Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Kvalifikationskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Qualification Course

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 till 2010-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-06

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus. Kursen omfattar två moment: Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska den studerande kunna · förstå huvudinnehållet i skrivna och talade tyskspråkiga texter om bekanta ämnen; · delta aktivt i samtal om bekanta ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar; · muntligt och skriftligt med viss komplexitet återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser; · utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen dra slutsatser om likheter och skillnader mellan tyska och andra språk; · iaktta, beskriva och reflektera över kulturella skillnader mellan det egna och det främmande.

Behörighetskrav

Gy:Tyska steg 2 alt. Univ:Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen ur moment 1. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 hp Innehåll Momentet omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt ordförrådsövningar, olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar. Undervisning Obligatorisk lektionsundervisning med redovisning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt muntligt prov. Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp Innehåll Momentet omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar som är baserade på texter av varierande art. Undervisning Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter. Examination Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt skriftligt prov i textproduktion.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Varje prov bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Obligatorisk litteratur

Klipp und klar : Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schrittene Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz
Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike
1. uppl. : Stuttgart : Klett International : 2000 : 224 s. :
ISBN: 3-12-675328-0
Se bibliotekskatalogen Album

Bonniers tyska grammatik
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
3. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2007 : 272 s. :
ISBN: 978-91-622-8352-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

En tvåspråkig ordbok t.ex.

Norstedts stora svensk-tyska ordbok.
[4., omarb. och utök. uppl.] /b [2. tr.] : Stockholm : Norstedt : 1995 : xxv, [1], 963 s. :
ISBN: 91-1-955182-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]
Lindestam Irmgard, Thiel Mathias
Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 923 s. :
ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Deutschsprachige Texte für den Qualifikationskurs. Kompendium (c:a 40 s.), hämtas från kurswebben. Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben.