Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Finansiering och kalkylering, 7,5 hp

Engelskt namn: Finance and Management Accounting

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2016-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Ex offico, 2011-03-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering, redovisning och resultatmätning. Kursen består av två olika delar. Den första delen är fokuserad på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Denna del av kursen inkluderar bland annat metoder för investeringar hänsyn taget till räntor.
Den andra delen är fokuserad på användningen av redovisningsinformation som grund för bedömningar och beslut. Stor vikt läggs vid analys av resultaten från beräkningarna. Analysen motiveras genom behovet av löpande utvärdering av företaget i ekonomiska termer.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva och tillämpa centrala begrepp inom finansiering
  • förklara konceptet risk som används inom finansiering och ha förmågan att mäta systematisk och osystematisk risk
  • hantera verktyg för att utvärdera finansiella beslut och kalkylera värdet för olika projekt
  • använda befintliga tekniker för bearbetning av redovisningsinformation för räkenskapsanalys
  • använda metoder för bedömningen av företagets lönsamhet, avkastning, risk, betalningsförmåga och värde

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen och genom skriftliga gruppuppgifter som även omfattar muntliga presentation i seminariegrupper. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A-B eller C-nivå i företagsekonomi.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Litteratur

Corporate finance plus MyFinanceLab with Pearson eText
Berk Jonathan B., DeMarzo Peter M.
3rd ed., global ed. : Boston, MA [etc.] : Pearson : 2013 : p. :
ISBN: 9780273792086
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå Universitet (Senaste upplagan)
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual.
Företagsekonomi :
http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/om-uppsatsarbetet/
Läsanvisning: Tillgänglig via : http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekets söktjänst

Walkenbach John
Excel 2013 bible [Elektronisk resurs]
Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) :
ISBN: 9781118491720 (e-book)
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.