Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Change and Entrepreneurship in Organizations C, 15 hp

Engelskt namn: Change and Entrepreneurship in Organizations C

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE138

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-05-09

Innehåll

Frågor om hur organisationer hanterar förändringar, agerar entreprenöriellt och förnyar sig är centrala för organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Denna kurs syftar till att ge studenterna förståelse för både förändringar och entreprenörskap samt hur organisationer utvecklar strategier för att hantera externa och interna förändringar samt handlar entreprenöriellt. Kursen bygger på två moment. Det första momentet behandlar begreppet förändring och olika strategier för att förstå organisatoriska förändringar, medan det andra momentet fokuserar på entreprenörskap i olika typer av organisationer.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Moment 2. Organisatoriskt entreprenörskap, 7,5 hp

Kursövergripande förväntat studieresultat:
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Organisationsförändringar, 7,5 hp
Momentet behandlar hur organisationsförändringar hanteras från olika teoretiska perspektiv. Den inleds med det traditionella, rationella synsättet som spelat en dominerande roll för både teori och praktik. Momentet berör sedan alternativa perspektiv på förändring såsom institutionella, kulturella och kritiska perspektiv, vilket möjliggör för en bredare och mer omfattande syn på praktik och förändringshantering i företag och organisation.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moments ska den studerande kunna:
●    beskriva och diskutera teoretiska perspektiv på organisationsförändring, till exempel rationella, institutionella, kulturella och kritiska perspektiv.
●    värdera och kritiskt reflektera över olika perspektiv på förändring, samt
●    analysera förändringspraktik inom ramen för organisationer.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, litteraturseminarier och casearbete. Dessutom kommer studenterna genomföra en vetenskaplig litteratursökning och granskning.

Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, litteratursökning och litteraturstudie (både individuellt och i grupp), caseseminarium, och muntlig presentation. Deltagande vid litteraturseminarier, casearbete och presentation av litteraturgenomgång är obligatoriskt. Samtliga examinerade moment måste vara godkända för att godkännas på kursen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Organisatoriskt entreprenörskap, 7,5 hp
Momentet fokuserar på existerande organisationers entreprenöriella och innovativa aktiviteter, så kallat organisatoriskt entreprenörskap eller intraprenörskap. Strategier för entreprenöriellt agerande och innovation diskuteras utifrån de förutsättning som råder i olika typer av företag och offentliga verksamheter.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
  • beskriva och jämföra olika former av organisatoriskt entreprenörskap, i olika typer av verksamheter
  • analysera hur olika faktorer inom organisationer och i deras omvärld stödjer eller hindrar entreprenörskap och innovation
  • utvärdera en organisations förutsättningar för och arbete med organisatoriskt entreprenörskap, samt ge konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet.
  • presentera och kommunicera utvärderingen och rekommendationer med hänvisning till ovan  
  • reflektera över sin egen förmåga i en roll som entreprenöriell ledare i en etablerad organisation
  • analysera källors relevans och trovärdighet som underlag för utvärdering och praktiska rekommendationer
Undervisningens uppläggning
Fokus ligger på studentens egna aktiviteter och lärandet stöds genom olika former av seminarier, fallstudieanalyser grupparbete och  föreläsningar. Som en större integrerande uppgift genomförs en utvärdering av en organisation som resulterar i praktiska rekommendationer.
 
Examination
Examinationen består av flera individuella skriftliga uppgifter, seminariediskussioner och skriftlig fallstudieuppgift som genomförs i grupp och presenteras vid ett seminarium. Betyget godkänt krävs för varje del. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande.
Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kursen 2fe185 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Moment 1

Textbook

Organizational change
Senior Barbara, Swailes Stephen
Fifth Edition : Harlow : Pearson : 2016 : xxi, 392 pages :
ISBN: 978-1-292-06383-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar (ca 100-120 sidor) tillkommer vid momentstart.

Moment 2

Textbook

Burns Paul
Corporate entrepreneurship : innovation and strategy in large organizations
3. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2013 : xxv, 499 s. :
ISBN: 9780230304031
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller ISBN for e-book; 9781137483669

Article list (available via Umeå University library) approx., 125-145 pages in total.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.