Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationssystem, 30 hp

Engelskt namn: Information Systems

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 2BV017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-03

Innehåll

Moment 1. Kunskapsorganisation, 7,5 hp
Knowledge organization

Momentet syftar till att utveckla en grundläggande förståelse för representation och organisation av kunskap i informationssystem. Momentet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av format för beskrivning, ämnesanalys, organisation och presentation, med fokus på de generella dragen och exempel från konkreta system och metoder för kunskapshantering.

Moment 2. Informationsåtervinning, 7,5 hp
Information retrieval

Momentet syftar till att utveckla förståelse för hur datorbaserade bibliografiska informationssystem är uppbyggda samt hur dylika system kan användas för att effektivt söka och återvinna information. Vidare avser momentet att ge grundläggande kunskaper i utvärdering av dylika informationssystem med avseende på återvinning. Teoretiska aspekter av informationsåtervinning kompletteras med övningar i olika typer av system med syfte att utveckla praktiska färdigheter i samtliga delar av informationssökningsprocessen.

Moment 3. Bibliotekspedagogik, 7,5 hp
Library pedagogy

Momentets syfte är att ge de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i informationsförmedling och dess anpassning gentemot olika målgrupper och användare. Momentet består av både teoretiska och praktiska inslag. Momentet innehåller en introduktion till forskning om informationsförmedling och bibliotekspedagogik. De studerande kommer att öva sig i informationsförmedling.

Moment 4. Digitala bibliotek, 7,5 hp
Digital libraries

Momentet syftar till att ge en grundläggande förtrogenhet med olika typer av digitala bibliotek. Momentet behandlar de tekniska förutsättningarna för digitala bibliotek, hur digitalisering förändrar förutsättningarna för lagring, sökning, förmedling, och användande av information, samt utvärdering med fokus på användarvänlighet i kontexten digitala bibliotek.

Förväntade studieresultat

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för:

* olika system för katalogisering, klassifikation och indexering
* system för informationsåtervinning
* söktekniker och sökstrategier för informationsåtervinning
* bibliotekspedagogiska teorier och metoder
* olika typer av digitala bibliotek samt relaterade centrala begrepp

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

* tillämpa olika system för kunskapsorganisation
* tillämpa söktekniker och sökstrategier för att söka och återvinna information i  datorbaserade bibliografiska informationssystem
* tillämpa metoder för informationsförmedling
* anpassa informationsförmedling gentemot olika målgrupper och användare
* tillämpa metoder för att utvärdera datorbaserade bibliografiska informationssystem med avseende på återvinning
* tillämpa metoder för att utvärdera digitala bibliotek med avseende på användarvänlighet

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

* kritisk reflektera över implikationerna av system för kunskapsorganisation
* reflektera över aspekter av informationsförmedling i en biblioteksverksamhet eller annan informationsintensiv verksamhet med utgångspunkt i kurslitteratur och tidigare forskning
* granska teorier i informationsförmedling och bibliotekspedagogik
* reflektera över implikationerna av digitalisering för lagring, sökning, förmedling, och användande av information

Behörighetskrav

Introduktion till Biblioteks- och informationsvetenskap 7,5 hp samt ytterligare 7,5 hp från kursen Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang (30 hp) inom kandidatprogrammet för Biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten och presentationer i grupp, samt aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier där individuell bedömning kan ske. För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moment har betyget Väl godkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 41

  Moment 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp

  Berntsson Göran
  Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel
  Ny utg. Borås: BHS: 86 s : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Bowker Geoffrey C.
  Sorting things out : classification and its consequences /
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1999 :
  ISBN: 0-262-52295-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7: Supporting digital scholarship: bibliographic control, library co-operatives and open access repositories, Karen Calhoun.

  Drabinski Emily
  Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction
  The Library quarterly (Chicago), 2013, Vol.83 (2), p.94-111 :
  Obligatorisk

  Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport
  IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Stockholm: Svensk biblioteksförening : 2006 :
  Obligatorisk

  Joint Steering Committee for Development of RDA American Library Association
  Ingår i:
  RDA [Elektronisk resurs]
  Chicago, IL : American Library Association : [2010]- : 1 online resource. :
  Obligatorisk

  Katalogiseringsregler för svenska bibliotek..
  Gustavsson Bodil, SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation
  2. uppl. / svensk översättning och bearbetning av Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988 revision ; ut : Lund : Bibliotekstjänst : 1990 : xviii, 554 s. ; 25 cm :
  ISBN: 91-7018-324-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Introduktion till Deweydecimalklassifikation
  Kungliga biblioteket : 2020 :
  Obligatorisk

  Klassifikationssystem för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening, 7, omarbetade upplagan. Lund: Bibliotekstjänst. : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Knowledge Organization
  Broughton Vanda, Hansson Joacim, Hjørland Birger, López-Huertas Maria J.
  Ingår i: European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, Copenhagen: Royal School of Library and Information Science s. 133 -148 : 2005 :
  Obligatorisk

  SwePubs lathund för databearbetning
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Obligatorisk

  The organization of information
  Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G., Wisser Katherine M.
  Fourth edition. : Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : [2018] : xxi, 722 pages :
  ISBN: 9781598848595
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Coppélie Cocq
  Revisiting the digital humanities through the lens of Indigenous studies—or how to question the cultural blindness of our technologies and practices.
  Journal of the Association for Information Science and Technology, 1– 12 : 2021 :

  Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning
  Chan Lois Mai, Mitchell Joan S.
  Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7000-274-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samuelsson Jenny
  På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning
  Sociologiska institutionen: 319 s : 2008 :

  Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput Version 1.3.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd : 2019 :
  http://www.kb.se

  Svensk indelning av forskningsoutput.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  Swepub MODS format specification Version 3.0.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  IFLA Library Reference Model: a conceptual model for bibliographic information
  Riva Pat, Le Bœuf Patrick, Žumer Maja
  [December 2017 version]. : Den Haag, Netherlands : IFLA : [2017] : 1 online resource (101 pages) : 2017 :

  Moment 2: Informationsåtervinning, 7,5 hp

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduction to information retrieval
  Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xxi, 482 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008001257-b.html
  ISBN: 978-0-521-86571-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markey Karen
  Online searching : a guide to finding quality information efficiently and effectively
  Second edition : Lanham : Rowman & Littlefield : [2019] : xxi, 396 pages :
  ISBN: 9781538115077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meadow Charles T.
  Text information retrieval systems
  3. ed. : San Diego, Calif. : Academic : cop. 2007 : xvii, 371 s. :
  ISBN: 978-0-12-369412-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rumsey Sally.
  How to find information [Elektronisk resurs] : a guide for researchers
  2nd ed. : Maidenhead : McGraw-Hill/Open University Press : c2008 : 1 PDF-fil (xvii, 223 s.) :
  ISBN: 0-335-23554-9 (e-book)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Moment 3: Bibliotekspedagogik, 7,5 hp

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnet, platsen, tiden [Elektronisk resurs] : teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
  Rydsjö Kerstin, Hultgren Frances, Limberg Louise
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2010 : 293 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-3-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bäckström Stina
  Bankdosor, skam och sms-poesi : essäer om bibliotekens arbete med digitalisering
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket : [2020] : 148 sidor :
  ISBN: 9789170004261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laskie Cecilie
  Biblioteksdidaktik
  1. udgave, 1. oplag : [København] : Hans Reitzels Forlag : [2017] : 269 sidor :
  ISBN: 9788741267357
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
  Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-7018-764-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kuhlthau Carol Collier
  Seeking meaning : a process approach to library and information services.
  2. ed. : xvii, 247, [1]s. : tab., diagr. :
  ISBN: 1-59158-094-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Skolbibliotek och lärande
  Limberg Louise, Hultgren Frances, Johansson Monika
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 198 sidor :
  ISBN: 9789144141749
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Paradoxes of media and information literacy : the crisis of information
  Haider Jutta, Sundin Olof
  London : Routledge : 2022 : xiii, 159 pages :
  ISBN: 9780367756215
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Ahlryd Sara
  Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm. Svensk biblioteksförening. 34 s. Tillgänglig via
  Svensk biblioteksförening : 2010 :

