Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Change and Entrepreneurship in Organizations C, 15 hp

Engelskt namn: Change and Entrepreneurship in Organizations C

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 till 2016-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE138

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11

Innehåll

Frågor rörande hur man hanterar förändringar, agerar entreprenöriellt och förnyar sig är centrala för de flesta organisationer. Denna kurs syftar till att ge studenterna förståelse för både förändringar och entreprenörskap samt hur organisationer utvecklar strategier för att hantera externa och interna förändringar samt handlar entreprenöriellt. Kursen bygger på två moment. Det första momentet behandlar begreppet förändring och olika strategier för att förstå organisatoriska förändringar, medan det andra momentet fokuserar på entreprenörskap i olika typer av organisationer.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Moment 2. Entreprenörskap i organisationer, 7,5 hp

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Momentet behandlar hur organisationsförändringar hanteras från olika teoretiska perspektiv. Den inleds med det traditionella, rationella synsättet som spelat en dominerande roll för både teori och praktik. Momentet berör sedan alternativa perspektiv på förändring såsom institutionella, kulturella och kritiska perspektiv, vilket möjliggör för en bredare och mer omfattande syn på praktik och förändringshantering i företag och organisation.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moments ska den studerande kunna:
●    beskriva och diskutera teoretiska perspektiv på organisationsförändring, till exempel rationella, institutionella, kulturella och kritiska perspektiv.
●    värdera och kritiskt reflektera över olika perspektiv på förändring, samt
●    analysera förändringspraktik inom ramen för organisationer.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, litteraturseminarier och casearbete. Dessutom kommer studenterna genomföra en vetenskaplig litteratursökning och granskning.

Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, litteratursökning och litteraturstudie (både individuellt och i grupp), caseseminarium, och muntlig presentation. Deltagande vid litteraturseminarier, casearbete och presentation av litteraturgenomgång är obligatoriskt. Samtliga examinerade moment måste vara godkända för att godkännas på kursen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Entreprenörskap i organisationer, 7,5 hp
Momentet fokuserar på entreprenöriella och innovativa aktiviteter inom existerande organisationer, så kallad intraprenörskap. Organisationers potential för intraprenörskap och innovation, framförallt i etablerade och växande företag diskuteras och relateras till hur olika typer av företag stödjer både utforskande och exploaterande av nya affärsmöjligheter. Dessutom diskuteras teorier inom entreprenörskap i förhållande till nya områden såsom socialt entreprenörskap och entreprenörskap i offentliga verksamheter.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
●    beskriva och jämföra olika typer av organisatoriskt entreprenörskap, social entreprenörskap och entreprenörskap i offentliga verksamheter
●    analysera hur olika faktorer både inom organisationer och i företagsmiljön stödjer eller hindrar entreprenörskap och innovation
●    utvärdera lämpligheten i strategier för utforskande och exploaterande av nya affärsmöjligheter inom organisationer, samt diskutera alternativa lösningar och formulera praktiska rekommendationer för framtida aktiviteter som stödjer organisatoriskt entreprenörskap.
●    presentera och kommunicera utvärderingen och rekommendationer med hänvisning till ovan  
●    reflektera över sin egen entreprenöriella förmåga som framtida ledare eller som anställd i etablerade organisationer.  

Undervisningens uppläggning
Fokus ligger på studentens egna aktiviteter och lärandet stöds genom grupparbete, olika former av seminarier och fallstudieanalyser samt föreläsningar. Som en större integrerande uppgift genomförs en utvärdering av en organisation som resulterar i praktiska rekommendationer.

Examination
Examinationen består av en skriftlig fallstudieuppgift som genomförs i grupp och presenteras vid ett seminarium, individuella seminarieuppgifter, samt individuell hemtentamens. Betyget godkänt krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

 

Förväntade studieresultat

Se respektive moment

Behörighetskrav

Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande.
Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

This is a course at the C-level in a Bsc-degree at Umeå University. The course can also be included in study programs in Business Administration and Economics at Umeå School of Business.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Moment 1

Textbook

Organizational change
Senior Barbara, Swailes Stephen
4. ed. : Harlow, Essex, England : Pearson Education : 2010 : xxi, 405 p. :
ISBN: 978-0-273-71620-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scientific articles available from Umeå University library databases

Buchannan, D. & Dawson, P. (2007). Discourse and Audience: Organizational change as a multy-story process. Journal of management Studies, 44(5): 669-686. Nasim, S and Sushil, (2011) Revisiting organizational change: exploring the paradox of managing continuity and change. Journal of change management, 11(2): 185-206.

Van de Ven, A. & Poole, S. M. (2005) Alternative approaches to studying organizational change. Organization Studies, 26: 1377-1404. Van de Ven, A. & Sun, K.(2011) Breakdowns in Implementing Models of Organizational Change. Academy of management perspective. 25(3): 58-74.

Moment 2

Textbook

Corporate entrepreneurship and innovation : entrepreneurial development within organizations
Morris Michael H., Kuratko Donald F., Covin Jeffrey G.
3. ed. : Mason, OH : South-Western Cengage Learning : cop. 2011 : xxi, 471 p. :
ISBN: 978-0-538-47892-2 (student ed. : hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: After a dialogue with the publisher we recommend you to buy the following book at a bookshop of your choice 9781111526917

List of articles (available via the Umeå University Library).

The list of articles comprise approximately between 115-125 pages, , including for example Corbett, Andrew C., & Hmieleski, Keith M. (2007) “The Conflicting Cognitions of Corporate Entrepreneurs", Entrepreneurship Theory and Practice, 31 (1), 103-121. Kellermanns, Franz W. & Eddleston, Kimberly A. (2006) “Corporate Entrepreneurship in Family Firms: A Family Perspective", Entrepreneurship Theory and Practice 30 (6), 809-830.

Lisboa, Ann, Skarmeas, Dionysis, & Lages, Carmen (2011) “Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach", Industrial Marketing Management, 40, 1274-1284. March, James G. (1991). "Exploration and exploitation in organizational learning", Organization Science, 2: 71-87.

Cource Reference literature

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.