"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

International Business Environment A, 7,5 hp

Engelskt namn: International Business Environment A

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2FE028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: The Board of Umeå School of Business, 2007-09-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen introducerar studenten till den internationella affärsmiljön. Kursen lyfter fram hur miljöfaktorer påverkar affärsverksamheter i en global ekonomi. Kursen ger studenten förståelse för de utmaningar som följer av att arbeta, kommunicera, och förhandla i tvärkulturella sammanhang. Kursen är indelat i två huvudteman; den globala ekonomin och geografin i relation till internationella affärer, och tvärkulturellt affärsbeteende. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • definiera internationell affärsverksamhet och beskriva hur den skiljer sig från nationell vad avser lagstiftning, regleringar och skatter
  • identifiera och beskriva faktorer och krafter som påverkar en organisations beslut att internationalisera sin verksamhet
  • beskriva och jämföra strategier för internationalisering
  • identifiera och analysera utmaningar med att arbeta, kommunicera, och förhandla i tvärkulturella sammanhang
  • diskutera CSRs roll i internationella affärsverksamheter
  • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och uppgifter. Den övervägande delen av läraktiviteterna är studentens eget ansvar och baseras på studentens eget engagemang i de läraktiviteter som anordnas såsom uppgifter individuellt eller i grupp. Läraktiviteter och uppgifter är utformade för att utveckla studentens generiska förmågor, specifikt muntlig och skriftlig kommunikation, presentationsteknik, informationssökning, och teamwork.

Examination

Examinationen utgörs av seminarier, ett skriftligt casearbete i grupp, en individuell skriftlig salstentamen, och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual[1] ). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
svenskt namn
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Kursen kan ej ingå i samma examen som kurskod 2fe012, 2fe212

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Module 1

Literature

International business : the new realities
Cavusgil S. Tamer, Knight Gary A., Riesenberger John R.
Fifth edition, global edition. : Harlow : Pearson : [2020] : 569 sivua :
ISBN: 9781292303246
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Other

Umeå School of Business and Economics (latest edition). Guide of ethical and professional behaviour . Umeå: Umeå University. Available in Cambro.

Articles

Scientific articles (2-4) will be added at the start of the module, approximately 80 pages in total. Case material may be added. Students are encouraged to independently search for and complement the literature with additional material such as scientific articles and news articles.

Cource Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.