Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Individual research project in Library and information science

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2BV023

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Kursen syftar till att ge de studerande erfarenhet av att genomföra ett ämnesanknutet vetenskapligt arbete genom författandet av en uppsats. Uppsatsen ska vara en rapport av ett självständigt genomförd vetenskaplig forskningsarbete inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.
 
Uppsatsämnet ska formuleras i förhållandet till aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskningslitteratur. Studenterna bistås i ämnesformuleringsprocessen av ett handledarkollegium.
 
Uppsatsen försvaras vid ett uppsatsseminarium. Varje student skall vidare vara opponent vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i diskussioner kring andra seminariedeltagares arbeten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • självständigt formulera en eller flera biblioteks- och informationsvetenskapliga relevanta forskningsfrågor inom uppsatsens ämnesområde med utgångspunkt i den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen
 • identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de egna formulerade forskningsfrågorna
 • uppvisa analytisk förmåga i relation till tidigare forskning och eget empiriskt material.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdigheter och förmåga:
 • färdigställa en uppsats i enlighet med kursens kravnivå gällande etablerade vetenskapliga metoder och etiska riktlinjer
 • förhålla sig analytisk till ett empiriskt material i relation till tidigare forskning
 • självständigt utföra en analys av insamlat material i enlighet med etablerade metoder 
 • självständigt tillämpa relevanta biblioteks- och informationsvetenskapliga teorier på insamlat material
 • skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia
 • presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • samla in, bearbeta, analysera och presentera material utifrån god forskningssed och i enlighet med etiska riktlinjer
 • dra slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
 • kritisk granska en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

Univ: Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang 30 hp,   Informationssystem 30 hp, samt  Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och av enskild och/eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig Biblioteks- och informationsvetenskaplig uppsats, liksom opposition på annan students uppsats.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på uppsatsen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Referenslitteratur

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och andra texter tillkommer.