Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering, 7,5 hp

Engelskt namn: Production and management of scientific information

Denna kursplan gäller: 2019-11-25 och tillsvidare

Kurskod: 2BV014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Momentet fokuserar på hur vetenskaplig forskning produceras, kommuniceras och hanteras. Teman som tas upp är: vetenskaplig forskning som social och kulturell process; feministisk kritik av vetenskap; vetenskaplig kommunikation; samt skillnader mellan olika forskningsfält. Momentets teoretiska inramning utgörs av det tvärvetenskapliga fältet vetenskapsstudier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
*Visa förståelse för forskningsprocessen som social praktik
*Diskutera forskningens kulturella dimensioner
*Redogöra för vetenskaplig kommunikation som social och kulturell företeelse
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna muntligt och skriftligt:
*Tillämpa en kritisk förståelse i analyser av forskningsprocessen
*Identifiera olika sätt att förstå vetenskaplig kommunikation
*Analysera hur vetenskapligt informationsarbete varierar mellan vetenskapliga fält
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt visa god förmåga att:
*Kritiskt diskutera vetenskaplig forskning som social och kulturell produkt
*Värdera olika modeller för vetenskaplig kommunikation
*Reflektera över forskarnas informationsbeteende och dess variation mellan forskningsfält

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier. (Krav på SvB/3 endast om undervisningsspråket är svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen kursen ges på engelska. Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
*Fem muntliga seminarium (U/G)
*En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering

  Abbott Andrew
  Library Research Infrastructure for Humanistic and Social Scientific Scholarship in the Twentieth Century
  C.Camic, N.Gross & M.Lamont (eds.) Social Knowledge in the Making, University of Chicago Press, 2011, pp.43-87. :
  Obligatorisk

  Felt Ulrike
  The handbook of science and technology studies
  Fourth edition : Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2017 : 1190 pages :
  ISBN: 9780262035682
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Perez Caroline Criado
  Invisible Women : exposing data bias in a world designed for men
  London : Chatto & Windus : 2019 : 411 sidor :
  ISBN: 9781784742928
  Se bibliotekskatalogen Album

  Academic Conferences and the Making of Philosophical Knowledge
  Gross Neil, Fleming Crystal
  : C.Camic, N.Gross & M.Lamont (eds.) Social Knowledge in the Making. University of Chicago Press, 2011, pp.151-179. : 2011 :
  Obligatorisk

  Hicks Diana
  The Four Literatures of Social Science
  In: Henk F. Moed, Wolfgang Glanzel and Ulrich Schmoch (eds.) Handbook of Quantitative Science and Technology Research. The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems. Springer Science + Business Media, inc. pp.473-496. : 2005 :
  Obligatorisk

  Latour Bruno
  Science in action : how to follow scientists and engineers through society
  Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1987 : 274 s. :
  ISBN: 9780674792913
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sismondo Sergio.
  An introduction to science and technology studies
  2nd ed. : Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley-Blackwell : 2010. : ix, 244 p. :
  ISBN: 9781405187657
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vanderstraeten Raf
  Scientific communication: Sociology Journals and Publication Practices
  Sociology, 44 (2010), pp.559-576 :
  Obligatorisk

  Routledge Handbook of Science, Technology and Society [Elektronisk resurs]
  Moore Kelly, Kleinman Daniel Lee., Gerhard Boomgaarden
  Routledge : 2014 :
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar och andra texter tillkommer.

  Referenslitteratur

  digitalSTS : a field guide for science & technology studies
  Vertesi Janet, Ribes David
  New Jersey : Princeton University Press : 2019 : xi, 553 pages :
  ISBN: 9780691187082
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2019 vecka 48

  Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering

  Abbott Andrew
  Library Research Infrastructure for Humanistic and Social Scientific Scholarship in the Twentieth Century
  C.Camic, N.Gross & M.Lamont (eds.) Social Knowledge in the Making, University of Chicago Press, 2011, pp.43-87. :
  Obligatorisk

  Felt Ulrike
  The handbook of science and technology studies
  Fourth edition : Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2017 : 1190 pages :
  ISBN: 9780262035682
  Se bibliotekskatalogen Album

  The golem : what you should know about science
  Collins Harry M., Pinch Trevor J.
  2. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1998 : xix, 192 s. :
  ISBN: 0-521-64550-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perez Caroline Criado
  Invisible Women : exposing data bias in a world designed for men
  London : Chatto & Windus : 2019 : 411 sidor :
  ISBN: 9781784742928
  Se bibliotekskatalogen Album

  Academic Conferences and the Making of Philosophical Knowledge
  Gross Neil, Fleming Crystal
  : C.Camic, N.Gross & M.Lamont (eds.) Social Knowledge in the Making. University of Chicago Press, 2011, pp.151-179. : 2011 :
  Obligatorisk

  Hicks Diana
  The Four Literatures of Social Science
  In: Henk F. Moed, Wolfgang Glanzel and Ulrich Schmoch (eds.) Handbook of Quantitative Science and Technology Research. The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems. Springer Science + Business Media, inc. pp.473-496. : 2005 :
  Obligatorisk

  Latour Bruno
  Science in action : how to follow scientists and engineers through society
  Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1987 : 274 s. :
  ISBN: 9780674792913
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sismondo Sergio.
  An introduction to science and technology studies
  2nd ed. : Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley-Blackwell : 2010. : ix, 244 p. :
  ISBN: 9781405187657
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vanderstraeten Raf
  Scientific communication: Sociology Journals and Publication Practices
  Sociology, 44 (2010), pp.559-576 :
  Obligatorisk

  Artiklar och andra texter tillkommer.