Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Funktionell textanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Functional Text Analysis

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1TY050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-05

Innehåll

Kursen behandlar den systemisk-funktionella grammatiken, en socialsemiotisk grammatikmodell som utgår från betydelse och språkets funktion i den sociala kontexten. I kursen undersöks och diskuteras textens tre metafunktioner - den ideationella, den interpersonella och den textuella - d.v.s. hur texter speglar och formar verkligheten, hur texter interagerar med sin kontext och bygger relationer och hur textens språkliga resurser är verktyg som förverkligar detta. Därutöver diskuteras vilka resurser som blir mönster i olika s.k. register.

I fokus står den systemisk-funktionella grammatikens teoretiska fundament och hur denna har tillämpats praktiskt i textanalyser. Kunskaperna tillämpas i analyser av autentiska texter från olika tider och genrer på ett språk som hör samman med den valda studieinriktningen.

Kursen består av två moduler:
Modul 1: Teori och metod, 4,5 hp (Theory and method)
Modul 2: Praktisk textanalys, 3 hp (Practising textual analysis)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
*    förklara den systemisk-funktionella grammatikens syn på sambandet mellan grammatik och betydelse
*    redogöra för den systemisk-funktionella grammatikens syn på relationer mellan text och kontext
*    redogöra för språkliga resursers mönster- och registerbyggande funktioner
*    redogöra för olika tillämpningar av systemisk-funktionell textanalys

Färdighet och förmåga
*    använda relevanta redskap för självständiga analyser av texter
*    kunna presentera en självständig välformulerad textanalys i skrift på ett språk som vanligtvis används inom det huvudområde man studerar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    jämföra och problematisera aktuella analyser inom forskningsområdet
*    värdera texters socialsemiotiska funktion

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3.
Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i Tyska, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på nätbaserade introduktioner till kursens olika teman som sedan diskuteras i seminarieform. Därutöver arbetar studenterna med konkreta uppgifter och problem enskilt och i grupp under handledning av kursens lärare.

Undervisningsspråk i modul 1 är svenska, i modul 2 tyska.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen av modul 1 sker genom bedömning av seminarieuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 2 examineras genom muntliga presentationer av seminarieuppgifter och en avslutande skriftlig analysuppgift inom det huvudområde som den studerande läser.

Examinationen i modul 1 genomförs på svenska, i modul 2 på tyska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på både modul 1 och modul 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Modul 1

Björkvall Anders
Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen. En teoretisk diskussion om förklaringsvärden
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : 22:1 : sid. 135-161 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

Halliday M. A. K.
Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning
London : Edward Arnold : 1978 : 256 s. :
ISBN: 0-7131-5967-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Halliday's introduction to functional grammar
Halliday M. A. K., Matthiessen Christian M. I. M.
4. ed. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 [eg. 2013] : xviii, 786 s. :
ISBN: 9780415826280
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ca 100s.läses https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi90LvQ6bfUAhUnJ5oKHWX0A8YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F270705%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fv.%2520Halliday%2520%2520Matthiessen%2520-%2520Hallidays%2520Introduction%2520to%2520Functional%2520Grammar.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNFtJmCcBZ95CP9xMJVECFQsNWAZSw&cad=rja

Holmberg Per
Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori.
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : Språk och stil 22:1 : sid. 67-86 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7382-821-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller ISBN:91-7382-821-1

Funktionell textanalys
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The materiality of discourses and the semiotics of materials: A social perspective on the meaning potentials of written texts and furniture. I: Semiotica 187 ¼.
Björkvall Anders, Karlsson Anna-Malin
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/semi.2011.2011.issue-187/semi.2011.068/semi.2011.068.pdf : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S.141-165

Halliday M.A.K
The construction of knowledge and value in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles Darwin’s The Origin of Species
Ingår i:
Advances in Written Text Analysis [Elektronisk resurs]
1994 : sid. 136-156 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Fulltext via www.ub.umu.se.

Hasan Ruqaiya
The place of context in a systemic functional model
Ingår i:
Continuum companion to systemic functional linguistics
London : Continuum : 2009 : viii, 299 p. : sid. 166-190 :
Obligatorisk

Holmberg Per
Texten i praktiken : Ett bidrag till förståelsen av den skrivna textens kontext
Ingår i:
Kontekst, språk og multimodalitet
Bergen : Fagbokforlaget : 2015 : 276 s. : sid. 9-24 :
https://www.academia.edu/15965662/Texten_i_praktiken._Ett_bidrag_till_f%C3%B6rst%C3%A5elsen_av_den_skrivna_textens_kontext
Obligatorisk

Holmberg Per
Svaren på Rökstenens gåtor : En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
Ingår i:
Futhark
Oslo : University of Oslo : 2010- : sid. 65-106 :
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922588/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk

Systemisk-funktionell lingvistik : Att Analysera språkets betydelsepotential
Holmberg Per, Grahn Inga-Lill, Magnusson Ulrika
Ingår i:
Folkmålsstudier
Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 9-30 :
https://www.academia.edu/8186527/Systemisk-funktionell_lingvistik._Att_analysera_spr%C3%A5kets_betydelsepotential
Obligatorisk

Karlsson Anna-Malin
Var finns betydelsen – i semantiken, i grammatiken eller i kontexten? Några reflektioner kring den systemisk-funktionella grammatikens begrepp grammatisk metafor
Ingår i:
Folkmålsstudier
Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 98-104 :
https://www.academia.edu/24936796/Var_finns_betydelsen_i_semantiken_i_grammatiken_eller_i_kontexten_N%C3%A5gra_reflektioner_kring_den_systemisk-funktionella_grammatikens_begrepp_grammatisk_metafor
Obligatorisk

Modul 2

Litteratur väljs tillsammans med lärare. Ca 200 s.