Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Accounting Auditing and Control D, 30 hp

Engelskt namn: Accounting Auditing and Control D

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2018-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-06-09

Innehåll

I denna kurs ingår ämnen relaterade till finansiell rapportering, hur internredovisning kan användas för att skapa värde i företag, ekonomisk översiktsanalys och revision.
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Generiska kompetenser
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten också kunna:
●    strukturera och analysera problem inom redovisningsområdet samt diskutera implikationer av analys i ett övergripande sammanhang
●    förstå och utvärdera olika etiska problem inom redovisning och revision
●    arbeta effektivt i team
●    planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
Moment 2. Avancerad ekonomistyrning, 7,5 hp
Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp
Moment 4. Avancerad revision, 7,5 hp

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7,5 hp
Momentet syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Momentet behandlar analys av redovisningsinformation och användandet av denna information vid strategianalys, prestationsutvärdering och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade värderingsansatser diskuteras liksom prognostisering av utdelningar, vinster, kassaflöden och pro-forma analyser. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik och hur plagiat och fusk undviks.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

●    värdera företags eget kapital, verksamhet och skulder med hjälp av olika värderingsmodeller och redovisningsinformation
●    analysera och omformulera årsredovisningar och relaterad information för att identifiera företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta prognostisering och värdering
●    analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiella mått, t.ex., lönsamhet, tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till estimerat fundamentalt värde
●    förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, redovisningsmetoder och värde
●    integrera miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) i företagsvärdering
●    beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och forskningsartiklar, fallarbeten och projekt. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar av momentet.

Momentets examination
Examinationen baseras på en individuell skriftlig tentamen, två individuella test samt ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Godkänt betyg krävs för varje del av kursen. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Avancerad internredovisning, 7,5 hp
Internredovisare förväntas använda sin expertis inom internredovisningsområdet och ledarskapsförmåga, och att verka för att verksamheter drivs framgångsrikt. Utgångspunkten är att ett företags långsiktiga framgång beror på dess förmåga att identifiera "värdedrivare" och att verka för att dessa utnyttjas på ett sätt så att verksamheten når sina målsättningar. Momentet ger en solid teoretisk grund inom ekonomistyrning och resultatmätning. Fokus ligger på att öka värdet på företaget och därigenom aktieägarnas välfärd genom ett kunddrivet värdeskapande. Ett annat syfte med kursen är att förbättra studenternas kunskaper om hur företag kan planera kontroll och styrsystem och att använda dessa vid implementering av strategier. Beteendemässiga aspekter av internredovisning diskuteras även på kursen. Internredovisningssystem ska ge information om verksamhetens värdedrivare, och vara ett hjälpmedel för se till att ledningen agerar i aktieägarnas intresse ur ett långsiktigt perspektiv. Studenterna ska bli medvetna om internredovisares mångfacetterade roll.

Förväntade studieresultat:
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • analysera den roll som internredovisningen har i organisationer och att kunna använda moderna teorier och tekniker på internredovisningsområdet
 • agera som katalysator, facilitator och förändringsombud för internredovisning inom organisationer och vara väl förberedda för controllerarbetets varierade och föränderliga karaktär
 • kritisera och tillämpa teori och forskningsbaserad kunskap inom internredovisningsområdet
 • kommunicera, förmedla och rapportera finansiell och icke-finansiell information inom en ledningsgrupp genom muntliga och skriftliga presentationer om olika tema inom internredovisning.
 • Visa förmåga att integrera etiska och hållbara resonemang i analyser, utvärderingar och beslut gällande frågor som rör ekonomistyrning
Undervisningens uppläggning
Utvecklingen på internredovisningsområdet, samt olika tekniker och koncept presenteras på föreläsningar. Modulen omfattar fallstudier, kapitel i kurslitteratur och artiklar. Studenterna kommer att bekanta sig med olika kvantitativa metoder inom internredovisningsområdet genom exempel, övningar och fallstudier. Studenterna förväntas aktivt delta i diskussioner på artikel seminarier och i samband med fallstudier. Arbetet på kursen görs individuellt samt i små grupper. Kursarbetet förutsätter att studenterna når upp till en hög kunskapsnivå, samt en mycket god förståelse för internredovisningsområdet.

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, fallstudier och presentation av rapporter. De centrala områdena behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att användas. Studenterna skall, både i grupp och individuellt, göra muntliga presentationer vid seminarier och under fallanalyser, samt inlämna skrivna rapporter.