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibliotekens internationella manifest
  Strandberg Anna, Ristarp Jan
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : [2014] : 76 s. :
  Fulltext

  Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället – en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek. Rapport
  Miklo : 2015 :
  http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/

  Bebis + bok = glädje : [det underbara i att läsa högt för de allra minsta]
  Kohkoinen Annette, Ljungström Sara
  Stockholm : En bok för alla : 2007 : 68 s. :
  ISBN: 9789172214996
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ny bibliotekslag
  Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : 2012 : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138237250
  Se Umeå UB:s söktjänst

  På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
  Lund : Btj förlag : 2005 : 124 s. :
  ISBN: 91-7018-554-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rundqvist Elisabet
  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning.
  Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 :

  Sandin Amira Sofie
  Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2011 : 271 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-6-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundström Karin
  Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 93 s : 2008 :
  http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2011/07/Bemotanderapport.pdf

  Ullström Margaretha
  Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet
  2005 :

  Alneng Marika
  Folkbibliotek i förändring : navigera med medie- och informationskunnighet
  Lund : BTJ Förlag : 2017 : 129 sidor :
  ISBN: 9789170188084
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
  Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
  Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
  Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
  ISBN: 978-91-7000-320-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hofsten Ingela
  MIK och bibliotek : en lägesrapport
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2019 : 68 sidor :
  ISBN: 9789198336054
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studier av barn- och ungdomsbibliotek : en kunskapsöversikt
  Rydsjö Kerstin, Elf AnnaCarin
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm :b Bibliotek : cop. 2007 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-975088-3-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 4: Digitala bibliotek, 7,5 hp

  Gartner Richard
  Metadata in the digital library : building an integrated strategy with XML
  London : Facet Publishing : 2021 : xii, 199 pages :
  ISBN: 9781783304851
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Linked data for libraries, archives and museums : how to clean, link and publish your metadata
  Hooland Seth van, Verborgh Ruben
  London : Facet : 2014 : xvii, 254 p. :
  ISBN: 9781856049641
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hoy M B
  An Introducation to Web Scale Discovery Systems
  Medical Reference Services Quarterly, 31 (3), p.323- 329 [Online] : 2012 :
  Obligatorisk

  National Information Standards Organization (NISO)
  Open Discovery Initiative Working Group
  NISO RP-19-2014, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. [Online] : 2014 :
  Obligatorisk

  O'Reilly Tim
  What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
  O'Reilly Media, Inc : 2005 :
  Obligatorisk

  Web squared: Web 2.0 five years on
  O'Reilly Tim, Battelle John
  San Francisco, Ca: O'Reilly Media [Online] : 2009 :
  Obligatorisk

  Raieli Roberto.
  Web-Scale Discovery Services : Principles, Applications, Discovery Tools and Development Hypotheses [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9780323902991
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Discover digital libraries : theory and practice
  Xie Iris, Matusiak Krystyna
  Amsterdam : Elsevier Science Ltd : cop. 2016 : 364 p. :
  ISBN: 978-0-12-417112-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Haynes David
  Metadata for Information Management and Retrieval: Understanding Metadata and Its Use [Elektronisk resurs]
  Facet Publishing : 2018 :

  Pomerantz Jeffrey
  Metadata
  Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : cop. 2015 : xi, 239 pages :
  ISBN: 9780262528511
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 43

  Moment 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp

  Berntsson Göran
  Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel
  Ny utg. Borås: BHS: 86 s : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Bowker Geoffrey C.
  Sorting things out : classification and its consequences /
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1999 :
  ISBN: 0-262-52295-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7: Supporting digital scholarship: bibliographic control, library co-operatives and open access repositories, Karen Calhoun.

