Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: German, Dissertation for the Degree of Master of Arts (One Year) in Literature

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-12-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2013-11-04

Innehåll

I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Kursens huvudsakliga innehåll består i ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Forskningsplan, 1,5 hp
Med hänvisning till några centrala teorier och metoder inom den germanistiska litteraturvetenskapen väljs område för den individuella fördjupningen. Därefter utformas en forskningsplan där syfte och frågeställningar, kort forskningsbakgrund och en beskrivning av valda texter eller, där så är lämpligt, en möjlig metod för insamling av material ingår.

Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift, 6 hp
Fördjupning inom det valda forskningsområdet, precisering av syfte och frågeställningar, urval och analys av material samt utformning av utkast till forskningsrapport.

Moment 3. Forskningsrapportering, 7,5 hp
Färdigställande av forskningsrapport i form av en vetenskaplig artikel omfattande maximalt 12 000 ord. Den slutgiltiga versionen av texten ska vara väl strukturerad och skriven på mycket god tyska. Alla avsnitt ska vara väl beskrivna och motiverade. De egna studien ska diskuteras mot bakgrund av den valda teoretiska ramen. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna arbetet ingår.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Forskningsplan, 1,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna
•    formulera ett syfte och forskningsbara frågor
•    inplacera studien i ett forskningsområde genom att identifiera och definiera ett antal nyckelbegrepp
•    beskriva valda texter eller teorier eller, där så är lämpligt, beskriva en möjlig metod för insamling av material samt anlägga etiska aspekter på den planerade forskningsuppgiften
•    sätta upp en tidsplan för arbetet

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna
•    formulera ett avgränsat syfte och konkreta, undersökningsbara frågeställningar
•    välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskapligt angreppssätt i förhållande till forskningsproblemet  
•    presentera en översikt över adekvat forskningslitteratur och kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
•    presentera preliminära resultat av den egna studien
•    skriva en sammanhängande och strukturerad presentation av den egna undersökningen där beskrivningar av syfte, frågeställningar, metodbeskrivning, forskningsbakgrund samt preliminära resultat ingår

Moment 3 Forskningsrapportering, 7,5 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna
•    uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom området germanistisk litteraturvetenkap och god förståelse av nyckelbegrepp
•    uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
•    uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna
-    formulera ett tydligt syfte och avgränsade frågeställningar
-    välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
-    välja respektive samla och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
-    kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
-    diskutera och kritiskt värdera den egna analysmetoden med väl underbyggda argument
-    dra rimliga slutsatser utifrån den utförda analysen
-    diskutera och kritiskt värdera teorier, lösningar och resultat med väl underbyggda argument
-    presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt
-    använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
-    utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
-    kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna
•    motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga och, när så är relevant, samhälleliga och/eller etiska perspektiv
•    diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
•    diskutera arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
•    där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna

Behörighetskrav

Univ: Tyska C med allmän eller didaktisk inriktning, 30 hp. För att kunna slutföra kursen på ett framgångsrikt sätt krävs att den studerande besitter eller parallellt förvärvar kunskaper på avancerad nivå inom germanistisk litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisning och handledning på denna kurs är delvis nätbaserad. En del av kontakten mellan lärare och studenter sköts därför via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.
Obligatoriska seminarier samt handledning i grupp och enskilt.

Examination

Examinationen i moment 1 görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.
Examinationen i moment 2 görs genom bedömning av den preliminära forskningsrapporten. Godkänt moment 2 är en förutsättning för att kunna examineras på nästa moment.
Examinationen i moment 3 görs genom bedömning av färdigställt examensarbete. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.
Moment 1 och 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Moment 3, Forskningsrapportering, bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3 Forskningsrapportering, 7,5 högskolepoäng.
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 3

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.