Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A med allmän inriktning, 30 hp

Engelskt namn: German A

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 till 2010-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-04-04

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern tyskspråkig litteratur samt de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i informationssökning och analys av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv samt muntliga och skriftliga övningar. Kursen är indelad i fyra områden om vardera 7,5 högskolepoäng som i sin tur är indelade i moment. Innehållet beskrivs närmare under respektive moment. De fyra områdena är: Område I: Den moderna tyskans struktur Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Område III: Kultur och muntlig framställning Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska den studerande • kunna uttrycka sig på någorlunda korrekt tyska i tal och skrift; • med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar; • kunna analysera enklare texter ur ett språk- respektive litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi; • kunna beskriva systematiska skillnader mellan tyska och svenska vad gäller fonologi, morfologi och syntax samt tillämpa kunskaperna vid analys av texter och i egen produktion; • kunna redogöra för några epoktypiska drag i modern tyskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang; • kunna redogöra för huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas moderna historia och deras nuvarande samhällssystem och göra jämförelser med förhållanden i Sverige.

Behörighetskrav

Gy:Sv B/Sv2 B + tyska lägst C-språk kurs B/steg 3 (för C-språk rekommenderas dock betyget Väl godkänd) alt. Univ:Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Flertalet moment löper parallellt under terminen. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning. Område I: Den moderna tyskans struktur Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp Innehåll Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter ur språkvetenskapligt perspektiv. Undervisning Lektionsundervisning. Examination Bedömning av inlämningsuppgifter. Moment 2: Tysk grammatik, 6 hp Innehåll Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar. Undervisning Föreläsningar och seminarier med redovisning av uppgifter. Examination Redovisning av en uppgift samt skriftligt prov. Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria Moment 3: Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp Innehåll Träning i att analysera litterära texter, söka information och skriva text utifrån litteraturvetenskapliga principer. Undervisning Obligatoriska seminarier kring ett ämne med anknytning till moment 4. Examination Fortlöpande examination samt en muntlig och en skriftlig uppgift. Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp Innehåll Läsning och analys av modern skönlitteratur (c:a 1300 sidor) av vilka huvuddelen behandlar temat ”Literatur in der Gegenwart”. Därigenom belyses också historiskt skilda villkor för människans existens. Introduktion i tysk litteraturhistoria från naturalismen till idag. Undervisning Obligatoriska seminarier kring lästa texter. Föreläsningar i litteraturhistoria. Examination Fortlöpande examination samt muntligt prov i litteraturhistoria vilket också omfattar en sammanfattande diskussion av seminarietexterna. Område III: Kultur och muntlig framställning Moment 5: Tysk realia och kultur, 4,5 hp Innehåll Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Träning i informationssökning och kritisk granskning av källor. Undervisning Obligatoriska seminarier med redovisning av mindre referatuppgifter. Examination Fortlöpande examination samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt. Moment 6: Uttal, 1 hp Innehåll Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska övningar. Undervisning Uttalsövningar med teoretiska inslag. Examination Muntligt prov efter kursens slut. Moment 7: Muntlig framställning, 2 hp Innehåll Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer, varvid särskild tonvikt läggs på ordförråd och fraseologi. Undervisning Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. diskussioner och referat. Examination Fortlöpande examination. Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet Moment 8: Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp Innehåll Studier av ordförråd och fraseologi. Undervisning Lektionsundervisning. Examination Skriftligt prov. Moment 9: Textproduktion, 3 hp Innehåll Analys av textsorter och tillämpning i egen textproduktion. Undervisning Seminarier kring textsorter och textproduktion. Examination Skriftligt prov. Moment 10: Översättning, 3 hp Innehåll Analys av svenska texter som utgångspunkt för översättning samt övning i att översätta svensk normalprosa till tyska. Undervisning Lektionsundervisning. Examination Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov i översättning från svenska till tyska.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Moment 1 Introduktion i språkvetenskap bedöms dock bara med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 16,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36

För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga: Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan. Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan. Referenslitteratur: Duden Band 2: Das Stilwörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim: Dudenverlag, senaste upplagan. Duden Band 9: Richtiges und gutes Deutsch. Zweifelsfälle der deutschen Sprache von A bis Z. Mannheim: Dudenverlag, senaste upplagan. Duden: Deutsches Universalwörterbuch A Z. Mannheim: Dudenverlag, senaste upplagan. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin m.fl.: Langenscheidt, senaste upplagan. Wahrig: Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache. Gütersloh: Bertelsmann, senaste upplagan. Wahrig: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann, senaste upplagan.

Moment 1 Introduktion i språkvetenskap

Obligatorisk litteratur: Introduktion i språkvetenskap. Kompendium (c:a 60 s), säljs på inst. Referenslitteratur: Florby, Gunilla/ Fält, Erik 1998: Grammatiskt ABC: grammatiska termer och begrepp för effektivare språkstudier. 2 uppl. Uppsala: Scripta textproduktion. Ljung, Magnus/ Ohlander, Sölve 1982: Allmän grammatik. Lund: Liber.

Obligatorisk litteratur Moment 2: Tysk grammatik

Bonniers tyska grammatik
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
3. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2007 : 272 s. :
ISBN: 978-91-622-8352-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Valfridsson, Ingela 2007: Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe. Kompendium (c:a 100 s.), säljs på inst. Grammatikübungen für Deutsch A, Kompendium (c:a 100 s.) , säljs på institutionen.

