"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi med internationell inriktning B, 30 hp

Engelskt namn: International Business Administration B

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE095

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-06-06

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Målet med kursen är att ge studenten en integrerad grundläggande utbildning i företagsekonomi med en internationell inriktning. Kursen består av följande moment:

Moment 1. Extern redovisning, 7,5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits
Moment 2. Finansiering, 7,5 hp / Foundations of Finance, 7.5 credits
Moment 3. Vetenskaplig metod inom företagsekonomi, 7,5 hp / Research Methodology in Business Administration, 7.5 credits
Moment 4. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7,5 hp / Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems, 7.5 credits

Kursen ska, utöver en grundläggande förståelse för företagsekonomi ur ett internationellt perspektiv, även ge studenten en förståelse för ekonomiska problem och hur de är relaterade till samhälle, företag/organisation och individ. Kursen inkluderar även perspektiv på metoder tillämpbara på företag och organisationer. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska.

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Extern redovisning, 7.5 hp
För den som arbetar i en internationell affärsmiljö är det viktigt att ha en förståelse för hur finansiella rapporter kan användas, tolkas och analyseras. De internationella standarderna för finansiell rapportering introduceras på en övergripande nivå för att ge en förståelse för de koncept som underbygger den externa redovisningen och den allmänna redovisningsmodellen. Hur specifika affärshändelser ska tolkas och tillvägagångssättet vid sammanställningen av företagets finansiella rapporter är också områden som behandlas. Momentets upplägg medger att studenterna får insikt i hur redovisningsinformationen används, tolkas och analyseras ur ett verklighetstroget perspektiv. Studenterna får även en introduktion till och en förståelse för den praktiska användbarheten av affärssystem i olika affärsprocesser.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förstå grundläggande bokföring och hur en årsredovisning är uppbyggd
 • analysera, tolka och använda den information som finns i finansiella rapporter på en grundläggande nivå
 • beskriva innehållet i, och identifiera sambanden, mellan balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen
 • förstå vikten av etiska överväganden inom redovisningen
 • förstå grunderna i hur affärssystem och redovisningssystem kan användas

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningar, handledning och ett projektarbete. En individuell datorbaserad övning ingår där studenterna ges tillfälle att praktiskt använda affärssystem i olika affärsprocesser. All undervisning är på engelska.
.
Momentets examination
Momentet examineras genom att studenten genomför åtminstone en skriftlig gruppuppgift och en individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Finansiering, 7.5 hp
Momentet syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering. Fokus är på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Detta inkluderar bland annat metoder för analysering av investeringsbeslut och räntor. Momentet behandlar även hur företagets kapitalstruktur påverkas av finansiella beslut. Dessutom syftar momentet till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara centrala begrepp inom finansiering
 • förklara och beräkna pengars tidsvärde
 • applicera olika tekniker för att värdera aktier, obligationer och företags investeringar  samt föreslå finansiella beslut  baserat på dessa värderingar
 • analysera företagets systematiska och osystematiska risk
 • genomföra fria kassaflödes- och känslighetsanalyser med hjälp av kalkylprogram
 • analysera företagets kapitalanskaffning och faktorer som påverkar företagets optimala kapitalstruktur
 • analysera agentproblem och dess konsekvenser för företags finansiella beslut

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och ett praktiskt anknutet fall, där studenternas förmåga att lösa ett praktiskt problem är centralt.

Momentets examination
Examination sker genom en eller flera gruppuppgifter och individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Vetenskaplig metod inom företagsekonomi, 7.5 hp
Momentets övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels planera och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter.

Kursen inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys.

Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. Dessutom behandlas övergripande vetenskapliga angreppssätt, forskningsdesign och olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information.

Under kursen ingår också moment som ger kännedom om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och förklara hur olika värderingar och perspektiv påverkar kunskapsprocessen
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper och värdera olika metoders användbarhet för skilda typer av problem
 • självständigt söka, kritiskt värdera och använda olika typer av information
 • visa kunskap och förståelse för forskningsetik, och vad som är plagiat
 • argumentera för ett valt problem, ansatser och tillvägagångssätt samt analysera ett empiriskt och teoretiskt material
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten utifrån olika perspektiv
 • Inom givna tidsramar planera och designa en vetenskaplig studie

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro.

Momentets examination
Momentet examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter där studenten i grupp implementerar faserna i en forskningsprocess, samt genom en individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7,5 hp
Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Momentets fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag. Entreprenörskapet manifesterar sig i konkret affärsverksamhet. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet och internationalisering, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan.I kursmodulen ingår datorbaserade övningar i affärsstödssystem.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment förväntas den studerande kunna;

 • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
 • beskriva och analysera den entreprenöriella processen.
 • beskriva och analysera kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande i en samhällelig kontext
 • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
 • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
 • argumentera för och sälja in en affärsidé
 • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut

Undervisningens uppläggning
Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklingsuppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras skriftligt och muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik. Under momentet genomförs workshops,för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.
 
Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen och affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp och presenteras muntligt och skriftligt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande. Gymnasium Eng B/6.

Undervisningens upplägg

All undervisning sker på engelska. Se även under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kursen 2fe096, 2fe097, 2fe098, 2fe170, 2fe099 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Horngren Charles T.
Introduction to financial accounting
11., Pearson new, international ed. : Harlow : Pearson : cop. 2014 : [2], II, 526 p. :
ISBN: 9781292040578
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

Moment 2

Berk Jonathan
Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
Pearson : 2019 :
ISBN: 9781292304281
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

Module Reference literature: Financial Dictionary, eg. http://www.investopedia.com/dictionary/ Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

Moment 3

Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
Collis Jill, Hussey Roger
Fifth edition. : London : Macmillan Education : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781352011814
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional readings can be presented at the beginning of the module.

Moment 4

Moment 4

Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play
Løwe Nielsen Suna, Klyver Kim, Evald Majbritt Rostgaard, Bager Torben
Third edition. : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2021] : xxvi, 321 pages :
ISBN: 9781789908039
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och rapporter motsvarande 50-80 sidor tillkommer. Studenter kan utöver detta behöva söka artiklar och information för olika uppgifter.

Referenslitteratur

Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Ilar & Herman Kienhuis (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. Amsterdam: McKinsey & Company https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA51184329680004996&context=L&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,mckinsey%20starting%20up%20business%20planning&mode=Basic

Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.