Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Consumer Behavior and Marketing Strategy D, 15 hp

Engelskt namn: Consumer Behavior and Marketing Strategy D

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Denna marknadsföringskurs är avsedd för studenter som vill utöka sin kunskap kring aspekter som påverkar konsumentbeteende, och kring teorier och metoder för avancerad analys av konsumentmarknader. De avslutande momenten inom denna kurs fokuserar på avancerad marknadsanalys, och utveckling av färdigheter inom beslutsfattande.
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma. 
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Nedanstående moment ingår i kursen:
Moment 1. Marknadsföringsstrategi, 7.5 hp 
Moment 2. Konsument beteende, 7.5 hp

Moment 1: Marknadsföringsstrategi, 7,5 hp
Kursmomentet belyser företags strategiska marknadsföringsutmaningar. Studenterna får en allsidig förståelse för hur kontexten där företagen bedriver sin verksamhet påverkar val och implementering av olika strategier. I momentet presenteras olika tillämpningar av marknadsstrategier för att belysa strategiska frågors dynamik. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 • Analysera och diskutera grundläggande principer för marknadsföringsstrategier
 • Analysera och föreslå strategiska resurskombinationer för effektiva marknadsföringsstrategier
 • Föreslå lämpliga åtgärder för att hantera organisationers utmaningar inom ramen för en marknadsföringsstrategi
 • Kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och beslut i en vidare samhällskontext
 • Beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar stöds lärandet genom case och case-seminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade litteratur. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som bygger på aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur studenter undviker plagiat och fusk.
 
Examination
Examinationen baseras på två skriftliga individuella tentamen, en salstentamen och en hemtentamen, och en case-rapport som utförs i grupp. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet, vilket även inkluderar ett individuellt online-test om etik och ett akademiskt förhållningssätt.  Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Konsument beteende, 7.5 hp
För att företag skall kunna vara framgångsrika i sin marknadsföring, är det viktigt att ha kunskap om konsumentbeteende. Momentet belyser konsumentens interna processer och hur kunskap om dessa kan vara till hjälp för företaget att välja passande marknadsföringsstrategier. Teoretiska modeller inom marknadsföring som behövs för att analysera konsumentbeteende, praktiska exempel samt forskning inom konsumentbeteende diskuteras under momentet.  

Förväntade studieresultat
 • Identifiera och analysera konsumentens interna processer relaterat till konsumentbeteende.,
 • Analysera och diskutera hur teorier och modeller inom konsumentbeteende kan användas för att utveckla värdeerbjudanden
 • Analysera och utvärdera konsumenters beteende från ett hållbarhetsperspektiv utifrån teorier och forskning inom området.
 • Kritisk reflektera över konsumtionens roll i samhället.
 • Kritiskt värdera och bedöma olika konsumentforskningsmetoder.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom interaktiva föreläsningar och seminarier. Inläsning av kurslitteratur och föreläsningar har som syfte att komplettera varandra. Seminarierna syftar till att hjälpa studenterna att utveckla en god förståelse för vad konsumentbeteende handlar om för att kunna tillämpa denna kunskap i momentets olika uppgifter.
 
Examination
Momentet bedöms genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras både individuellt och i grupp samt genom salstentamen. Godkänt betyg krävs för varje momentuppgift. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Statistik 7,5 hp eller motsv.

Gymnasium Eng B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Studenter som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs kan ej ingå i samma examen som kurserna 2fe199, 2fe193 och 2fe177

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe199, 2fe177, 2fe193 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Moment 1

  Litteratur

  Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och bokkapitel med (ca 200-300 sidor) kommer att presenteras vid momentstart.

  Moment 2

  Litteratur

  SZMIGIN ISABELLE. PIACENTINI
  CONSUMER BEHAVIOUR 3E P
  [S.l.] : OXFORD UNIV PRESS : 2022 :
  ISBN: 0198862563
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN: 9780198862567

  I början av momentet tillkommer också vetenskapliga artiklar på omkring 100-150 sidor.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Moment 1

  Litteratur

  Vetenskapliga artiklar presenteras vid momentstart, ca 250-300 sidor.

  Moment 2

  Litteratur

  Consumer Behaviour : a European perspective
  Solomon Michael R., Askegaard Søren, Hogg Margaret K., Bamossy Gary J.
  7th edition. : Harlow : Pearson : 2019 : 612 sidor :
  ISBN: 9781292245423
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  I början av momentet tillkommer också vetenskapliga artiklar på omkring 100-150 sidor.

  Cource Reference literature

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.