Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Spanish, Bachelor's Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 till 2019-01-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SP022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Innehåll

Introduktion i grundläggande vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom spansk lingvistik, språkdidaktik eller litteratur. Redovisning av uppgiften görs på spanska i form av ett examensarbete omfattande c:a 20 sidor med tillämpning av vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare. Arbetet genomförs med handledning och ska ventileras vid minst ett seminarium.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt
 • använda ett korrekt och begripligt språk i skriven och talad spanska, som följer vetenskaplig konvention
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och om möjligt samhällelig kontext
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
 • diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp spanska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp spanska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är nätburna, varför tillgång till dator krävs för deltagande i kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. De campusförlagda seminarierna är obligatoriska.


 

Examination

Examinationen utgörs av:
- redovisning av plan med problemställning, syfte, material, tidigare forskning och sekundärlitteratur (7,5 hp)
- bedömning av färdig uppsats (7,5 hp).

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För redovisning av plan (7,5 hp) ges endast betygen Godkänd eller Underkänd. För att examineras på kursens andra delexamination, bedömning av färdig uppsats (7,5 hp) krävs att betyget Godkänd har uppnåtts på den första delexaminationen, redovisning av plan (7,5 hp).
Den som godkänts får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 2

Artiklar i anslutning till det valda ämnet. Kurslitteratur väljs i samråd med berörd handledare.