"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Textil design, interiör A, 30 hp

Engelskt namn: Textile design, interior A

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1TX007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-07-05

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är att ge kunskaper i textil design med inriktning mot interiör. Idéprocesser synliggörs genom att de studerande utforskar och utvecklar egna idéer som grund för textila uttryck i rummet. Arbetet sker tematiskt med inspiration från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle. Aktuella perspektiv på textil design, såsom miljö, etik, genus, estetik och kommunikation, behandlas. Processen skall inspirera till eget nytänkande med färg, form, material och teknik. Ett vetenskapligt förhållningssätt till textil design tillämpas. Utställningsteknik introduceras och kursen sammanfattas i en utåtriktad presentation.

Moment 1. Utforska idéer.  (Investigate ideas), 15hp
Momentet ger en introduktion i färglära, skissande och formgivning. Det textila materialets möjligheter i rummet utforskas genom workshops inom områden såsom textur, stygn och maskor samt introduktion i textiltryck och vävning. Idéarbetet leder fram till en inredningsdetalj eller produkt som presenteras i vald miljö. Processen dokumenteras i en individuell portfölj innehållande reflektioner, bilder, skisser och material.

Moment 2a. Tematiskt uppdrag. (Thematic commission), 5hp
Med tema och given målgrupp som utgångspunkt planeras och genomförs ett inredningsuppdrag i grupp. Grupprocessen sammanfattas i en gemensam digital presentation och den individuella processen byggs på i portföljen från moment 1. Analys och reflektion av egen och andra gruppers produktion ingår.

Moment 2b. Tematiskt fördjupningsarbete. (Thematic deeper studies) 10hp
Med tema och egen vald målgrupp som utgångspunkt skapas ett eget textilt arbete som har plats och funktion i en tänkt inredning av rum eller lägenhet. Planskiss, färgsättning, materialval och eget skapande ingår.  Arbetet redovisas i en skriftlig rapport där processen särskilt uppmärksammas samt i en utåtriktad presentation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • planera och utföra ett eget textilt arbete som har plats och funktion i en tänkt interiör
 • visa på medvetenhet om innebörden av idéprocesser i textil design
 • visa på medvetenhet om hur aktuella samhällsperspektiv, såsom kultur, miljö, etik, genus och estetik, påverkar textil design
 • värdera och reflektera över i kursen ingående litteratur
 • dokumentera den egna arbetsprocessen på ett vetenskapligt sätt och presentera resultatet i utåtriktad form

Efter avklarat moment 1 (Utforska idéer) skall studenten kunna

 • använda olika textila hantverksmetoder för utveckling av egna uttryck
 • tillämpa färg, form, material och hantverk på ett tematiskt och utforskande sätt
 • skapa en textil inredningsdetalj för vald miljö
 • hämta inspiration och visa på kännedom om kulturarv och kulturyttringar i samhället
 • dokumentera och reflektera över sitt arbete i en individuell portfölj

Efter avklarat moment 2a (Tematiskt uppdrag) skall studenten kunna

 • planera och i grupp genomföra ett textilt inredningsuppdrag
 • reflektera över och presentera grupprocessen digitalt
 • förhålla sig analytiskt och reflektera över egna och andras arbeten

Efter avklarat moment 2b (Tematiskt fördjupningsarbete) skall studenten kunna

 • visa förmåga att självständigt planera och genomföra ett textilt inredningsuppdrag
 • dokumentera, värdera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
 • presentera sitt arbete i utåtriktad form

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  Moment 1

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Kvint Annica
  Med nya ögon : svensk arkitektur och design visar vägen till framtiden
  1. uppl. : Stockholm : Edition Lusthuset : 2014 : 118 s. :
  ISBN: 9789172241954
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kühlhorn Lotta
  Rapport! : en bok om att göra mönster
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 137 s. :
  ISBN: 978-91-7424-180-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Tidskrifterna Vävmagasinet och Form

  Moment 2

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Materialens magi : design för en skräpfri värld
  Sylwan Kerstin, Stål Johanna, Danielsson Sara
  1. uppl. : Göteborg : Camino : 2012 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-978411-4-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
  Renander Bengt, Skarbövik Lasse
  2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Willén Maja
  Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur [Elektronisk resurs] : en studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige
  Lund : Sekel : 2012 : 199, [1] s., [8] pl.-s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-73711
  ISBN: 978-91-85767-99-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Egen vald litteratur, ca 200 sid.

 • Giltig från: 2014 vecka 30

  Moment 1

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Grön design
  Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats
  Stockholm : Naturskyddsföreningen : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 91-558-2008-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kühlhorn Lotta
  Rapport! : en bok om att göra mönster
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 137 s. :
  ISBN: 978-91-7424-180-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Tidskrifterna Vävmagasinet och Form

  Moment 2

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Materialens magi : design för en skräpfri värld
  Sylwan Kerstin, Stål Johanna, Danielsson Sara
  1. uppl. : Göteborg : Camino : 2012 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-978411-4-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
  Renander Bengt, Skarbövik Lasse
  2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Willén Maja
  Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur [Elektronisk resurs] : en studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige
  Lund : Sekel : 2012 : 199, [1] s., [8] pl.-s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-73711
  ISBN: 978-91-85767-99-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Egen vald litteratur, ca 200 sid.

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Moment 1

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berggren Charlotta
  FÄRG för bomull, lin, silke, viskos.
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen: Kompendium : 2001 :
  Obligatorisk

  Berggren Charlotta
  Textiltryck, att trycka på tyg
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
  Obligatorisk

  Grön design
  Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats
  Stockholm : Naturskyddsföreningen : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 91-558-2008-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kühlhorn Lotta
  Rapport! : en bok om att göra mönster
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 137 s. :
  ISBN: 978-91-7424-180-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora vävboken
  Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
  3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
  ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallin Karin
  Bindningslära
  Umeå : Kompendium. Inst. för estetiska ämnen. Umeå universitet : 2006 :
  Obligatorisk

  Tidskrifterna Vävmagasinet och Form

  Moment 2

  Anderson Lena
  Färgsättning inomhus
  Västerås : Ica : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-534-2897-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broström Ingela
  Stora boken om inredning : från möblering och ljussättning till dekoration och fönsterarrangemang
  Stockholm : Infotain & Infobooks : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-7003-247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Under ytan : en antologi om designforskning / [redaktion: Åsa Harvard ... ; introduktionstexterna är skrivna av Sara Ilstedt Hjelm]
  Harvard Åsa, Ilstedt Sara
  Stockholm : Raster : 2007 : 349, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87215-79-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
  Renander Bengt, Skarbövik Lasse
  2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Willén Maja
  Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur [Elektronisk resurs] : en studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige
  Lund : Sekel : 2012 : 199, [1] s., [8] pl.-s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-73711
  ISBN: 978-91-85767-99-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Egen vald litteratur, ca 200 sid.