgiften bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd och bestämmer således betyget för momentet.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg krävs att alla delar av examinationen är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 5

  The foundation of all future researches : Franz Boas, George Hunt, Native American texts, and the construction of modernity
  Briggs Charles L, Bauman Richard
  Ingår i:
  American quarterly [Elektronisk resurs]
  Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press : 1949- : 51 : sid. 479-528 :

  Deloria Vine
  Custer died for your sins : an Indian manifesto
  Norman : University of Oklahoma Press : 1988 : 278 s. :
  ISBN: 0-8061-2129-7
  Se bibliotekets söktjänst

  No beginning, no end : the Sami speak up
  Kailo Kaarina, Helander-Renvall Elina
  Edmonton : Canadian circumpolar institute : cop. 1998 : ix, 203 s. :
  ISBN: 1-896445-10-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Helander-Renvall Elina
  Awakened voice : the return of Sami knowledge
  Guovdageaidnu/Kautokeino : Nordic Sami Institute : 1996 : 94 s. :

  Keskitalo Alf Isak
  Research as an inter-ethnic relation : paper delivered at the Seventh Meeting of Nordic Ethnographers held at Tromsø Museum in Tromsø, Norway 29 August 1974
  Rovaniemi : Arctic Centre, Univ. of Lapland : 1994 : 31 s. :
  ISBN: 951-634-410-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Decolonizing feminism in the North : a conversation with Rauna Kuokkanen
  Knobblock Ina, Kuokkanen Rauna
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :

  Kuokkanen Rauna Johanna
  Reshaping the University [Elektronisk resurs]
  University of British Columbia Press :

  Indigenous knowledge, methodology and mayhem : What is the role of methodology in producing indigenous insights? A discussion from Mâtauranga Mâori
  Smith Linda Tuhiwai, Maxwell Te Kahautu, Puke Haupai, Temara Pou
  Ingår i:
  Knowledge cultures [Elektronisk resurs]
  United States : Addleton Academic Publishers : 4 : sid. 131-156 :

  Gaski Harald
  Indigenous Aesthetics: Add Context to Context
  Ingår i:
  Sámi art and aesthetics
  Aarhus : Aarhus University Press : 2017 : 347 sider :
  Obligatorisk

  Hokowhitu Brendan
  Monster: Post-Indigenous Studies
  Ingår i:
  Critical indigenous studies
  2016 : viii, 206 pàgines :
  Obligatorisk

  Ytterligare aktuell litteratur tillkommer efter lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  The foundation of all future researches : Franz Boas, George Hunt, Native American texts, and the construction of modernity
  Briggs Charles L, Bauman Richard
  Ingår i:
  American quarterly [Elektronisk resurs]
  Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press : 1949- : 51 : sid. 479-528 :

  Deloria Vine
  Custer died for your sins : an Indian manifesto
  Norman : University of Oklahoma Press : 1988 : 278 s. :
  ISBN: 0-8061-2129-7
  Se bibliotekets söktjänst

  No beginning, no end : the Sami speak up
  Kailo Kaarina, Helander-Renvall Elina
  Edmonton : Canadian circumpolar institute : cop. 1998 : ix, 203 s. :
  ISBN: 1-896445-10-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Helander-Renvall Elina
  Awakened voice : the return of Sami knowledge
  Guovdageaidnu/Kautokeino : Nordic Sami Institute : 1996 : 94 s. :

  Keskitalo Alf Isak
  Research as an inter-ethnic relation : paper delivered at the Seventh Meeting of Nordic Ethnographers held at Tromsø Museum in Tromsø, Norway 29 August 1974
  Rovaniemi : Arctic Centre, Univ. of Lapland : 1994 : 31 s. :
  ISBN: 951-634-410-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Decolonizing feminism in the North : a conversation with Rauna Kuokkanen
  Knobblock Ina, Kuokkanen Rauna
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :

  Kuokkanen Rauna Johanna
  Reshaping the University [Elektronisk resurs]
  University of British Columbia Press :

  Ruong Israel
  Om rennomadens rätt till jorden och gårdsbrukarens
  Ingår i:
  Norlandica.
  Uppsala : Almqvist & Wiksell : 1942 : 146 s., 4 pl.-bl. :

  Ruong Israel
  Om sambandet mellan kultur- och näringsfrågor i Lappmarken.
  Ingår i:
  Sámiid dilit
  Oslo : 1957 : 344 s. :

  Indigenous knowledge, methodology and mayhem : What is the role of methodology in producing indigenous insights? A discussion from Mâtauranga Mâori
  Smith Linda Tuhiwai, Maxwell Te Kahautu, Puke Haupai, Temara Pou
  Ingår i:
  Knowledge cultures [Elektronisk resurs]
  United States : Addleton Academic Publishers : 4 : sid. 131-156 :

  Ytterligare aktuell litteratur tillkommer efter lärarens anvisningar.