Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Kvalifikationskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Qualification Course

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2018-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-07-12

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng
Momentet omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar.

Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng
Momentet omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • förstå och återge huvudinnehållet och vissa detaljer i skrivna och talade tyskspråkiga texter om bekanta ämnen;
  • delta aktivt i samtal om bekanta ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar;
  • muntligt och skriftligt med viss komplexitet och korrekthet återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser;
  • utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen dra slutsatser om likheter och skillnader mellan tyska och andra språk;
  • iaktta, beskriva och reflektera över kulturella skillnader mellan det egna och det främmande.

Behörighetskrav

Tyska steg 2 Eller: Tyska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller
Univ:Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen ur moment 1. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Moment 1: Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (4,5 hp).
Moment 2: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion (3 hp).

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurser är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Die Geschichte von Herrn Sommer
Süskind Patrick, Sempé Jean-Jacques
Zürich : Diogenes : cop. 1991 : 129 s. :
ISBN: 3-257-22664-0 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
Jin Friederike, Voss Ute
1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
ISBN: 978-3-06-023972-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klipp und Klar : Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten (Mit Lösungen)
Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike
Stuttgart : Ernst Klett : c2008 : 248 p. :
ISBN: 978-3-12-675322-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Denna bok är ett alternativ till Grammatik aktiv.

Tyskspråkiga texter (c:a 30 s.) tillhandahålls av institutionen eller hämtas på lärplattform resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben.