"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Change and Entrepreneurship in Organizations C, 15 hp

Innehåll

Frågor om hur organisationer hanterar förändringar, agerar entreprenöriellt och förnyar sig är centrala för organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Denna kurs syftar till att ge studenterna förståelse för både förändringar och entreprenörskap samt hur organisationer utvecklar strategier för att hantera externa och interna förändringar samt handlar entreprenöriellt. Kursen bygger på två moment. Kursen bygger på två moment. Det första momentet behandlar begreppet förändring och olika sätt att förstå organisatoriska förändringar, medan det andra momentet fokuserar på entreprenörskap i olika typer av organisationer.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Moment 2. Organisatoriskt entreprenörskap, 7,5 hp

Kursövergripande förväntat studieresultat:

  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Modulen ger en färdplan för att förstå och hantera organisationsförändringar i en dynamisk global miljö. Modulen börjar med en översikt över de teoretiska grunderna för organisationsförändring. Den ger sedan olika konceptuella och forskningsbaserade ramverk för att förstå processen för förändringshantering (diagnosticera, designa, leverera och utvärdera). Modulen avslutas med att diskutera de möjligheter och utmaningar för organisatorisk förändring som digital teknik och hållbarhetsomställningar ger.
 

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moments ska den studerande kunna:

  • förstå de teoretiska grunderna och processer för att leda organisationsförändringar
  • tillämpa organisatoriska förändringsverktyg samt analysera konsekvenser av beslut
  • analysera de externa krafter som utlöser stora organisationsförändringar

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och casearbete. Seminarierna involverar individuell utvärdering av ett verkligt företagsfall och ger studenterna möjlighet att diskutera tillämpningen av teoretiska ramverk eller modeller med andra studenter.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, skriftliga gruppuppgifter med muntlig presentation, samt seminarier. För godkänt på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Organisatoriskt entreprenörskap, 7,5 hp
Momentet fokuserar på existerande organisationers entreprenöriella och innovativa aktiviteter, så kallat organisatoriskt entreprenörskap eller intraprenörskap. Strategier för entreprenöriellt agerande och innovation diskuteras utifrån de förutsättning som råder i olika typer av företag och offentliga verksamheter.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

  • beskriva och jämföra olika former av organisatoriskt entreprenörskap, i olika typer av verksamheter
  • analysera och diskutera hur olika faktorer inom organisationer och i deras omvärld stödjer eller hindrar entreprenörskap och innovation i en etablerad organisation
  • analysera och diskutera betydelsen och utfallet av entreprenöriellt ledarskap i en etablerad organisation
  • utvärdera en organisations förutsättningar för och arbete med organisatoriskt entreprenörskap, samt ge konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet.
  • presentera och kommunicera utvärderingen och rekommendationer med hänvisning till ovan 
  • analysera källors relevans och trovärdighet som underlag för utvärdering och praktiska rekommendationer

Undervisningens uppläggning
Fokus ligger på studentens egna aktiviteter och lärandet stöds genom olika former av seminarier, fallstudieanalyser grupparbete och  föreläsningar. Som en större integrerande uppgift genomförs en utvärdering av en organisation som resulterar i praktiska rekommendationer.
 
Examination
Examinationen består av flera individuella skriftliga uppgifter, seminariediskussioner och en skriftlig fallstudieuppgift som genomförs i grupp och presenteras vid ett seminarium. Betyget godkänt krävs för varje del. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
.Denna kurs överlappar hel eller delvis kursen 2fe185 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Moment 1

Kursbok

Organization development and change
Cummings Thomas G., Worley Christopher G., Donovan Paul
Andover : Cengage Learning : 2019 : xv, 656 pages :
ISBN: 9781473768352
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://www.cengage.uk/c/organization-development-and-change-1e-cummings-worley-donovan/9781473768352/ Bokkapitel 1-9

Raffaelli, Ryan. Organizational Behavior Reading: Leading Organizational Change. Core Curriculum Readings Series. Boston, MA: Harvard Business Publishing 8324, 2017. (endast tillgänglig online) https://hbsp.harvard.edu/product/8324-PDF-ENG Vetenskapliga artiklar (ca 100-120 sidor) tillgängliga via universitetsbiblioteket tillkommer vid modulstart.

Moment 2

Kursbok

BURNS PAUL.
Corporate entrepreneurship and innovation
4TH ed. : LONDON : RED GLOBE Press : 2020 :
ISBN: 1352008793
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 9781352008791 or (IBSN: Ebook - 978135200880)

Vetenskapliga artiklar (ca 125-170 sidor) tillgängliga via universitetsbiblioteket tillkommer vid modulstart.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.