"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A, Kultur och muntlig färdighet, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, Culture and Oral Presentation

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1TY006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-04-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår studier av de tyskspråkiga ländernas historia samt dagens geografiska, kulturella, politiska och övriga samhällsförhållanden samt muntliga och skriftliga övningar.

Kursen är indelad i tre delkurser:
1: Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Träning av informationssökning och kritisk granskning av källor.

2: Uttal, 1 hp
Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska övningar.

3: Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer, varvid särskild tonvikt läggs på ordförråd och fraseologi. I kursen ingår träning av både produktiva och interaktiva former av muntlig kommunikation.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande fakta om de tyskspråkiga länderna;
  • förklara och diskutera skillnader mellan Tyskland och Sverige i första hand när det gäller det politiska systemet och utbildningssystemet;
  • redogöra för tyskans grundläggande uttals- och intonationsregler.

Färdighet och förmåga

  • med viss handledning genomföra en individuell fördjupningsuppgift med anknytning till ett av kursens teman och presentera resultatet muntligt och skriftligt;
  • läsa upp såväl oförberedd som förberedd tysk text utan förståelsehämmande brytning;
  • tyda fonetisk transkription av tyska ord och fraser;
  • muntligt beskriva, berätta, referera och sammanfatta ett i förväg känt kommunikationsinnehåll på tyska utan förståelsehämmande språkfel;
  • delta aktivt i samtal om kända och okända ämnen på tyska och därvid argumentativt framföra och bemöta åsikter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna delta i samtal på ett respektfullt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Tyska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen består av:
Delkurs 1: fortlöpande examination samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt (4,5 hp)
Delkurs 2: muntligt prov efter momentets slut (1 hp)
Delkurs 3: fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt avslutande muntligt prov (2 hp)

All examination genomförs på tyska.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.

Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Obligatorisk litteratur 1: Tysk realia och kultur

Material som hämtas från Internet. Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

Obligatorisk litteratur 2: Uttal

Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

Obligatorisk litteratur 3: Muntlig framställning

Material hämtas från kursens lärplattform.