Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöpraktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Internship

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 2EH043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2017-02-09

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-30

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande skall kunna länka samman teoretiska kunskaper i statsvetenskap och ekonomisk historia med praktisk verksamhet inom vård och omsorg. Utifrån denna teoretiska kunskap stimuleras de studerande att självständigt studera och analysera centrala aspekter och problem i organisationers verksamhet såsom organisationers mål, struktur, maktförhållanden, styrning, samverkan, beslutsprocesser och ledarskap. Den studerande skall aktivt ta del av praktisk verksamhet i en organisation inom vård och omsorg inom ramen för en fältstudie, där den studerande närvarar, deltar och observerar den dagliga verksamheten på en praktikplats. Under kursen skall den studerande genom egna litteraturstudier samt uppgifter enskilt och i grupp erhålla, utveckla och tillämpa nödvändiga kunskaper för att kunna studera och analysera en organisation. Kursen avslutas med en skriftlig individuell hemtentamen i två delar, en statsvetenskaplig del och en ekonomisk historisk del, där redogörelsen och tillämpningen av de teoretiska kunskaperna prövas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. Översiktligt redogöra för olika analysperspektiv i studiet av organisationer
2. Visa grundläggande förståelse för vetenskapliga metoder inom samhällsvetenskap
3. Diskutera innebörden av genusarbetsdelning samt tillämpa detta i en fältstudie av en organisation 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
4. Tillämpa organisationsteori och vetenskaplig metod i studiet av en organisation inom vård och omsorg
5. Redovisa självständiga skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar
6. Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen
7. Hantera källhänvisningar och referenser

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
8. Kritiskt granska teoriers applicerbarhet i studiet av en organisation

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Vårdadministrativa programmet.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med egna litteraturstudier utifrån läsanvisningar och webbföreläsningar på lärplattformen. Därefter genomförs fältstudien i form av praktik hos en offentlig eller privat arbetsgivare med anknytning till vård och omsorg. Denna praktik ska motsvara två veckor heltid. Under praktiken ska den studerande ges möjlighet att följa den dagliga verksamheten på praktikplatsen. Den studerande ska genom observationer, intervjuer och dokument ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om praktikplatsens mål, struktur, maktförhållanden, styrning, samverkan, beslutsprocesser och ledarskap. Resterande tid av kursen ägnas åt fortsatt arbete med kurslitteratur och individuella examinationsuppgifter i både statsvetenskap och ekonomisk historia.

Examination

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Examination av kursen sker genom:
1. Intyg från praktikplats som styrker praktik motsvarande två veckor heltid inom vård och omsorg (U-G)
2. Individuell skriftlig examinationsuppgift i ekonomisk historia (U-VG)
3. Individuell skriftlig examinationsuppgift i statsvetenskap (U-VG)

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på examinationsuppgiften i minst ett av ämnena.
 
Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov senast tre månader efter att resultaten anslagits. Därefter erbjuds uppsamlingsprov i samband med ordinarie kurstillfälle.  En studerande har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.


 

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Styrning av hälso- och sjukvård
Berlin Johan, Kastberg Gustaf
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 239 s. :
ISBN: 978-91-47-09485-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 7-9

Organisationsteori för offentlig sektor
Christensen Tom, Ivarsson Westerberg Anders
1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 237 s. :
ISBN: 91-47-07596-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1. Tillhandahålles av institutionen

Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod
Larsen Ann Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 128 s. :
ISBN: 978-91-40-66479-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 11. Tillhandahålles av institutionen

Organisationsteori : struktur, kultur, processer
Lindkvist Lars, Bakka Jørgen Frode, Fivelsdal Egil
6., rev. och aktualiserade uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 341 s. :
ISBN: 9789147111275
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Del 3.

Strömberg Helen
Sjukvårdens industrialisering [Elektronisk resurs] : Mellan curing och caring –sjuksköterskearbetets omvandling
2004 : 287 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-257
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Del IV