Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Business Development and Supply Chain Management D, 30 hp

Engelskt namn: Business Development and Supply Chain Management D

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE200

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill bli entreprenörer, chefer eller projektledare med inriktning mot (internationell) affärsutveckling. Kurser ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverkande och affärstillväxt, och samtidigt integreras internationaliserings- och hållbarhetsaspekter systematiskt.  Syftet är att  utveckla kunskap och förmågor för att agera på affärsmöjligheter och samhälleliga möjligheter, behov och utmaningar för att utveckla framgångsrika verksamheter och innovationer i en global och föränderlig affärsmiljö.

Generiska lärandemål
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera kunskap och expertis från olika områden för beslutsfattande i företag och organisationer och för att identifiera, analysera och lösa problem i samband med entreprenörskap och affärsutveckling
 • planera, genomföra och muntligt och skriftligt presentera utredningar och diskutera sin slutsats och den kunskap och de argument som ligger i dialog med olika typer av intressenter
 • Visa förmåga att beakta etik och hållbarhet vid analys och lösning av affärsutvecklings- och entreprenörskapsproblem
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska (gäller moment 1-3)
Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiskt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Entreprenörskap och affärstillväxt, 7.5 hp
Moment 3. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Moment 4. Supply Chain Management II, 7,5 hp

Moment 1. Strategiska perspektiv, 7,5 hp
Momentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna kommer att tillägna sig en interdisciplinär förståelse för den miljö där företag bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande moment. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Momentet integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela momentet uppmuntras studenterna att självständigt utveckla sitt strategiska tänkande om hur strategier ska genomföras. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och analysera fundamenten i strategi och strategiska perspektiv.
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter.
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller.
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter.
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.
Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar stöds lärandet genom case och fallseminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och fallstudiematerial. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. De fallrelaterade grupparbetena kommer att genomföras i grupper av 3-5 studenter med såväl muntlig som skriftlig presentation. Studenterna lär sig också akademisk etik och akademiskt förhållningssätt, vilket inkluderar referenshantering och hur man undviker plagiering och fusk.

Examination
Examinationsunderlaget i detta moment består av case-rapporter, en skriftlig tentamen och ett individuellt online test om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid case-seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på momentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.  Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Entreprenörskap och affärstillväxt 7.5 hp
En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Momentet definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under momentet kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Momentets huvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) företagstillväxt i kontext samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Litteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag. Under momentet arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall en studerande kunna
 • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med, och etiska konsekevenser av, företags tillväxt
 • analysera drivkrafter för företags tillväxt och utveckla strategier för nya företags utveckling
 • analysera hur investerare utvärderar affärstillväxt och hur institutionell intervention påverkar mindre företags tillväxt
 • föreslå lösningar för att vända entreprenöriella företag i kris
 • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier som tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Uppgifterna kommer att omfatta både praktiska analyser av tillväxtmöjligheter och vad som kan begränsninga tillväxt på olika teman under kursen. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av praktisk "hands-on" -gruppresentationer" och fallrapporter, litteraturseminarier samt en individuell skriftlig tentamen som omfattar momentets huvudsakliga teman. Godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 3. Leda nätverk och internationalisering, 7,5 hp
Två huvudsakliga områden inom detta moment är internationalisering och nätverkande i entreprenöriella företag. Nyckelfrågor är hur företag kan utveckla sina affärsmässiga förmågor genom internationalisering och nätverkande för att bygga, underhålla och stödja företag med olika former av internationaliseringsverksamhet t.ex. export, joint ventures, allianser och nätverk, att möta konkurrens från såväl etablerade som nya aktörer vid en internationalisering och att balansera samarbete och konkurrens i internationella företagsmiljöer. Studenterna kommer att analysera internationaliseringsstrategier och nätverksrelationer genom fallstudier.