  Drabinski Emily
  Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction
  The Library quarterly (Chicago), 2013, Vol.83 (2), p.94-111 :
  Obligatorisk

  Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport
  IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Stockholm: Svensk biblioteksförening : 2006 :
  Obligatorisk

  Joint Steering Committee for Development of RDA American Library Association
  Ingår i:
  RDA [Elektronisk resurs]
  Chicago, IL : American Library Association : [2010]- : 1 online resource. :
  Obligatorisk

  Katalogiseringsregler för svenska bibliotek..
  Gustavsson Bodil, SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation
  2. uppl. / svensk översättning och bearbetning av Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988 revision ; ut : Lund : Bibliotekstjänst : 1990 : xviii, 554 s. ; 25 cm :
  ISBN: 91-7018-324-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Introduktion till Deweydecimalklassifikation
  Kungliga biblioteket : 2020 :
  Obligatorisk

  Klassifikationssystem för svenska bibliotek
  Sveriges allmänna biblioteksförening, 7, omarbetade upplagan. Lund: Bibliotekstjänst. : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

  Knowledge Organization
  Broughton Vanda, Hansson Joacim, Hjørland Birger, López-Huertas Maria J.
  Ingår i: European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, Copenhagen: Royal School of Library and Information Science s. 133 -148 : 2005 :
  Obligatorisk

  SwePubs lathund för databearbetning
  Kungliga biblioteket : 2016 :
  Obligatorisk

  The organization of information
  Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G., Wisser Katherine M.
  Fourth edition. : Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : [2018] : xxi, 722 pages :
  ISBN: 9781598848595
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Coppélie Cocq
  Revisiting the digital humanities through the lens of Indigenous studies—or how to question the cultural blindness of our technologies and practices.
  Journal of the Association for Information Science and Technology, 1– 12 : 2021 :

  Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning
  Chan Lois Mai, Mitchell Joan S.
  Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7000-274-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samuelsson Jenny
  På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning
  Sociologiska institutionen: 319 s : 2008 :

  Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput Version 1.3.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd : 2019 :
  http://www.kb.se

  Svensk indelning av forskningsoutput.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  Swepub MODS format specification Version 3.0.
  Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
  http://www.kb.se

  IFLA Library Reference Model: a conceptual model for bibliographic information
  Riva Pat, Le Bœuf Patrick, Žumer Maja
  [December 2017 version]. : Den Haag, Netherlands : IFLA : [2017] : 1 online resource (101 pages) : 2017 :

  Moment 2: Informationsåtervinning, 7,5 hp

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduction to information retrieval
  Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich
  Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xxi, 482 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008001257-b.html
  ISBN: 978-0-521-86571-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Markey Karen
  Online searching : a guide to finding quality information efficiently and effectively
  Second edition : Lanham : Rowman & Littlefield : [2019] : xxi, 396 pages :
  ISBN: 9781538115077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meadow Charles T.
  Text information retrieval systems
  3. ed. : San Diego, Calif. : Academic : cop. 2007 : xvii, 371 s. :
  ISBN: 978-0-12-369412-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rumsey Sally.
  How to find information [Elektronisk resurs] : a guide for researchers
  2nd ed. : Maidenhead : McGraw-Hill/Open University Press : c2008 : 1 PDF-fil (xvii, 223 s.) :
  ISBN: 0-335-23554-9 (e-book)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Moment 3: Bibliotekspedagogik, 7,5 hp

