Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Affärsekonomi, 4,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Business economy

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 till 2009-09-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE164

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-05-20

Innehåll

Omvärldens förändringstakt har inte avstannat utan fortsätter att öka. Den ökade internationaliseringen som blir en effekt av olika typer av samarbeten över nationsgränserna tillsammans med att det i dagens samhälle finns tillgång till en ansenlig mängd information gör att den ökade förändringstakten betraktas som ett normalt tillstånd i dagens moderna samhälle. Det är inte enbart lagstiftare och politiker som berörs av förändringarna. Även arbetet med att utföra företagsanalyser påverkas av samhällets utveckling, t.ex. förändrades företagens ekonomiska rapportering när Sverige blev medlem i EU. I alla verksamheter är det viktigt att få information som talar om att verksamheten fungerar på avsett sätt. Även utomstående intressenter gör en bedömning av företagets resultat och ställning när de behöver ta ställning till om de ska fortsätta sina förbindelser med företaget. Denna bedömning grundar sig på de uppgifter som lämnats i företagets redovisningssystem. Att genomföra en räkenskapsanalys kan vara en möjlighet att kontrollera att företaget är på rätt väg. Den som genomför finansiella analyser måste ha kunskaper om finansiella modeller och behärska den finansiella verktygslådan. Det är lika viktigt att använda modellerna när de verkligen behövs. Bankkrisen i början av 1990-talet hade kanske inte fått lika förödande konsekvenser om banktjänstemännen hade hållit fast vid sina etablerade modeller för fastighetsvärdering även om bankerna då verkade i en avreglerad miljö. Ett annat exempel är IT-bubblan i slutet 1990-talet. Hade den blivit lika omfattande om placerare beräknat avkastningsvärden även för de nya IT-kometerna på börsen? Kunskaper i finansiell analys kan vara mycket användbara och denna kurs syftar till att ge sådana kunskaper.

Förväntade studieresultat

Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om företags- och räkenskapsanalys i olika typer av företag. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att på egen hand kunna genomföra en finansiell analys av ett företag. Efter att ha genomgått kursen och erhållit betyget godkänt skall den studerande kunna: - Klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp - Beskriva redovisningsrapporternas innehåll och sambandet mellan dessa - Beskriva olika intressenters syften med företags- och räkenskapsanalyser - Förklara skillnaden mellan intern och externa analys - Beskriva användning och tillvägagångssätt för räkenskapsanalys För att erhålla betyget väl godkänt skall den studerande kunna: - Avgöra vad som är viktigast att fokusera på beroende på syftet med analysen - Beskriva företagets möjligheter och risker i termer av affärsrisk och rörelserisk - Beskriva innehåll i och skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ analys - Ha förmågan att kritiskt granska källmaterialet - Analysera balans- och resultaträkningar, dvs. bearbetning och tolkning av det justerade siffermaterialet - Ha en förmåga att bedöma lönsamhet och problem som rör finansiell ställning, resultat och lönsamhet

Behörighetskrav

Antagen till följande program vid Sälj&Marknadshögskolan: Key Account Manager

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distanskurs, halvfart. Kursen sätter fokus på de olika förekommande teknikerna och metoderna för företags- och räkenskapsanalys. Inledningsvis sker en genomgång av informationen i företags årsredovisningar. Nyckeltal gås igenom och beräknas och det läggs särskild vikt vid tolkning av nyckeltal. Under kursen får kursdeltagarna testa sina teoretiska kunskaper mot praktikfall.

Examination

Studenterna examineras genom ett praktikfall samt en skriftlig hemtentamen. För den som underkänts vid avslutande provtillfälle anordnas ett omhemtamenstillfälle inom 2-4 veckor. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att kursen ges följande termin/läsår. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Om kursen innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter kursenss slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på kursen. För att uppnå betyget godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på kursens ingående delar har uppnåtts. Tillgodoräknande Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i följande program vid Sälj och Marknadshögskolan: Key Account Manager.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.