Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att göra affärer A, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Business Start up A

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2FE101

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2008-05-21

Reviderad av: lewi0001, 2009-05-28

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: 1. Introduktion. Att göra affärer, 7.5 hp / Introduction. Doing Business, 7.5 ECTS 2. Företagande, 10.5 hp / Running Business, 10.5 ECTS 3. Det juridiska ramverket, 6.0 hp / The Juridical Framework, 6.0 ECTS 4. Finansiering/Kapitalanskaffning, 6.0 hp / Entrepreneurial finance 6.0 ECTS Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Moment 1. Introduktion. Att göra affärer, 7.5 högskolepoäng Momentet syftar till att introducera den studerande i ett affärsmässigt tänkande. Affärer har gjorts i alla tider men alltid byggt på att parterna tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Detta moment skall skapa insikt i att förhandling ingår som en viktig del när affärer görs samt utveckla de studerandes förmåga att sköta de förhandlingar som ingår i en företagares vardag. Momentet syftar vidare till att ge den studerand verktyg för omvärldsbevakning genom att presentera huvuddragen i vad en fungerande omvärldsbevakning bör innehålla. Detta är väsentligt för att i tid uppmärksamma marknadens förändringar i efterfrågan på produkter och tjänster. Att utveckla nya produkter och tjänster ställer krav på kreativ förmåga och förmåga att kunna utveckla ideér/uppslag till kommersialiserbara innovationer. Momentet syftar även till att ge en övergripande bild av vad kreativitet och innovationer är. Därvid kommer grundläggande teorier att presenteras och den studerande kommer att få delta i övningar som syftar till att öka den kreativa förmågan. Momentet avslutas med att den studerande får formulera en affärsidé och utifrån denna skapa en affärsplan samt identifiera hur affärsplanen i den studerandes mentorföretag uppstod. Förväntat studieresultat: Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna: • förstå vikten av att skapa ett affärsutrymme i varje kommersiell verksamhet • utföra en enklare omvärldsanalys • förstå vikten av kreativitet och innovation • formulera en affärsidé samt skapa en affärsplan Undervisningens uppläggning Undervisningsformerna traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, rollspel samt praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas. Examination Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, litteraturseminarier, författande av PM och muntlig framställning. Moment 2. Företagande, 10.5 högskolepoäng Momentet syftar till att ge förståelse för den alltmer globala konkurrenssituationen och dess möjligheter för småföretag att finna nya affärsmöjligheter samtidigt som även de utsätts för en global konkurrens. Momentet utgör en fördjupning i omvärldsanalys från momentet innan och syftar därför även till att utveckla såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för att kunna förutse och identifiera såväl möjligheter som hot i omvärlden samt utveckla en handlingsberedskap för att bemöta dessa. Momentet syftar vidare till att ge en förståelse för hur olika delar av ett företags verksamhet interagerar med varandra i en process för att uppnå lönsamma affärer. Momentet tar sin utgångspunkt i företagets kärna, dvs i att identifiera marknadens behov och organisera verksamheten så att detta behov kan tillfredsställas på ett effektivt sätt. Med marknads¬förhållanden och företagets organisation som bas visar vi på ekonomistyrningens betydelse för att kunna planera aktiviteter och utvärdera verksamheten. För detta ändamål kommer den studerande att introduceras i ett affärssystem. Förväntade studieresultat Efter avslutat moment skall den studerande kunna: • Hantera metoder för omvärldsanalys • Utvärdera marknadens föränderlighet och anpassa organisationen efter denna • Marknadsföringens grunder för såväl varu- som tjänsteproducerande verksamhet • Hantera metoder för att kunna styra verksamheten mot lönsamma affärer • Kunna läsa och förstå ekonomisk rapportering • Kunna använda ett affärssystem som styr- och kontrollinstrument Undervisningens uppläggning Undervisningsformerna traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, rollspel samt praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas. Examination Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, litteraturseminarier, författande av PM och muntlig framställning Moment 3. Det juridiska ramverket, 6.0 högskolepoäng Momentet syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i det juridiska ramverk som styr och reglerar företagande. Momentet innehåller både teoretiska och praktiska aspekter på företagets associationsform/företagsform. Momentet behandlar det praktiska förfarandet beträffande start av olika företagsformer, främst företagsformer lämpliga för mindre företag som t.ex. enskild firma och handelsbolag, men även aktiebolagsformen behandlas. Fåmansföretagarens rättsliga ställning beträffande ansvaret för ingångna avtal, avlämnad redovisning etc behandlas. Dessutom belyses ansvar och förfarande vid konkurs och likvidation. