Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska B (nätkurs), 30 hp

Engelskt namn: Spanish B (net course)

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SP030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-01

Innehåll

Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i områdena 3, 5, 6 och 7.

Kursen omfattar följande ormåden:
Område 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Studier av ett antal områden i den spanska grammatiken och spansk syntax i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska.

Område 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 högskolepoäng
Träning i skriftlig produktion och argumentation samt källhantering i vetenskaplig text. Normregler för akademisk spanska. Momentet innehåller även ett mindre skriftligt arbete med vetenskaplig ansats kring en problemställning inom lingvistik eller litteratur.

Område 3.  Språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng
Studier i allmän och spansk språkvetenskap.

Område 4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Studier av huvuddragen i spanskans utveckling från latinet till våra dagar. Vidare behandlas spanskans släktskap med och influenser från andra språk.

Område 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Studier av såväl litteraturhistoriska epoker och genrer under 1900-talet som litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. De ingående litterära verken analyseras utifrån olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

Område 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Latinamerikas kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas genom enskilda fördjupningsarbeten.

Område 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Spaniens kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas dels genom enskilda fördjupningsarbeten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • sammanfatta huvuddragen i spanskspråkig litteraturhistoria från modernismen fram till våra dagar;
  • visa grundläggande kunskaper om språkvetenskaplig terminologi på spanska;
  • sammanfatta och exemplifiera grundläggande drag gällande spanskans utveckling från latinet till våra dagar, huvudsakligen med avseende på fonologi och morfologi, men även vokabulär;
  • visa fördjupade kunskaper om Spaniens och Latinamerikas kultur- och samhällsliv;
Färdighet och förmåga
  • ur ett kontrastivt perspektiv tillämpa kunskaper om spansk syntax, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik;
  • applicera modeller för att skriva vetenskapliga uppsatser genom att följa grundläggande normer för forskningsetik och källkritik;
  • analysera skönlitteratur tematiskt och strukturellt;
  • kunna söka, sammanställa och presentera information, både muntligt och skriftligt på spanska;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • resonera kring samhällsförhållanden och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika;
  • kritiskt granska och värdera språk- och litteraturvetenskapliga forskningsrön.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp spanska inom intervallet 1-30 hp i vilka grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Undervisningen ges i form av webbföreläsningar och gruppövningar.

Examination

All examination genomförs individuellt.

Område 1. Grammatik och textuppbyggnad
examineras genom ett skriftligt prov
1: Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp)
Grammar and text structure

Område 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur 
examineras genom skriftliga uppgifter
2: Projektplan: skriftliga inlämningsuppgifter, 2,5 hp
Project plan: written assignments 

3: Projektplan: slutversion, 2,5 hp
Project plan: final version

Område 3. Språkvetenskap 
examineras fortlöpande och genom skriftliga inlämningsuppgifter
4: Språkvetenskap, 4.5 hp 
Linguistics

Område 4. Språkhistoria
examineras genom skriftligt prov
5: Språkhistoria, 3 hp
History of the Spanish language

Område 5. Spanskspråkig litteratur
examineras genom hemtentamen och fortlöpande examination
6: Litteraturhistoria: hemtentamen, 2 hp
Literature history: written take-home exam 

7: Litterära verk och litteraturteori, 5,5 hp
Literary texts and theory: continuous examination

Område 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika
examineras fortlöpande samt genom ett avslutande seminarium 
8: Interkulturell fördjupning Latinamerika 2,5 hp 
Intercultural specialisation Latin America

Område 7. Interkulturell fördjupning Spanien
examineras fortlöpande samt genom ett avslutande seminarium-
9: Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp 
Intercultural specialisation Spain


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 20 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

Fält Gunnar
Spansk grammatik för universitet och högskolor
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
ISBN: 91-44-01423-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

Tivenius Olle
Uppsatsens inre liv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144110097
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergsten Staffan
Litteraturvetenskap : en inledning
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

Medina López Javier
Historia de la lengua española. : español medieval 1
2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
ISBN: 84-7635-382-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

Kompendium med poesi tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

Mastretta Ángeles
Arráncame la vida.
4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
ISBN: 84-322-3093-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Puig Manuel
El beso de la mujer araña
8. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1988 : 286 s. :
ISBN: 84-322-3026-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

La casa de Bernarda Alba
García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Matute Ana María
Historias de la Artámila
6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
ISBN: 84-233-2323-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

García Márquez Gabriel
Cien años de soledad
Madrid : Alfaguara : 2007. : cxxxviii, 609 p. :
ISBN: 978-84-204-7183-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Buero Vallejo Antonio
Historia de una escalera : Las meninas
21. ed. : Madrid : Espasa Calpe : 1993 : 231 s. :
ISBN: 84-239-1810-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Obligatorisk (endast Hisoria de una escalera)

Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144072166
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.