Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska A, Muntlig och skriftlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Spanish A, Oral and Written Communication

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1SP029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Muntlig och skriftlig produktion, kontrastiv grammatik samt allmän och spansk fonetik.

Kursen omfattar följande områden som i sin tur är indelade i moduler:
Område 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras den spanska grammatikens huvuddrag. De inhämtade kunskaperna tillämpas i form av grammatik- och översättningsövningar samt i övningar i fri skriftlig produktion. Samtidigt övas vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, synonymik och stilistik.

Område 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras allmänna fonetiska grundbegrepp med särskild inriktning mot den spanska fonetikens begreppsfält. Dessa kunskaper tillämpas genom riktade uttalsövningar. Vidare ingår såväl konversations- som hörförståelseövningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • kunna beskriva de spanska språkljuden och spansk prosodi samt kunna tillämpa dessa kunskaper på ett sådant sätt att missförstånd ej uppstår;
  • kunna urskilja de huvudsakliga skillnaderna mellan spansk och svensk prosodi och spansk och svensk ljuduppsättning samt tolka och tillämpa grundläggande fonetisk transkription;
  • kunna uppvisa kunskap om centrala morfologiska, syntaktiska och idiomatiska drag i spanska;
  • kunna urskilja och tillämpa ett antal viktiga morfologiska och syntaktiska skillnader mellan spanska och svenska;
  • kunna uttrycka sig någorlunda korrekt i skrift;
  • kunna uppvisa en muntlig färdighet med relativt hög korrekthet;
  • uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk talad spanska med ett vardagligt innehåll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Spanska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Undervisningen ges i form av webbföreläsningar och gruppövningar. Inlämningsuppgifter med specifika deadlines ingår som en del av kursen.

Område 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 högskolepoäng
Undervisningen består av
a) webbföreläsningar och icke obligatoriska nätträffar;
b) övningar i skriftlig fri produktion.

Område 2. Muntlig språkfärdighet, 7 högskolepoäng
Undervisningen består av:
a) webbföreläsningar, gruppuppgifter samt individuella uppgifter i allmän och spansk fonetik;
b) individuella övningar i uttal och intonation;
c) gruppövningar i konversation och hörförståelse.

Examination

All examination på kursen görs individuellt. 

Område 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp, examineras genom skriftliga prov.
1. Vokabulär, grammatik och översättning (6 hp)
Vocabulary, grammar and translation

2. Fri skriftlig produktion (2 hp)
Written production

Område 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp, examineras genom skriftliga och muntliga prov
3. Allmän och spansk fonetik, skriftligt prov (3 hp)
Phonetics and Spanish phonology

4. Uttal och intonation, muntligt prov (2 hp)
Pronunciation and prosody, oral test

5. Muntlig kommunikation, fortlöpande examination (1 hp)
Oral communication, continous examination

6: Hörförståelse, fortlöpande examination (1 hp)
Listening comprehension, continuous examination

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 8 högskolepoäng i vilka provet i vokabulär, grammatik och översättning ska ingå.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurs i spansk grammatik. Övningshäfte till kurs i spansk grammatik + facit (tillhandahålls av institutionen).
Falk Johan, Fant Lars, Merila Urpo
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningar med facit.
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 288 s. :
ISBN: 91-44-02796-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Jonsson Catrine
Sammanfattande kompendium i kontrastiv grammatik (hämtas på lärplattformen)
Institutionen för språkstudier : 2019 :
Obligatorisk

Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Quilis Antonio
Principios de fonología y fonética españolas
Madrid : Arco/Libros : 1997 : 96 s. :
ISBN: 84-7635-250-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aronsson Berit
Sammanfattande kompendium i spansk fonetik (hämtas på lärplattformen)
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Obligatorisk

Text- och webbmaterial (hämtas på lärplattformen)