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:
 • förklara relationen mellan entreprenörskap, nätverkande, internationalisering och affärsutveckling.
 • tolka dynamiska strukturer och processer för internationell affärsutveckling.
 • tillämpa modeller och teorier för beslutsfattande
 • utveckla handlingsplaner och rekommendationer i syfte att stödja affärsutvecklande aktiviteter
 • identifiera strategiska och etiska aspekter på nätverkande och internationaliseringsprocesser.
Undervisningens uppläggning
Genom föreläsningar, seminarier och inläsning av litteraturen utvecklar studenterna en konceptuell förståelse för fältet. Förmågan att analysera verkliga affärsproblem och att integrera olika modeller och perspektiv för att lösa dessa utvecklas genom olika lärandemetoder såsom fallstudier och simuleringar. I momentet analyserar studenterna verkliga fall (företag/organisation/nätverk eller en industri). Simuleringen hjälper studenterna att handla utifrån förslag till strategier och handlingsprogram för nätverkande och internationell utveckling

Examination
Examinationen är baserad på tre delar 1) aktivt deltagande på seminarier 2) aktivt deltagande i affärssimuleringar, 3) individuell skriftlig hemtentamen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Supply Chain Management II, 7.5 hp
Supply chain management har utvecklats från ett operativt område, fokuserat på optimeringen av en organisations inkommande varuflöden, till ett område för strategisk hantering av logistiska system i en övergripande resursflödeskedja. Denna resursflödeskedja innehåller vanligtvis en mängd sammanlänkade organisationer lokalt, regionalt och globalt. Supply chain management II är en avancerad kurs om frågeställningar som kommer upp i planerandet av resursflöden, inte endast med avseende på den fokala organisationen utan även på övergripande industriella nätverk, samhället i övrigt och miljön. Därför är även hållbar utveckling av central betydelse i kursen. I detta sammanhang behandlas särskilt transporter och klimatförändring, relaterade till globala, nationella och lokala förhållanden och åtaganden. Exempel på andra viktiga områden som behandlas i kursen är returlogistik och utkontraktering. I returlogistik måste organisationer inte endast ta hänsyn till sina produkter utan även till avfallshantering. Vid utkontraktering uppstår såväl direkta som indirekta ansvar för organisationer, etiskt och avtalsmässigt, att hantera miljökonsekvenser likväl som sociala frågor inom det övergripande leveranssystemet.

Förväntade studieresultat
Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • visa analytiska och integrerande förmågor i frågor om leveranssystemets inre och yttre effektivitet, med användning av olika perspektiv i termer av värden och teoribas
 • applicera tillägnad kunskap för att möjliggöra beslutsfattande baserat på strategiska överväganden inom leveranssystemet, inklusive intressentdialog
 • analysera och utvärdera betydelsen av stora utmaningar i leverantörsnätverk, särskilt resursbegränsningar, miljörisker och sociala frågor
 • analysera och utvärdera den ökade rollen för returlogistik och utkontraktering om supply chain management
 • visa förmåga att utvärdera behov av omställning inom handel och logistik till följd av klimatförändringen
 • visa förmåga att arbeta med, och presentera, avancerade och integrerande praktiska frågor om supply chain management i organisationer
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom en fallstudie där studenterna arbetar med olika delar av ett större verkligt fall. Gentemot detta behandlas konventionella frågor inom supply chain management, såsom lokalisering, transport, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och optimering, tillsammans med frågor som hör till ekologisk hållbarhet och globalt ansvarstagande. Studenternas grundläggande förståelse inom supply chain management sträcks nu ut till den strategiska nivån. I huvudsak läggs arbetet upp kring en vetenskapligt baserad rapport där studenterna använder sin tidigare kunskap tillsammans med modern forskning inom supply change management med ett miljöperspektiv.

Examination
Examineringen består i en projektuppgift, en individuell skriftlig tentamen samt genom seminariedeltagande. Ett större fall, inom vilket studenter kommer att utföra specifika uppgifter, kommer att användas genom kursen. Ett godkänt betyg krävs på var och en av kursens delar.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. 
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe187, 2fe197, 2fe425 och 2fe147 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Literature

Vetenskapliga artiklar (ca. 50-80 sidor) tillgängliga från Umeå universitetsbiblioteks databaser

Exploring strategy
Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
ISBN: 9781292282510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

5-6 articles may be added.

Moment 2

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Moment 3

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library.

Moment 4

Kursen baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter (cirka 400-600 sidor) som presenteras senast vid kursstart. Materialet kommer att finnas tillgängligt via universitetsbibliotekets databaser.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan komma att krävas för att momentets uppgifter ska kunna genomföras.