"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori, metod och fördjupningsarbete i ekonomisk historia, 15 hp

Engelskt namn: Theory, method and project work in economic history

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2EH045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2017-12-07

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Moment 1. Teori och metod i ekonomisk historia, 7,5 hp
Module 1. Theory and Method in Economic History, 7,5 ECTS.
Momentet ger kunskaper om svensk ekonomisk utveckling med särskilt tonvikt på tiden efter 1970. Institutionell ekonomisk teori och dess användning inom ekonomisk historisk forskning lyfts också fram. Momentet behandlar vidare drivkrafter bakom förändringar i hälso- och sjukvården organisering och styrning med särskilt fokus på det administrativa arbetets förändring. Genus som analysbegrepp kommer också behandlas.  Därutöver introduceras samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp klarläggs samt skilda forskningsstrategier och forskningsprocessens olika faser diskuteras.

Moment 2. Fördjupningsarbete i ekonomisk historia, 7,5 hp
Module 2. Project Work in Economic History, 7,5 ECTS
Under momentet skrivs ett självständigt arbete där studenten ska avgränsa ett vetenskapligt problem som berör hälso- och sjukvård, formulera en ekonomisk historisk  forskningsfråga samt samla in och analysera relevant empiriskt material för att besvara forskningsfrågan. Detta ska presenteras i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium, där även andra studenters uppsatser ska granskas kritiskt och konstruktivt.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Teori och metod i ekonomisk historia, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. Redogöra för huvuddragen för den svenska ekonomiska och sociala utvecklingen med tonvikt på perioden efter 1970.
2. Redogöra för olika metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för ekonomisk historiska problemställningar.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
3. Diskutera innebörden av institutionell ekonomisk teori.
4. Diskutera drivkrafter bakom det administrativa arbetets förändring.
5. Visa förståelse för hur teknik, genus och organisation kan användas i studier av arbetets förändring inom offentlig sektor   
6. Visa översiktlig förståelse för teoriers praktiska betydelse i forskningsprocessen
7. Genomföra en mindre litteraturöversikt inom ett avgränsat område

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
8. Identifiera och kritiskt granska ekonomisk historiska forskningsartiklar
9. Diskutera och analysera övergripande konsekvenser av olika metodval i studiet av ekonomisk historiska problemställningar

Moment 2. Fördjupningsarbete i ekonomisk historia, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
10. Avgränsa ett vetenskapligt problem och formulera en ekonomisk historisk forskningsfråga som
berör hälso- och sjukvård
11. Identifiera relevanta vetenskapliga texter utifrån en forskningsfråga
12. Samla in ett empiriskt material utifrån en vetenskaplig metod
13. Strukturera och formulera en text enligt de principer som gäller för vetenskapliga uppsatser,
14. Analysera det empiriska materialet och presentera detta i form av en självständig uppsats,
15. Muntligt redogöra för samt försvara den egna uppsatsen vid ett seminarium

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
16. Reflektera övergripande över den egna uppsatsens styrkor och svagheter
17. Kritiskt granska andra studenters uppsatser och självständigt genomföra en opposition

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på Vårdadministrativa programmet är avklarade med minst godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av övningar och uppgifter såväl individuellt som i grupp, självständigt arbete med den egna uppsatsen samt uppsatshandledning. Självstudier är en mycket viktig del av kursen. Handledning av fördjupningsarbetet ges vid schemalagda handledningstillfällen och sker endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen. Kursen avslutas med obligatoriska och examinerande seminarier. Skriftlig återkoppling ges på den slutgiltiga uppsatsen.

Examination

Examination av moment 1 sker genom:
1. Nätbaserade gruppövningar med individuell redovisning och gemensam diskussion (U-G)
2. Skriftlig individuell hemtentamen (U-VG)

Examination av moment 2 sker genom:
1. Nätbaserade gruppövningar med individuell redovisning och gemensam diskussion (U-G)
2. Skriftlig individuell uppsats (U-VG)
3. Presentation och diskussion kring den egna uppsatsen vid ett seminarium (U-G)
4. Opposition på en annan students uppsats vid ett seminarium (U-G)

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge ingående kursmoment. Alla i kursen ingående examinationer måste vara godkända innan kursbetyg erhålls.  För betyget väl godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på moment 1 och att moment 2 har bedömts som väl godkänt. Betyg på uppsatsen ges först när denna har presenterats muntligt på ett seminarium. Om särskilda skäl föreligger har examinatorn rätt att besluta om annan examinationsform.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov senast tre månader efter att resultaten anslagits. Därefter erbjuds uppsamlingsprov i samband med ordinarie kurstillfälle. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid den institution det gäller.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet.
Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om
tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett
avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till
Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om
tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Moment 1: Teori och metod i ekonomisk historia, 7,5 hp

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Administrationssamhället
Forssell Anders, Ivarsson Westerberg Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-44-09485-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Magnusson Lars
Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-11612-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Genusperspektiv på vård och omvårdnad
Strömberg Helén, Eriksson Henrik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 222 sidor :
ISBN: 978-91-44-11578-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Artiklar tillkommer (väljs av studenten)

Moment 2: Fördjupningsarbete i ekonomisk historia

Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
ISBN: 978-91-44-07490-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst