"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Project Management and Organizational Design D, 15 hp

Engelskt namn: Project Management and Organizational Design D

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE122

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen belyser centrala frågor för att förstå och hantera olika organisatoriska aspekter och designfrågor i organisationer och samhälle. Den integrerar djupa teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärande miljö som kännetecknas av aktivt studentdeltagande både individuellt och i grupp.
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska
Moment 1. Projektledning, 7.5 hp
Moment 2. Organisationsdesign, 7.5 hp

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1.  Projektledning, 7.5 hp
Det första momentet ansluter sig till den nuvarande trenden av "projektifiering" som sker inom både företag och offentliga organisationer. Det övergripande syftet med momentet är att skapa en förståelse för utmaningarna som följer av att arbeta med och i projekt. För att uppnå detta syfte tar momentet sin utgångspunkt i metoder och processer som traditionellt förknippas med projektledning, men fokus är konsekvenserna av temporalitet för mänskligt beteende (ex. ledarskap, gruppdynamik, organisatoriska rutiner). Momentets första del syftar till att skapa en gemensam grundförståelse för vad ett projekt är samt ett urval av vanliga metoder som används för att planera, kontrollera och styra projekt. Viss uppmärksamhet ges även projektets roll i den omkringliggande organisationen. I momentets andra del använder vi insikterna från den första delen för att på djupet utforska konsekvenserna av att jobba med och i projekt. Syftet är att förbereda studenten för de utmaningar som följer av att arbeta i projekt.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall den studerande kunna:

 • förklara och diskutera projektets natur utifrån ett organisatoriskt kontext
 • förklara och applicera ett urval av vanligt använda metoder för projektledning
 • analysera och diskutera utmaningar och möjligheter associerade med att arbeta i en temporär kontext, från ett individuellt och organisatoriskt perspektiv

Undervisningens upplägg
Lärandet i momentets första del stöds av föreläsningar. Den första delen examineras dels via skriftlig tentamen, dels via en gruppuppgift. Lärandet för momentets andra del, vilken relaterar till beteendemässiga konsekvenser av att arbeta i en temporär miljö, ges genom föreläsningar, litteraturseminarier och workshops. Denna del examineras via korta individuella reflektionspapper på litteraturen, aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshop, samt skriftlig tentamen. Gruppuppgiften består av att applicera traditionell projektledningsmetodik i planeringen av ett eget valt projekt. Projektet skall adressera en i samhället existerande utmaning och ha potential att vara av större betydelse.
 
Momentets examination
Examinationen består av seminarium, skriftlig gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter samt individuell skriftlig salstentamen. För godkänd kurs krävs att varje uppgift har godkänts.

Moment 2. Organisationsdesign, 7.5 hp
Varför är vissa organisationsformer mer populära vid en viss tidpunkt, och varför är vissa organisatoriska former mer lämpade än andra? Momentet behandlar klassiska och moderna principer för organisatorisk design, med fokus på praktisk tillämpning av befintlig kunskap. Därutöver syftar kursen till kritisk reflektion över hur strategi, olika intressenters värderingar, och nya framväxande organisationsformer och/eller moden påverkar vad vi anser som lämplig design av organisationer.
 
Momentet inleds genom att presentera en översikt på vad som kännetecknar organisatorisk design. Därefter görs en historisk genomgång av olika designlösningar och hur dessa lösningar kan kompletteras och bedömas. I den avslutande delen av kursen läggs tonvikten på att utveckla en helhetsförståelse för organisationers design genom att utveckla medvetenhet om olika organisationsformers för- och nackdelar.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara grundläggande principer för organisatorisk utformning och analysera deras lämplighet i olika empiriska sammanhang.
 • kritiskt granska, utvärdera och jämföra designval i olika typer av organisationer.
 • identifiera och lösa organisatoriska designproblem med utgångspunkt från olika intressenters infallsvinklar.
 • bidra till en kreativ dialog om organisatoriska designfrågor.
 • utföra utförliga teoretiska reflektioner avseende organisationsdesign och dess tillämpningar.
 • kritiskt reflektera över existerande teorier inom ämnesområdet.
 • förstå innebörden av begreppen komplementaritet och paradox i syfte att nå synteser baserade på olika kombinationer av designlösningar.

Undervisningens uppläggning
Momentet ges genom föreläsningar, seminarier samt arbete individuellt och i grupp. Föreläsningarna kommer att användas för att introducera större designfrågor och ämnar till att skapa ett teoretiskt ramverk för efterföljande applikation. Studenterna kommer att arbeta individuellt med ett skriftligt arbete där en ideal organisation designas. Studenterna kommer att granska litteraturen och presentera sitt arbete i ett seminarium. Studenterna kommer också att arbeta i grupp på ett case, vilket kommer att analyseras genom ett specifikt intressentperspektiv. Gruppens arbete kommer att redovisas både skriftligt och muntligt.
 
Examinationsformer
Momentet examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter och gruppuppgifter, samt aktivt deltagande vid alla seminarier. Kursen avslutas med en individuell skriftlig salstentamen. Ett godkänt betyg krävs för varje delexamination för att uppnå godkänt på momnetet.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi eller pedagogik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap varav kandidatnivå 15hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5hp på kandidatnivå eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i företagsekonomi och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
svenskt namn

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe047, 2fe201, 2fe194, 2fe221 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Moment 1

  Project management : the managerial process
  Larson Erik W., Gray Clifford F.
  8. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : [2021] : xxii, 682 sidor :
  ISBN: 9781260570434
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Scientific articles (approx. 100-200 pages) will be added at the start of the module

  Moment 2

  Bengtsson Maria
  A grammar of organizing
  Cheltenham : Elgar : 2007 : 189 s. :
  ISBN: 1-84376-604-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organizational design : a step-by-step approach
  Burton Richard M., Obel Børge, Håkonsson Dorthe Døjbak
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : xviii, 304 p. :
  ISBN: 978-1-107-48361-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) will be added at the start of the module.

  Referenslitteratur till kursen

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Moment 1

  Project management : the managerial process
  Larson Erik W., Gray Clifford F.
  7. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : cop 2018 : xxii, 659 s. :
  ISBN: 978-1-259-25387-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ny upplaga finns att tillgå 9781260570434

  Scientific articles (approx. 100-200 pages) will be added at the start of the module

  Moment 2

  Bengtsson Maria
  A grammar of organizing
  Cheltenham : Elgar : 2007 : 189 s. :
  ISBN: 1-84376-604-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organizational design : a step-by-step approach
  Burton Richard M., Obel Børge, Håkonsson Dorthe Døjbak
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : xviii, 304 p. :
  ISBN: 978-1-107-48361-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Scientific articles (approx. 50-80 pages) will be added at the start of the module.

  Referenslitteratur till kursen

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.