Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Research Methodology in Business Administration B, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methodology in Business Administration B

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2FE098

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-06-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-05-31

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels planera och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter.

Kursen inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys.

Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. Dessutom behandlas övergripande vetenskapliga angreppssätt, forskningsdesign och olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information.

Under kursen ingår också moment som ger kännedom om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:
  • redogöra för de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och förklara hur olika värderingar och perspektiv påverkar kunskapsprocessen
  • redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper och värdera olika metoders användbarhet för skilda typer av problem
  • självständigt söka, kritiskt värdera och använda olika typer av information
  • visa kunskap och förståelse för forskningsetik, och vad som är plagiat
  • argumentera för ett valt problem, ansatser och tillvägagångssätt samt analysera ett empiriskt och teoretiskt material
  • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten utifrån olika perspektiv
  • Inom givna tidsramar planera och designa en vetenskaplig studie
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro. All undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter där studenten i grupp implementerar faserna i en forskningsprocess, samt genom en individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen är en del av Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Kursen erbjuds även till utbytesstudenter inom ramen för våra utbytesavtal.
Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs. 2fe095.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Litteratur

Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
Collis Jill, Hussey Roger
Fifth edition. : London : Macmillan Education : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781352011814
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare läsning kan introduceras i början av momentet.

Cource Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.