Referenslitteratur

Andersson, Bo Inge 1975: Tysk formlära för högskolebruk. Lund: Liber. Andersson, Bo Inge 1975: Tysk formlära för högskolebruk Övningsbok. Lund: Liber. Andersson, Sven-Gunnar/ Brandt, Margareta/ Persson, Ingemar/ Rosengren, Inger 2002: Tysk syntax. Lund: Studentlitteratur.

Moment 3 Introduktion i litteraturvetenskap

Obligatorisk litteratur: Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), säljs på inst. En av texterna ur Moment 4 Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria. Referenslitteratur: Vogt, Jochen 2001: Einladung zur Literaturwissenschaft. 2. Aufl. München: Fink (UTB 2072).

Obligatorisk litteratur Moment 4: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

Andersch Alfred
Sansibar oder der letzte Grund : Roman
[Ny utg.] : Zürich : Diogenes : 2006 : 178 s. :
ISBN: 3-257-23601-8
Se bibliotekskatalogen Album

Wiese Benno von
Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg : 1962 : 333 s. :
ISBN: 3-596-20500-X
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ur denna läses följande texter: Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte. Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen. Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch. Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.

Dürrenmatt Friedrich
Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980
Zürich : Diogenes : 1980 : 93 s. :
ISBN: 3-257-20837-5
Se bibliotekskatalogen Album

Ende Michael
Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman
Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann : cop. 1993 : 304 s. :
ISBN: 3-522-16857-7 (kart.)
Se bibliotekskatalogen Album

Die Wand : Roman
Haushofer Marlen, Ullrich Gisela
1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett : 2001 : 268 s. :
ISBN: 3-12-351960-0
Se bibliotekskatalogen Album

Jelinek Elfriede
Die Liebhaberinnen : Roman
Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1990 : 156 s. :
ISBN: 3-499-12467-X
Se bibliotekskatalogen Album

Kafka Franz
Die Verwandlung. Erzählung
Zürich : Diogenes : 2006 : 112 :
ISBN: 978-3-257-23545-6
Se bibliotekskatalogen Album

Rusch Claudia
Meine freie deutsche Jugend
2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer : 2003 : 156 s. :
ISBN: 3-10-066058-7
Se bibliotekskatalogen Album

Schlink Bernhard
Der Vorleser : Roman
[Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes : 1997 : 206 s. :
ISBN: 3-257-06065-3
Se bibliotekskatalogen Album

Schnitzler Arthur
Leutnant Gustl
Ungekürzte, nach den ersten Buchausg. durchges. Ausg. : Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. : 2001 : 223 s. :
ISBN: 3-596-14941-X (kart.)
Se bibliotekskatalogen Album

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), säljs på inst. (I detta ingår bl.a. Brecht, Bertolt: Der Augsburger Kreidekreis. och Frisch, Max: Der andorranische Jude).

Litteraturhistoria:

Deutsche Literatur in Epochen
Baumann Barbara, Oberle Birgitta
1. Aufl. : München : Hueber : 1985 : 336 s. :
ISBN: 3-19-001399-3
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Vogt, Jochen 2001: Einladung zur Literaturwissenschaft. 2. Aufl. München: Fink (UTB 2072).

Obligatorisk litteratur Moment 5: Tysk realia och kultur

Kompendium zur Landeskunde und Kultur. Kompendium (c:a 40 s.), säljs på inst. Material som hämtas från Internet. Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

Referenslitteratur: Parry, Christoph 1993: Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte. München: Max Hueber-Verlag. Sauer, Fritz Joachim (utg) 1994: Neue Dreiländerkunde. Deutschland, Österreich und Schweiz (mit Liechtenstein) im Querschnitt. Berlin: Inform-Verlag.

Moment 6 Uttal Obligatorisk litteratur: Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), säljs på inst. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), säljs på inst. Referenslitteratur: Duden Band 6: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. Mannheim: Dudenverlag 1990. Moment 7 Muntlig framställning Obligatorisk litteratur: Stencilerat material, säljs på inst. Moment 8 Ordförråd och fraseologi Obligatorisk litteratur: Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 35 s.), säljs på institutionen. Referenslitteratur: Inghult, Göran 2001: Tysk ordbildning. Stockholm: Liber. Åhlander, Lars 1998: Lömska ord och fällor. Tysk ordkunskap. Stockholm: Dialogos. Moment 9 Textproduktion Obligatorisk litteratur: Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 10 s.), säljs på inst. Moment 10 Översättning Obligatorisk litteratur: Översättningsövningar för Tyska A. Kompendium (c:a 15 s.), säljs på institutionen eller hämtas från kursens hemsida. Övningsmaterial för självstudier: Frisch, Christine/ Nordberg, Ingrid 1998: Ins Deutsche. Lund: Studentlitteratur. Valfridsson, Ingela/ Malmqvist, Anita/ Thorén, Anna 2007: Analysieren und Übersetzen. Übersetzungsübungen mit Lösungen und Kommentaren. Kompendium (c:a 15 s.), säljs på institutionen eller hämtas från kursens hemsida.