Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Finansiering och kalkylering, 7,5 hp

Engelskt namn: Finance and Management Accounting

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Ex offico, 2011-03-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2013-10-14

Innehåll

Endast för antagna till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (TYCIE).

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering, redovisning och resultatmätning. Kursen består av två olika delar. Den första delen är fokuserad på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Denna del av kursen inkluderar bland annat metoder för investeringar hänsyn taget till räntor. Dessutom syftar avsnittet till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut. Den andra delen är fokuserad på användningen av redovisningsinformation som grund för bedömningar och beslut. En stor vikt läggs vid analys av resultaten från beräkningarna. Analysen motiveras genom behovet av löpande utvärdering av företaget i ekonomiska termer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva och tillämpa centrala begrepp inom finansiering
  • förklara konceptet risk som används inom finansiering och ha förmågan att mäta systematisk och osystematisk risk
  • hantera verktyg för att utvärdera finansiella beslut och kalkylera värdet för olika projekt
  • använda befintliga tekniker för bearbetning av redovisningsinformation för räkenskapsanalys
  • använda sig av mätverktyg för att bedöma företagets lönsamhet, betalningsförmåga, effektivitet och risk.

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.

För den som underkänts vid kursens avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad för kurs som ges med normal studietakt. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att kursen ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Studerande som ej kan styrka sin identitet med fotolegitimation vid provtillfälle kan ej få sitt provresultat registrerat.

Efter två underkända prov på kursen har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter kursens slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. (se instruktioner i manualen för “Uppsatsskrivande i företagsekonomi). Urkund kan användas för kontroll.

Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsättes dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den fyrgradiga betygskalan: 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, U Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på kursen. För att uppnå betyget godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (80% för Med beröm godkänd och 65% för Icke utan beröm godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på kursens ingående delar har uppnåtts.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

G1N.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 34

Litteratur

Corporate finance plus MyFinanceLab with Pearson eText
Berk Jonathan B., DeMarzo Peter M.
3rd ed., global ed. : Boston, MA [etc.] : Pearson : 2013 : p. :
ISBN: 9780273792086
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kompendium om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå Universitet (Senaste upplagan)
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual.
Företagsekonomi :
http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet/
Läsanvisning: Tillgänglig via : http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekets söktjänst

Walkenbach John
Excel 2010 bible
Indianapolis, IN : Wiley Publishing : c2010. : xliv, 1006 p. :
ISBN: 978-0-470-47487-7
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.