Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Innovation Management D, 7,5 hp

Engelskt namn: Innovation Management D

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE206

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

Kursen syftar till att skapa en förståelse för hur innovation sker, samt vilka viktiga förklaringsfaktorer såväl som ekonomiska och sociala konsekvenser detta innefattar. Kursen fokuserar på hur entreprenörer och managers effektivt kan hantera dessa processer i nya och existerande organisationer och nätverk. Kursens utformning grundas i antagandet om att en integrerad strategi-approach (varför?), och implementering (hur?) av innovation är nödvändig. Kursen innehåller övningar som innebär att teorier appliceras på innovation som sker i specifika kontexter och i olika faser av en innovationsprocess.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

 

Förväntade studieresultat

Efter kursens genomförande är målsättningen att studenten ska kunna:
  • Systematiskt integrerakunskap och förståelse kring de olika aspekterna av innovation, samt dess roll inom företagande och samhälle
  • Kritiskt granska en uppdatera kunskap inom området R&D och innovation management
  • Använda innovationsrelaterade teorier i olika situationer för att generera nya förutsättningar för innovation
  • Identifiera, utvärdera och föreslå lösningar till olika utmaningar i stora och små organisationer relaterade till innovationsutfall
  • Visa på en medvetenhet om hållbarhetsaspekter på innovation
  • Utvärdera individuella behov för ytterligare kunskap – och kunna ta ansvar för dennes eget lärande
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Kursen består av introducerande föreläsningar som ger en översikt av ämnet innovation management i kombination med gruppövningar i form av fyra workshops med syfte att förbereda studentgrupper för aktivt deltagande i två dagars Innovation Camp. Innovation Camp anordnas i samarbete mellan medverkande företag och lärarna på kursen och den riktar sig mot innovationsutmaningar som de medverkande företagen står inför.

För att förvärva djupare och mer reflekterande kunskaper om olika aspekter av innovation management och lära sig dokumentera den egna kreativa lärandeprocessen ska studenterna regelbundet skriva inlärningsdagbok under kursens gång. Kursens består till stor del av självstudier vilket ska ligga som grund till och är en viktig förutsättning för att kunna bidra till grupparbete. Det är studentens ansvar för att komma väl förberedd till föreläsningar, workshops och Innovation Camp samt att aktivt delta i diskussioner. 

Examination

Examinationen i denna kurs består av skriftlig inlärningsdagbok och grupparbete i form av workshops, Innovation Camp och pitchar för företag. I synnerhet består examinationen av grupparbete av skriftliga rapporter och presentationer. Närvaro vid alla workshops, Innovation Camp och avslutningsdagen där lösningar presenteras för de medverkande företagen är obligatorisk och därmed ett krav för att bli godkänt på kursen. All examination är på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som inte görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination inte går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Kurslitteratur

Ett antal vetenskapliga artiklar (ca. 400-450 sidor) tillkommer vid momentstart. (Obligatoriskt) Ytterligare individuell litteratursökning på specifika ämnesområden kan vara nödvändig för att slutföra uppgiften

Referenslitteratur till kursen

Strategic innovation management
Tidd Joseph, Bessant John Robert
Chichester : John Wiley & Sons : cop. 2014 : 417 s. :
ISBN: 9781118457238
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller ISBN 978-1-118-8633-6 (ebk)

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/