"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design & kläder B, 30 hp

Engelskt namn: Design & Clothes B

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1TX005

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-17

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Moment 1, Utforska idéer 15 hp och Moment 2, Fördjupning 15 hp.

Moment 1, Utforska idéer 15 hp. (Investigate Ideas )
Innehållet i momentet syftar till att utveckla kunskaper i design av kläder. Tyngdpunkten ligger på designprocessens idéfas och fördjupat idéarbete genom att studenterna prövar och utvecklar metoder och uttryck för de olika designelementen i sitt individuella klädskapande. Via ett undersökande arbetssätt skapar och förändrar studenterna material samt utforskar plaggs uttryck och form i relation till kropp. Idéprocesserna skall utgöra grund för eget nytänkande och fördjupat experimentellt arbete med form, färg, material och hantverk. Metoder för skissande och modellteckning utvecklas. Digitala verktyg för skissande och mönsterkonstruktion introduceras. 

Moment 2, Fördjupning 15 hp. (Intensifications)
I momentet breddar eller fördjupar studenterna sina ämneskunskaper inom området design och kläder. Med utgångspunkt i ett valt perspektiv på kläddesign utforskas och utvecklas idéer till personliga uttryck där tematiska studier och processtänkande anger riktningen för genomförandet. Ett perspektiv på kläddesign kan till exempel vara entreprenörskap, undervisning och lärande/didaktiskt, fördjupat kollektionsarbete, alternativt kläder som gestaltning. Hantverksarbetet i kursen består av ett individuellt fördjupningsarbete inom kläddesign och temat skall, tillsammans med färg, form, teknik och material, stödja nytänkande. Fördjupningsprojektet redovisas i en skriftlig rapport med vetenskapligt upplägg samt presenteras för en extern målgrupp. Undervisningen skall främja utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till kläder och design, och vikt läggs vid reflektion och analys av eget och andras arbeten. I momentet fokuseras fördjupat idéarbete och idéutveckling som ett led i att utifrån valda perspektiv belysa olika samhälleliga aspekter av kläddesign.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Moment 1
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i design av kläder
- visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
- kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
- visa förståelse för idéprocessens betydelse för det egna uttrycket

Färdighet och förmåga
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
- kunna använda olika metoder för materialframställning till plagg
- visa kunskap i mönsterkonstruktion och modellskapande, manuellt och via dator
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid presentation
- kunna redogöra för den egna arbetsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna förhålla sig och relatera till i kursen ingående litteratur
- visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen

Moment 2
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i design av kläder
- visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
- kunna relatera hantverksarbetet till valt perspektiv på kläddesign
- kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
- visa förståelse för idéprocessens betydelse för det egna uttrycket
- kunna diskutera och problematisera designprocesser med avseende på kläddesign
- kunna dokumentera sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport

Färdighet och förmåga
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsarbete
  inom kläddesign
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna förhålla sig och relatera till i kursen ingående litteratur
- kunna välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
- visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över egna och andras  
  designprocesser och texter
- visa förmåga att kunna analysera  och reflektera över hur kläddesign fungerar i   dagens samhälle

Behörighetskrav

Univ: Design och kläder A 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grund för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 40

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Kropp och kläder : [klädedräktens konsthistoria]
  Broby-Johansen R., Sunesen Ebbe, Friedländer Herbert
  2., utök. uppl., 2. tr. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1978 : 255, [1] s. :
  ISBN: 91-29-50597-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dieffenbacher Fiona
  Fashion thinking
  Lausanne : AVA Academia : 2013 : 220 p. :
  ISBN: 9782940411719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fletcher Kate
  Sustainable fashion and textiles : design journeys
  Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
  ISBN: 9780415644556
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Falk Karin
  Det svenska modeundret
  Stockholm : Norstedt : 2011 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-1-303327-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Critical fashion practice : from Westwood to van Beirendonck
  Geczy Adam, Karaminas Vicki
  London : Bloomsbury Academic : 2017. : 200 pages :
  ISBN: 978-1-4742-6552-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jacobson Maja
  Färgen gör människan : om färg, kläder och identitet från antiken till våra dagar
  Stockholm : Carlsson : 2009 : 308 s., 88 pl.-s. med var. pag. :
  ISBN: 978-91-7331-252-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Personligt vald litteratur, ca 200 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls från institutionen.

  Referenslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mönster och konstruktion för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hevor
  Stockholm : 1990 :
  ISBN: 91-2706313-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fogg Marnie
  Print in fashion : design and development in textile fashion
  London : Batsford : 2006 : 187 s. :
  ISBN: 0-7134-9012-8 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 3

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Falk Karin
  Det svenska modeundret
  Stockholm : Norstedt : 2011 : 221 s. :
  ISBN: 978-91-1-303327-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Havemose Karin
  Ting i rörelse : om designprocessen
  Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-7359-059-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
  Renander Bengt, Skarbövik Lasse
  2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Personligt vald litteratur, ca 200 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls från institutionen.

  Referenslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ericsson Wärn Karina
  Modebibeln : den svenska : 1867-nu
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 255 s. :
  ISBN: 978-91-7424-149-5 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fogg Marnie
  Print in fashion : design and development in textile fashion
  London : Batsford : 2006 : 187 s. :
  ISBN: 0-7134-9012-8 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Koda Harold
  Extreme beauty : the body transformed
  New York : Metropolitan Museum of Art : 2001 : 168 s. :
  ISBN: 1-58839-014-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wolff Colette
  The art of manipulating fabric
  Iola, Wis. : Krause : 1996 : viii,311p :
  ISBN: 0-8019-8496-3 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mönster och konstruktion för damkläder
  Öberg Inger, Ersman Hevor
  Stockholm : 1990 :
  ISBN: 91-2706313-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mönsterkonstruktion : herrkläder
  Öberg Inger, Ersman Hervor
  Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
  ISBN: 91-36-02722-7
  Se Umeå UB:s söktjänst