Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriell ekonomi A, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial Economics A

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2FE017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2007-06-14

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion kring alternativa sätt för organisering av företagets verksamhet och då relaterat till olika typer av industriell verksamhet och produktionssystem. Utifrån en omvärldsanalys ventileras företagens affärsidé, mål och strategier samt företagets ledning och ledarskapets utmaningar.

Kursen behandlar vidare kostnadsbestämning och olika kalkyleringsmodeller såsom produkt- och investeringskalkyler. Företags redovisning och finansiering är en naturlig fortsättning på kursen för att den studerande ska utveckla en förståelse för nyckeltalen likviditet, soliditet och räntabilitet.. Även den ekonomiska handlingsplanen i form av olika budgetar diskuteras. Marknadsföringsbegreppet introduceras för att bl a skapa förståelse för att samtliga funktioner och personer är delaktiga i denna marknadsföringsprocess.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för begreppen affärsidé, omvärldsanalys, mål och strategier och hur de kan relateras till marknadsplaneringsprocessen.
 • redogöra för hur en omvärldsanalys kan utformas
 • använda enklare kalkylmetoder inom investerings- och produktkalkylering
 • använda redovisningsinformation för att bedöma ett industriföretags och industribranschens lönsamhet, avkastning och betalningsförmåga

Behörighetskrav

Ma C. Eller: Ma 3b / 3c (Områdesbehörighet 4/A4 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges med reducerad studietakt, motsvarande 7,5 hp under 10 veckor. Undervisningen förläggs till onsdagseftermiddagar.

Lärandet stöds genom föreläsningar, övningar, handledning och seminarium på PM-arbete. Ett aktivt deltagande i grupparbete är en väsentlig del av kunskapsinhämtande och färdighetsträning. Deltagande i examinationsgrundande undervisningsmoment är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen, och gruppbaserat PM-arbete. PM-arbetet presenteras skriftligt och muntligt vid seminarium. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi.

Kursen kan ingå som allmän ingenjörskurs i en högskole- eller civilingenjörsexamen samt i en teknologie kandidatexamen. Kursen vänder sig i första hand till studerande som avklarat 90 hp på civil- eller högskoleingenjörsutbildning. Kursen är även öppen för andra studerande och kan ingå som en kurs på A-nivå i en högskole- och kandidatexamen vid Umeå universitet.

Utbildningen ges med reducerad studietakt, motsvarande 7,5 hp under 10 veckor. Undervisningen förläggs till onsdagseftermiddagar.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Litteratur

  Modern industriell ekonomi
  Engwall Mats, Jerbrant Anna, Karlson Bo, Storm Per
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 499 sidor :
  ISBN: 9789144141510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Handelshögskolan vid Umeå universitet (senaste upplagan). Uppsatsskrivande i företagsekonomi. Uppsatsmanual. Umeå: Umeå universitet.
  USBE Företagsekonomi : senaste v :
  Läsanvisning: Tillgänglig via: www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

 • Giltig från: 2016 vecka 3

  Litteratur

  Industriell ekonomi : metoder och verktyg
  Engwall Mats, Jerbrant Anna, Karlson Bo, Lagergren Fredrik, Storm Per, Westin Paul
  Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144101286
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Handelshögskolan vid Umeå universitet (senaste upplagan). Uppsatsskrivande i företagsekonomi. Uppsatsmanual. Umeå: Umeå universitet.
  USBE Företagsekonomi : senaste v :
  Läsanvisning: Tillgänglig via: www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Walkenbach John
  Excel 2013 bible [Elektronisk resurs]
  Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) :
  ISBN: 9781118491720 (e-book)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.