Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Finansiering och kalkylering, 7,5 hp

Engelskt namn: Finance and Management Accounting

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 2FE174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Ex offico, 2011-03-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-05-31

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering, redovisning och resultatmätning. Kursen består av två olika delar. Den första delen är fokuserad på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Denna del av kursen inkluderar bland annat metoder för investeringar hänsyn taget till räntor.
Den andra delen är fokuserad på användningen av redovisningsinformation som grund för bedömningar och beslut. Stor vikt läggs vid analys av resultaten från beräkningarna. Analysen motiveras genom behovet av löpande utvärdering av företaget i ekonomiska termer.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • beskriva och tillämpa centrala begrepp inom finansiering
 • förklara konceptet risk som används inom finansiering och ha förmågan att mäta systematisk och osystematisk risk
 • applicera olika tekniker och verktyg för att värdera aktier, obligationer och företags investeringar samt föreslå finansiella beslut baserat på dessa värderingar
 • använda befintliga tekniker för bearbetning av redovisningsinformation för räkenskapsanalys
 • använda metoder för bedömningen av företagets lönsamhet, avkastning, risk, betalningsförmåga och värde

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntliga presentation i seminariegrupper. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.
 
Följande betygssystem används:
5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, U Underkänd
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A-B eller C-nivå i företagsekonomi.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Litteratur

  Berk Jonathan
  Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
  Pearson : 2019 :
  ISBN: 9781292304281
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur till kursen:

  Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Litteratur

  Corporate finance
  Berk Jonathan B., DeMarzo Peter M.
  4. ed., Global ed. : Harlow : Pearson : 2017 : 1167 s. :
  ISBN: 9781292160160
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur till kursen:

  Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Walkenbach John
  Excel 2016 Bible [Elektronisk resurs]
  Wiley :

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.