"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk historia A, 30 hp

Engelskt namn: Economic History A

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2EH049

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2019-02-11

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar långsiktig internationell ekonomisk och social förändring med fokus på ekonomisk tillväxt, ekonomiskt tänkande, kriser, globalisering och hållbarhet från medeltid fram till nutid. Under kursen introduceras teorier och metoder som möjliggör egna studier och jämförelser.

Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - medeltid till 1800 (8hp)
Momentet ger en bred översikt och kunskaper om internationell ekonomisk historia fram till industrialiseringens genombrott. Särskilt fokus läggs på den kapitalistiska ekonomins framväxt. Under momentet behandlas centrala begrepp och perspektiv som ger förståelse och verktyg för att beskriva och förklara långsiktig ekonomisk och social förändring. Samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet diskuteras.

Moment 2: Industrikapitalismens genombrott och spridning - ca 1800 till 1913 (8hp)
Momentet behandlar den internationella ekonomins expansion från ca 1800 fram till första världskriget. Särskilt fokus läggs på industrialiseringens uppkomst och spridning samt dess sociala och politiska konsekvenser i ett jämförande perspektiv. Samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet diskuteras. Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010 (8 hp)
Momentet behandlar ekonomisk och social förändring från första världskriget  till nutid. Särskilt fokus ligger på ekonomiska kriser, ekonomisk politik, globalisering och genusarbetsdelning. Samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet diskuteras.  Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 4: Ämnesmässig fördjupning - problem i ekonomisk historia  (6 hp)
Momentet syftar till att ge de studerande kunskaper om och färdigheter att genomföra en avgränsad vetenskaplig studie. Den studerande ska författa och presentera en vetenskaplig rapport inom ett valbart ekonomisk-historiskt problemområde som relaterar till kursinnehållet.  De studerande tränas i att tillämpa källkritiska principer och relevanta teoretiska perspektiv på ett ekonomisk-historiskt problem.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat, moment 1
Kunskap och förståelse
1. Grundläggande förståelse för produktionsfaktorernas roll, teknikens betydelse, och institutionella förutsättningar för långsiktig ekonomisk förändring
2. Kunskap om huvuddragen i jordbrukets förändrade organisering, den internationella handelns utveckling samt statens roll från medeltiden fram till ca 1800.
3. Grundläggande förståelse för centrala begrepp i studier av långsiktig samhällsförändring
4. Grundläggande kunskaper om och förståelse för historiska samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet
 
Färdighet och förmåga
5. Visa grundläggande färdigheter att beskriva och förklara ekonomisk och social förändring i ett långsiktigt perspektiv

Förväntade studieresultat, moment 2
Kunskap och förståelse
6. Grundläggande kunskaper om industrialiseringens uppkomst och spridning
7. Kunskap om den internationella ekonomins expansion och förändring från ca 1800 fram till första världskriget utifrån handel, migration och finansiella flöden
8. Grundläggande förståelse för centrala begrepp i studier av långsiktig samhällsförändring
9. Grundläggande kunskaper om och förståelse för historiska samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet

Färdighet och förmåga
10. Visa grundläggande färdigheter att beskriva och förklara ekonomisk och social förändring i ett långsiktigt perspektiv

Förväntade studieresultat, moment 3
Kunskap och förståelse
11. Grundläggande kunskaper om ekonomisk tillväxt och omvandling under perioden
12. Grundläggande kunskaper om ekonomiska kriser och hur dessa har hanterats
13. Grundläggande kunskaper om  den globala ekonomins expansion och utmaningar
14. Grundläggande förståelse för centrala begrepp i studier av långsiktig samhällsförändring
15. Grundläggande kunskaper om och förståelse för historiska samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbarhet
 
Färdighet och förmåga
16. Visa grundläggande färdigheter att beskriva och förklara ekonomisk och social förändring i ett långsiktigt perspektiv

Förväntade studieresultat, moment 4
Kunskap och förståelse
17. Visa kunskap om och förståelse för ekonomisk historiska problemställningar
18. Visa kunskap om och förståelse för grundläggande källkritiska begrepp samt källhantering  

Färdighet och förmåga
19. Visa förmåga att självständigt formulera och undersöka ett ekonomisk historiskt problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
20. Förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka samt kritiskt värdera perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier, genom författande av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga salstentamina. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Normalt ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationerna under kursens 30 hp omfattar betygen väl godkänd, godkänd och underkänd (VG-G-U)

Moment 1 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation av individuell författad PM (G-U) samt en individuell inlämningsuppgift i slutet av momentet (VG-G-U)

Moment 2 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 3 examineras genom en individuellt PM (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 4 examineras genom en individuellt författad rapport (VG-G-U) följt av en seminariebehandling där den studerande muntligen presenterar rapporten (U-G).

Betyg på hela kursen om 30 hp ges först efter det att godkänt resultat uppnåtts på samtliga examinerande delar i respektive moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs minst betyget väl godkänd på 21,5 hp av totalt 30.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Finns som elektronisk resurs) Läsanvisning: Kap. 1 och 2

Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550
Imsen Steinar, Bjarne Larsson Gabriela, Wadensjö Andreas
1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 252 s. :
ISBN: 9789175042329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schön Lennart
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9789144102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

An economic history of Europe since 1700
Zamagni Vera, Brennen N. Michael
Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
ISBN: 1-911116-38-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

Bohman Magnus
Bonden, bygden och bördigheten [Elektronisk resurs] : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870
1 : Lund : Media-Tryck : 2010 : 221 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99296
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3

Wikman Kurt
Handelns roll för långsiktig tillväxt med betoning av det rättsekonomiska perspektivet [Elektronisk resurs] : några historiska nedslag
Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : 2006 : 36 bl. :
http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=704
Obligatorisk

Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

Schön Lennart
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9789144102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 2, 3 och delar av 4.

An economic history of Europe since 1700
Zamagni Vera, Brennen N. Michael
Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
ISBN: 1-911116-38-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9

Göransson Anita
Från hushåll och släkt till marknad och stat.
Ingår i:
Äventyret Sverige
Stockholm : Utbildningsradion : cop. 1993 : 333 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av enheten

Schön Lennart
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9789144102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Delar av kap 4, 5 och 6

An economic history of Europe since 1700
Zamagni Vera, Brennen N. Michael
Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
ISBN: 1-911116-38-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9 - 17

Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 til

Vad är ekonomisk historia?
Andersson-Skog Lena, Broberg Oskar, Edvinsson Rodney, Enflo Kerstin, Lilja Kristina
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 363 sidor :
ISBN: 9789144132945
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur tillkommer i samråd med läraren