Momentets examination
Examinationen baseras på ett skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp
Momentet fördjupar studenternas kunskaper om de internationella redovisningsstandarderna (IAS/IFRS) och förmågan att hantera även mera avancerade redovisningsproblem. Momentet innehåller även avsnitt om etik och hållbarhetsredovisning. Noterade bolag ska tillämpa IFRS-reglerna i koncernredovisningen i Sverige, andra EU-länder samt ett stort antal andra länder. IAS/IFRS-kan även tillämpas frivilligt i onoterade bolag i Sverige och ett stort antal andra länder.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

●    tillämpa IFRS  redovisningsbestämmelser, i såväl medelsvåra som mer avancerade situationer.
●    inta ett kritiskt förhållningssätt till redovisningsval utifrån ett etiskt perspektiv,
●    använda redovisningsprinciper- och teorier i syfte att utvärdera och kritisera redovisningsstandarder,
●    analysera innehållet i företags hållbarhetsredovisning

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningar, praktikfall och handledning.

Momentets examination
Examinationen baseras på en individuell skriftlig sluttentamen och praktikfall som görs i grupp. Praktikfallen diskuteras i lärarledda grupper och närvaro är obligatorisk. För godkänt betyg krävs en godkänd sluttentamen och godkända praktikfall. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Avancerad revision, 7,5 hp
Momentet syftar till att ge studenterna en gedigen teoretisk och praktisk grund i revision. Det behandlar centrala områden inom revision, såsom risk- och väsentlighetsbedömning, planering och genomförande av revisionen och revisorers rapportering. Yrkesetik och frågor kring revisorers oberoende diskuteras också under kursmomentet. Undervisningen på kursmomentet baseras huvudsakligen på de internationella revisionsstandarderna (ISA’s).

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 •  diskutera och jämföra de faktorer som skapar en efterfrågan på revision och påverkar revisionens nytta samt analysera de faktorer som påverkar revisionskvaliteten och revisorns oberoende
 • analysera etiska dilemman utifrån aktuellt regelverk och allmänhetens förväntningar
 • identifiera stegen i revisionsprocessen och utvärdera olika typer av revisionstester/förfaranden,
 • diskutera varför interna kontroller är viktiga, hur kontrollrisker uppskattas och slutligen utvärdera hur de interna kontrollernas status påverkar revisionens inriktning,
 • utvärdera vilken kombination av revisionsförfaranden som skall användas och vilka tester som är lämpliga utifrån revisorns risk- och väsentlighetsbedömning,
 • analysera hur revisionsbevis utvärderas och hur resultatet av revisionen rapporteras till externa intressenter
 • bedöma hur begreppen risk och väsentligheter hänger ihop utifrån revisionsriskmodellen
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fall kommer också att förekomma.

Momentets examination
Examinationen baseras på ett omfattande skriftligt individuellt prov och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav företagsekonomi 75 hp inklusive företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande och därav minst 7,5 hp inom ämnet redovisning och 7,5 inom ämnet finansiering. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp. Statistik 7,5 hp eller motsv.


Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe195 och 2fe181 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Moment 1

Penman Stephen H.
Financial statement analysis and security valuation
5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Research articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

Module reference literature

Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)

In addition a number of research papers will be included.

Moment 2

Management control systems
Anthony Robert N., Govindarajan Vijay, Hartmann Frank G., Kraus Kalle, Nilsson Göran
1. European ed. : Maidenhead, Berkshire : McGraw-Hill Education : cop. 2014 : xx, 640 s. :
ISBN: 9780077133269
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och case om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 3

Christian Dieter
IFRS Essentials
John Wiley & Sons : 2013 : 656 s. :
ISBN: 9781118494714
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och fall, på ungefär 100 sidor totalt, tillkommer vid momentstart. Studenterna förväntas ha tillgång till the International Financial Reporting Standards 2017 (på svenska eller engelska).

Module reference literature

The following book is recommended particularly for students with little prior knowledge about IFRS: (i) Alexander, D., Britton, A. and Jorissen, A. (2011). International Financial Reporting and Analysis. Fifth edition. Thomson. ISBN 978-1-4080-3228-2. The fourth edition can also be used. (ii) Picker, R. et al, (2012) Applying international financial reporting standards. 3 rd edition. ISBN: 978-0-7303-0212-4, Wiley

Moment 4

Eilifsen, A., Messier, W.F jr, Glover, S.M., and Prawitt, D.W.
Auditing & Assurance Services.
Third International Edition. (2014) :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN 13 978 0 07 714301 5

Vetenskapliga artiklar och case om sammanlagt ungefär 100 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business and Economics
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. Umeå: Umeå University.
USBE Företagsekonomi, (latest edition) :
Läsanvisning: Anskaffas från: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.