"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A1:1, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration A1:1

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE182

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området.
Kursen består av följande moment:

 1. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
 2. Företagets organisation och ledning, 7.5 hp / Organisation and Management of the Firm, 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I kursen ges också perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart.

Moment 1.   Marknadsföring, 7.5 hp
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv

Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom a). Individuella uppgifter samt b). Seminarium i grupp som examineras individuellt och c). En individuell tentamen med flervalsfrågor samt d). En avslutande skriftlig individuell tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2.   Företagets organisation och ledning, 7.5 hp
Momentet syftar till att förbereda den studerande för ledning av grupper och team inom näringsliv och samhälle med inriktning mot mellanmänskliga relationer. Momentet ger grundläggande kunskaper om varför organisationer existerar och hur människan under olika tidsepoker valt att genomföra arbetsfördelning. De mest centrala frågorna inom området organisationsbeteende kommer att tas upp under momentet. Efter utbildningen skall den studerande ha tillgodogjort sig en vokabulär som möjliggör kommunikation kring organisationsfrågor på framtida arbetsplatser och även möjlighet till fortsatt egen förkovran.

Den första delen av momentet ger en fördjupad förståelse för relationer mellan människor samt för arbetsgruppers utveckling och effektivitet. Den andra delen av momentet syftar till att fördjupa förståelsen för olika individers motivation att arbeta inom organisationer och arbetsgrupper, samt hur individuella målsättningar, motivation och arbetstillfredsställelse påverkar arbetet. Därigenom förstärks den studerandes förmåga att leda individer och grupper till bättre effektivitet genom exempelvis förbättrad kommunikation, anpassade belöningssystem och god konflikthantering.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:

 • redogöra för teorier, modeller och begrepp som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang
 • förstå och påverka grupper och gruppers utveckling i en organisatorisk kontext
 • reflektera över det egna sättet att fungera med andra inklusive det egna bidraget till, och rollen i, en grupp
 • analysera och möta organisatoriska problem och förändringar i verksamheter
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras.

Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö från Umeå universitet där undervisningsaktiviteter hanteras, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare sker.

Lärandet stöds genom diskussioner, seminarier och reflektionslogg. Seminarierna förbereds med stöd av litteratur, material i lärmiljön och diskussioner inom studiegrupper. Studenterna arbetar med värdering av sitt eget och andras bidrag till lärandet i relation till seminarieuppgiften. Studenterna arbetar individuellt med en kontinuerlig reflektionslogg för att nyttja erfarenheter och upplevelser i och utanför kursen. Under momentet kan studenten göra ett antal begreppstentamina, för att underlätta kopplingen till litteraturen är dessa på engelska. Kursen bygger på samarbetsinlärning (collaborative learning), vilket innebär att studenten förväntas vara inloggad i lärmiljön minst tre gånger i veckan under kursens samtliga veckor.

Momentets examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, individuella begreppstentamina, en individuell skriftlig hemtentamen samt en individuell skriftlig reflektionslogg. Varje del i examinationen måste godkännas var för sig. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Se under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform..

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra ett omprov för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen ingår som en kurs på A-nivå i en kandidatexamen vid Umeå universitet. Kursen har inga fysiska träffar och går på halvfart. Kursen kommer att genomföras med hjälp av en pedagogisk internetbaserad plattform.
Kursen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling.Denna kurs överlappar helt eller delvis kurserna 2fe010, 2fe211, 2fe212, 2fe213, 2fe027, 2fe214, 2fe215, 2fe029, 2FE158, 1KO002, 2fe225, 2fe022 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Kursen motsvarar moment 1 och 2 i kursen 2FE211/2FE010 Företagsekonomi A 30 hp.
Företagsekonomi A1:1 15 hp är påbyggbar genom kursen Företagsekonomi A1:2 15 hp som utgör momenten 3 och 4 i kursen Företagsekonomi A 30 hp.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

Litteratur

Kotler Philip
Marknadsföring : Teori och tillämpningar
3 : [2022] :
ISBN: 9781292404530
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 2

Litteratur

Understanding and managing organizational behavior
George Jennifer M., Jones Gareth R.
6th ed., International ed. : Boston, Mass. : Pearson Education : c2012, tr. 2011 : 670 p. :
ISBN: 978-0-273-75379-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN 9780273753865

Tillkommer anvisat material via momentets hemsida i Cambro.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.