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studenternas eget arbete i form av praktikfall och kontakter med de mentorföretag som finns tillgängliga. Examinationen är också delvis kopplad till genomförande av mindre case. Förväntat studieresultat: Efter genomgånget moment skall studenten: • ha grundläggande färdigheter i upprättande av registreringshandlingar mm vid företagsbildning • förmåga att bedöma de för- och nackdelar som kan vara förknippade med att bedriva företag i olika företagsformer • ha förmåga att analysera effekterna av olika typer av finansiering beträffande kravet på information till utomstående intressenter • kunna redogöra för de åtgärder som krävs om företaget hamnar på obestånd • ha grundläggande kunskap om det rättsliga förfarandet vid konkurs respektive likvidation. Undervisningens uppläggning. Momentets olika områden behandlas genom korta föreläsningar, studiebesök och praktiskt anknutna fall. Obligatoriska uppgifter ingår som en del av examinationen. Examination. Examination sker genom skriftlig tentamen och inlämnade obligatoriska uppgifter. Moment 4. Finansiering/Kapitalanskaffning, 6.0 högskolepoäng Momentet syftar till att introducera den studerande i hur ett företagets finansiella problem och möjligheter. Momentet består av tre delmoment. Först kommer ett teoretiskt introducerande delmoment med traditionella föreläsningar och gruppövningar. Det andra delmomentet består av en serie med gästföreläsningar av praktiker med erfarenhet av företags finansiella problem och möjligheter ( t.ex. företagare, banker, riskkapitalster, statliga organisationer mm). Det tredje delmomentet består av en praktikfalluppgift där studenterna arbetar med en för momentet relevant uppgift. Utgångspunkten för momentet kommer att vara att följa det växande företagets finansiella resa från den första tidiga såddfinansieringen till börsintroduktion. En viktig aspekt i detta är bland annat att kunna göra en avvägning mellan å ena sidan företagets risknivå för företaget och dess ägare och å andra sidan företagets vilja och möjlighet att expandera. Momentet inleds med en grundläggande introduktion till företagets finansiella rapporter (årsredovisningen). Det främsta syftet med detta är att skapa en förståelse för hur ett företags finansiering kan utvärderas och analyseras. I detta sammanhang kommer det även ges en introduktion till tillgängliga finansiella källor, från olika former av lånekapital till olika former av eget kapital. Därefter behandlas företagets finansiella funktion. Speciell tonvikt kommer att läggas på att lyfta fram skillnaden mellan finansiering av små företag (entrepreneurial finance) och traditionell finansiering (corporate finance). Ytterligare ett centralt avsnitt i momentet är att den studerande skall få en introducerande och praktiskt orienterade förståelse för hur företagets kapitalbehov, prognostiseras, planeras och utvecklas. Förväntade studieresultat Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna: • tolka ett företags årsredovisning och kunna översiktligt beskriva dess finansiella situation med hjälp av grundläggande finansiella nyckeltal • förklara hur ett företags finansiella funktion och situation kan utvecklas över tiden, från såddfas till moget företag • ge en översiktlig analys och prognos över ett företags kapitalbehov • förklara innebörden och effekten av företagets olika finansieringsformer. Undervisningens uppläggning Undervisningsformerna traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, rollspel samt praktikfall där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas Examination Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, litteraturseminarier, författande av PM och muntlig framställning.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)

Undervisningens upplägg

Under samtliga moment kommer den studerande att arbeta med mentorer och mentorföretag i syfte att erhålla inblick i det praktiska/konkreta arbetet som bedrivs i ett företag. Se även ovan under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom 2-3 veckor. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Om något moment innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. Gästföreläsningar under moment kan ligga till grund för examinationen. Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts. Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma eller motsvarande. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen avser första terminen på Företagarprogrammet 120hp/80p vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.