  Alneng Marika
  Folkbibliotek i förändring : navigera med medie- och informationskunnighet
  Lund : BTJ Förlag : 2017 : 129 sidor :
  ISBN: 9789170188084
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Jonas
  Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
  Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
  ISBN: 978-91-87583-07-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnet, platsen, tiden [Elektronisk resurs] : teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
  Rydsjö Kerstin, Hultgren Frances, Limberg Louise
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2010 : 293 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-3-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bäckström Stina
  Bankdosor, skam och sms-poesi : essäer om bibliotekens arbete med digitalisering
  [Stockholm] : Kungliga biblioteket : [2020] : 148 sidor :
  ISBN: 9789170004261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laskie Cecilie
  Biblioteksdidaktik
  1. udgave, 1. oplag : [København] : Hans Reitzels Forlag : [2017] : 269 sidor :
  ISBN: 9788741267357
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schwarz Eva
  Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
  Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
  Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
  Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
  ISBN: 978-91-7000-320-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
  Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
  ISBN: 978-91-7018-764-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hofsten Ingela
  MIK och bibliotek : en lägesrapport
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2019 : 68 sidor :
  ISBN: 9789198336054
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kuhlthau Carol Collier
  Seeking meaning : a process approach to library and information services.
  2. ed. : xvii, 247, [1]s. : tab., diagr. :
  ISBN: 1-59158-094-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
  Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
  BTJ förlag, 2013 : 2013 :
  Obligatorisk

  Studier av barn- och ungdomsbibliotek : en kunskapsöversikt
  Rydsjö Kerstin, Elf AnnaCarin
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm :b Bibliotek : cop. 2007 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-975088-3-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Ahlryd Sara
  Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm. Svensk biblioteksförening. 34 s. Tillgänglig via
  Svensk biblioteksförening : 2010 :
  Obligatorisk

  Kjersén Edman Lena
  Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
  Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-7018-748-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibliotekens internationella manifest
  Strandberg Anna, Ristarp Jan
  Stockholm : Svensk biblioteksförening : [2014] : 76 s. :
  Fulltext

  Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället – en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek. Rapport
  Miklo : 2015 :
  http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/
  Obligatorisk

  Bebis + bok = glädje : [det underbara i att läsa högt för de allra minsta]
  Kohkoinen Annette, Ljungström Sara
  Stockholm : En bok för alla : 2007 : 68 s. :
  ISBN: 9789172214996
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ny bibliotekslag
  Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : 2012 : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138237250
  Se Umeå UB:s söktjänst

  På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
  Lund : Btj förlag : 2005 : 124 s. :
  ISBN: 91-7018-554-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rundqvist Elisabet
  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning.
  Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 :

  Sandin Amira Sofie
  Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2011 : 271 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-978490-6-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundström Karin
  Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
  Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 93 s : 2008 :
  http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2011/07/Bemotanderapport.pdf

  Ullström Margaretha
  Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet
  2005 :

  Moment 4: Digitala bibliotek, 7,5 hp

  Calhoun Karen
  Exploring digital libraries : foundations, practice, prospects
  xxix, 322 s. :
  ISBN: 1856048209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Sally
  Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
  London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 978-1-78330-025-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hoy M B
  An Introducation to Web Scale Discovery Systems
  Medical Reference Services Quarterly, 31 (3), p.323- 329 [Online] : 2012 :
  Obligatorisk

  National Information Standards Organization (NISO)
  Open Discovery Initiative Working Group
  NISO RP-19-2014, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. [Online] : 2014 :
  Obligatorisk

  O'Reilly Tim
  What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
  O'Reilly Media, Inc : 2005 :
  Obligatorisk

  Web squared: Web 2.0 five years on
  O'Reilly Tim, Battelle John
  San Francisco, Ca: O'Reilly Media [Online] : 2009 :
  Obligatorisk

  How to build a digital library [electronic resource]
  Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.
  Burlington, MA : Morgan Kaufmann Publishers : c2010. : 1 online resource (1 online resource (xxiii, 629 p.)) :
  ISBN: 9780080890395 (electronic bk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Discover digital libraries : theory and practice
  Xie Iris, Matusiak Krystyna
  Amsterdam : Elsevier Science Ltd : cop. 2016 : 364 p. :
  ISBN: 978-0-12-417112-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

  Referenslitteratur

  Chu Heting
  Information representation and retrieval in the digital age
  Medford, N.J. : Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today : 2003. : 248 s. :
  ISBN: 1-57387-172-9
  Se Umeå UB:s söktjänst