Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell företagsekonomi A IBP, 30 hp

Engelskt namn: International Business Administration A IBP

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE212

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-10-30

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Målet med kursen är att ge studenten en integrerad grundläggande utbildning i företagsekonomi med en internationell inriktning. Kursen består av följande moment:

Moment 1. Internationell  affärsmiljö 7,5 hp/ International Business Environment, 7.5 credits
Moment 2. Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
Moment 3. Organisation, 7.5 hp / Organization, 7.5 credits
Moment 4. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits

Kursen ska, utöver en grundläggande förståelse för företagsekonomi ur ett internationellt perspektiv, även ge studenten en förståelse för ekonomiska problem och hur de är relaterade till samhälle, företag/organisation och individ. Kursen inkluderar även perspektiv på metoder tillämpbara på företag och organisationer.

Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Moment 1.   Internationell  affärsmiljö, 7.5 hp
Momentet introducerar studenten till den internationella affärsmiljön. Momentet lyfter fram hur miljöfaktorer påverkar affärsverksamheter i en global ekonomi. Momentet ger studenten förståelse för de utmaningar som följer av att arbeta, kommunicera, och förhandla i tvärkulturella sammanhang. Momentet är indelat i två huvudteman; den globala ekonomin och geografin i relation till internationella affärer, och tvärkulturellt affärsbeteende. Under momentet blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • definiera internationell affärsverksamhet och beskriva hur den skiljer sig från nationell vad avser lagstiftning, regleringar och skatter
 • identifiera och beskriva faktorer och krafter som påverkar en organisations beslut att internationalisera sin verksamhet
 • beskriva och jämföra strategier för internationalisering
 • identifiera och analysera utmaningar med att arbeta, kommunicera, och förhandla i tvärkulturella sammanhang
 • diskutera företags samhällsansvars (corporate social responsibility, CSR) roll i internationella affärsverksamheter
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete. 
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och uppgifter. Den övervägande delen av läraktiviteterna är studentens eget ansvar och baseras på studentens eget engagemang i de läraktiviteter som anordnas såsom uppgifter individuellt eller i grupp. Läraktiviteter och uppgifter är utformade för att utveckla studentens generiska förmågor, specifikt muntlig och skriftlig kommunikation, presentationsteknik, informationssökning och grupparbete.

Momentets examination
Examinationen utgörs av seminarier, ett skriftligt casearbete i grupp, en individuell skriftlig salstentamen och ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2.   Marknadsföring, 7.5 hp
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv  
Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Organisation, 7.5 hp
Momentet syftar till att förbereda studenten för att leda människor i organisationer, med ett särskilt fokus på organisationens natur och egenskaper. Momentet ger en förståelse för vad organisationer är, varför organisationer existerar och hur de verkar. Efter momentet ska studenten ha förvärvat en vokabulär som möjliggör en kommunikation om organisatoriska frågor på framtida arbetsplatser, samt ha utvecklat en kritisk syn på organisationers roller i samhället. Momentets första tema fokuserar på organisationens natur och dess funktioner, samt hur förståelsen därav har utvecklats över tid. Det andra temat belyser ledning och motivation relaterat till organisationens verksamhet. Tredje temat sammanför ett lednings- och beslutsfattande perspektiv med en tyngdpunkt på existensen, samt betydelsen av, kontinuerlig förändring och lärande. Det fjärde temat länkar samman organisationen med dess omgivning genom att förtydliga organisationens roll i samhället, och det ansvar som individer och organisationer har för att agera hållbart och etiskt.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • förklara vad en organisation är, samt hur organisationens funktioner är integrerade,
 • förklara och diskutera hur och varför ledning av individer har betydelse för en organisation,
 • beskriva och analysera orsaken för, och ledningen av, förändrings- och innovationsprocesser,
 • förklara och kritiskt granska organisationens roll i samhälle och organisationens ansvar  att agera på ett etiskt och hållbart sätt.
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras material och ståndpunkter 
Undervisningens upplägg
Lärandet stöds genom föreläsningar, kurslitteratur samt fördjupande workshops där studenterna relaterar och applicerar teorier till organisationsexempel. Vidare ger litteraturseminarier en möjlighet för reflektion och utveckling av studentens förmåga att argumentera och ta ställning. Seminarierna examineras genom individuella skriftliga inlämningar som diskuteras i grupper där studenterna ger konstruktiv kritik till varandra.
 
