Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Accounting Auditing and Control D, 30 hp

Engelskt namn: Accounting Auditing and Control D

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-05

Innehåll

I denna kurs ingår ämnen relaterade till finansiell rapportering, hur internredovisning kan användas för att skapa värde i företag, ekonomisk översiktsanalys och revision.
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 • Moment 1. Advanced Financial Statement Analysis and Valuation, 7,5 hp
 • Moment 2. Advanced Management Accounting, 7,5 hp
 • Moment 3. Advanced Financial Accounting, 7,5 hp
 • Moment 4. Advanced Auditing, 7,5 hp
Moment 1. Advanced Financial Statement Analysis and Valuation, 7,5 hp
Momentet syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Momentet behandlar analys av redovisningsinformation och användandet av denna information vid strategianalys, prestationsutvärdering och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade värderingsansatser diskuteras liksom prognosticering av utdelningar, vinster, kassaflöden och pro-forma analyser. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • värdera företags eget kapital, operationer och skulder med hjälp av olika värderingsmodeller och redovisningsinformation
 • analysera och reformulera årsredovisningar och relaterad information för att upptäcka företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta prognosticering och värdering
 • analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiell mått, t.ex., lönsamhet, tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till estimerat fundamentalt värde
 • förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, redovisningsmetoder och värde
 • öva att arbeta i team i vilka medlemmarna kan skilja sig åt avseende ämnesspecialisering, kön, nationalitet och kulturell bakgrund
 • genomföra, skriva, presentera och kritiskt granska ett företagsvärderingsprojekt
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och forskningsartiklar, fallarbeten och project. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar av momentet.

Momentets examination
Examinationen baseras på en skriftlig tentamen, ett projektarbete och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Advanced Management Accounting, 7,5 hp
Inom internredovisning integreras redovisningsexpertis med kunskaper om strategi och ledarskap. Ett syfte med internredovisning är att förstå och identifiera vad som är värdeskapande aktiviteter i ett företag och att veta att framgången är beroende av hur väl man lyckas identifiera och dra nytta av dessa i verksamheten. På momentet ges en solid teoretisk bas om företagsstyrning och resultatmätning.
I fokus står sambandet mellan aktieägarvärde och ett kundorienterat angreppssätt. Ett annat syfte med kursen är att förbättra studenternas kunskaper om hur olika teorier och metoder inom internredovisning kan användas som hjälpmedel för att utveckla och implementera strategier i företag eller andra organisationer. Olika beteendemässiga aspekter studeras även på kursen och det poängteras att olika belöningssystem bör verka för att anställda har incitament att agera på ett sätt som maximerar företags värde. Studenterna kommer även att bli medvetna om vad controllers och internredovisares arbete innebär samt den varierande och föränderliga karaktären på arbetet.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • analysera internredovisningssystems roll i organisationer och kunna använda moderna teorier och tekniker på internredovisningsområdet
 • agera som katalysator, facilitator och förändringsombud för internredovisning inom organisationer och vara väl förberedda för controllerarbetets varierade och föränderliga karaktär
 • arbeta med teoretisk och forskningsbaserad kunskap inom området internredovisning
 • kommunicera, förmedla och rapportera finansiell och icke-finansiell information inom en ledningsgrupp och producera detaljerade och sammanhängande rapporter (både skriftliga och muntliga) relaterade till internredovisning
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, fallstudier och presentation av rapporter. De centrala områdena behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas aktivt delta. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att användas. Studenterna skall, både i grupp och individuellt, göra muntliga presentationer vid seminarier och under fallanalyser, samt inlämna skrivna rapporter.

Momentets examination
Examinationen baseras på ett skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Advanced Financial Accounting, 7,5 hp
Huvudsyftet med detta moment är att stärka studenternas förståelse för IFRS-standarder och deras förmåga att använda sig av aspekter av redovisningsteori för att lösa större redovisningsproblem. International Financial Reporting Standards (IFRS) har fått en allt större uppmärksamhet under senare år, och används för närvarande av börsnoterade bolag i uppskattningsvis 120 jurisdiktioner världen över.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och tillämpa IFRS  redovisningsbestämmelser, i såväl medelsvåra som mer avancerade situationer. Exempel på mer avancerade ämnen i kursmomentet är: segmentsrapportering,  delårsrapportering, värdering till verkligt värde, värderingsfrågor i bokslutet i samband med förvärv, finansiella instrument, säkringsredovisning, pensioner och aktierelaterade ersättningar,
 • inta ett kritiskt förhållningssätt till redovisningsval utifrån ett etiskt perspektiv,
 • identifiera platser där det finns redovisningsflexibilitet inom IFRS-standarderna, och utvärdera lämpligheten av företags redovisningspolicys- och val,
 • utvärdera kreditrisken hos företag som använder sig av ekonomiska översikter,
 • använda redovisningsprinciper- och teorier i syfte att utvärdera och kritisera redovisningsstandarder,
 • analysera innehållet i företags ansvarsrapportering och andra liknande typer av rapporter, vilka utarbetats av börsnoterade företag.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, praktikfall och seminarier.

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Advanced Auditing, 7,5 hp
Detta moment inrättades i syfte att ge studenterna en gedigen teoretisk och praktisk grund i revision. Den behandlar centrala områden inom revision, såsom risk- och väsentlighetsbedömning, planering och genomförande av revisionen och revisorers rapportering. Yrkesetik och frågor kring revisorers oberoende diskuteras också under kursmoentet.  Undervisningen på kursmomentet baseras huvudsakligen på de internationella revisionsstandarderna (ISA’s).

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera de faktorer som skapar en efterfrågan på revision och påverkar revisionens nytta samt analysera de faktorer som påverkar revisionskvaliteten och revisorns oberoende
 • analysera etiska dilemman utifrån aktuellt regelverk och allmänhetens förväntningar
 • identifiera stegen i revisionsprocessen och förklara de allmänna typerna av revisionstester/förfaranden,
 • förklara intern kontroll, diskutera varför interna kontroller är viktiga, hur kontrollrisker uppskattas och slutligen hur de interna kontrollernas status påverkar revisionens inriktning,
 • undersöka vilken blandning av revisionsförfaranden som skall användas och vilka tester som är lämpliga utifrån revisorns risk- och väsentlighetsbedömning,
 • förklara hur revisionsbevis utvärderas och hur resultatet av revisionen rapporteras till externa intressenter.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fall kommer också att förekomma.

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet.  Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 75 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande och Företagsekonomi C 15 hp. Gymnasium: Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Studenter som inte kan uppvisa en fotolegitimation vid den skriftliga examinationen kommer inte att få sina resultat registrerade.

Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i uppsatsmanualen, Thesis Writing in Business Administration). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor.

Föreläsningarna förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Module 1

Penman Stephen H.
Financial statement analysis and security valuation
5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

Module reference literature

Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)

In addition a number of research papers will be included.

Module 2

Cost management : a strategic emphasis
Blocher Edward, Stout David E., Juras Paul E., Cokins Gary
6. ed : New York, NY : McGraw-Hill/Irwin : 2013 : XXVI, 929 S. :
ISBN: 9780071326193
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Additional study material Articles and case will be added at the start of the module, approximately 20-30 pages in total.

Module 3

Wiley IFRS : practical implementation guide and workbook
Mirza Abbas Ali, Holt Graham J.
3. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2011 : 584 s. :
ISBN: 978-0-470-64791-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Penman Stephen H.
Financial statement analysis and security valuation
5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Chapter 18 and 20

Articles and case will be added at the start of the module, approximately 100 pages in total. International Financial Reporting Standards The standards are published by: (i) FAR Förlag AB: IFRS volymen 2014, ISBN: 978-91-87387-17-3(in Swedish). (ii) Wiley-VCH(ed.) 2014: International Financial Reporting Standards (IFRS) The Official Standards Approved by the European Union, Wiley, ISB: 978-3-527-50739-9

Module reference literature

The following book is recommended particularly for students with little prior knowledge about IFRS: (i) Alexander, D., Britton, A. and Jorissen, A. (2011). International Financial Reporting and Analysis. Fifth edition. Thomson. ISBN 978-1-4080-3228-2. The fourth edition can also be used. (ii) Picker, R. et al, (2012) Applying international financial reporting standards. 3 rd edition. ISBN: 978-0-7303-0212-4, Wiley

Module 4

Auditing and assurance services
Eilifsen Aasmund, Messier William F., Glover Steven M., Prawitt Douglas F.
2. International ed. : Maidenhead : McGraw-Hill Education : 2009 : 664 s. :
ISBN: 978-0-07-712250-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: latest edition/senaste utgåvan

Articles and case will be added at the start of the module, approximately 100 pages in total

Cource Reference literature

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/working-on-theses/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.