Momentets examination
Momentet examineras genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt en skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4.   Ekonomistyrning, 7.5 hp
Inledningsvis syftar momentet till att skapa en kännedom om kopplingen mellan företagets övergripande mål och strategier och olika modeller som används för styrning och planering samt att skapa en grundläggande förståelse för begrepp som är centrala inom ekonomistyrningen. Därefter sker en fördjupning inom områdena budgetering, kalkylering och kostnadsfördelning. . Kopplingar görs också till alternativa styrmekanismer såsom balanserat styrkort. Kostnadsfördelning och kalkylering behandlar olika metoder för att fördela ett företags kostnader och beräkna kostnaderna för ett företags produkter och tjänster. De metoder som behandlas är bl.a. bidragskalkylering, påläggskalkylering, samt aktivitetsbaserad kalkylering. Vidare diskuteras hur olika metoder för kostnadsfördelning och kalkylering kan användas som ett beslutsunderlag för prissättning och val av produktmix på kort och lång sikt.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • förklara och diskutera kopplingen mellan ett företags strategi och styrning, relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter
 • upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning
 • Förklara budgetering samt upprätta huvudbudgetar
 • upprätta olika huvudbudgetar och självkostnadskalkyler med hjälp av datorbaserat program
Undervisningens uppläggning
Momentets olika områden behandlas genom föreläsningar, gruppövningar och handledning. Studenterna får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper från föreläsningarna då de löser kalkyleringsproblem med hjälp av kalkylprogram.

Momentets examination
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och en eller flera uppgifter. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under innehåll på respektive moment.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B eller English/6, Ma C eller Ma 3b / 3c, Sh A eller Sh A 1b / 1a1+1a2(Områdesbehörighet 4)

Undervisningens upplägg

Se under innehåll på respektive moment.

Examination

Examination
Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform..
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna  2fe211+2FE213+2FE214+2FE027+2fe029+2FE158+(1KO002)+2fe225+2fe224+2fe182 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Litteratur

International business : the new realities
Cavusgil S. Tamer, Knight Gary A., Riesenberger John R.
Fifth edition, global edition. : Harlow : Pearson : [2020] : 569 sivua :
ISBN: 9781292303246
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Other

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE (latest edition). Guide of ethical and professional behaviour . Umeå: Umeå University. Available in Cambro.

Scientific articles (2-4) will be added at the start of the module, approximately 80 pages in total. Case material may be added. Students are encouraged to independently search for and complement the literature with additional material such as scientific articles and news articles.

Moment 2

PARMENT ANDERS. KOTLER
PRINCIPLES OF MARKETING SCANDINAVIAN EDITION : scandinavian edition.
[S.l.] : PEARSON EDUCATION LIMITED : 2020 :
ISBN: 1292354992
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN 9781292354996

International scientific articles will be used in the examination of the module. The list of articles (between 3 and 5, approximately 40-70 pages) will be available at least one month prior to the start of the course. Case material will be added according to the teacher's instructions. Students will in addition to the above book and article selection, search and find journal articles, newspaper articles, etc., for use in papers and seminars.

Moment 3

Combe Colin
Introduction to management
Oxford : Oxford University Press : [2014] : xxvii, 624 pages :
ISBN: 9780199642991
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Further readings will be added at the start of the module, approximately 50 pages in total.

Moment 4

Introduction to managerial accounting
Brewer Peter C., Garrison Ray H., Noreen Eric W.
9. edition : New York, NY : McGraw-Hill Education : [2021] : s. cm :
ISBN: 9781260814439
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Additional material according to the teacher's instructions.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.